WWF-Norge: Det er simpelthen en naturtragedie

Retssagen handlede om regeringens ansvar for den hele natur, og ikke kun ulven.

 

Simpelthen en naturtragedie

– Dette er simpelthen en naturtragedie. Med denne afgørelse vil ulven i Norge forblive kritisk truet i en uoverskuelig fremtid, siger generalsekretær for den norske afdeling af WWF, Karoline Andaur.

I en pressemeddelelse fra WWF siger organisationen, at ulven har mistet sin beskyttelse, og at fredagens dom fra højesteret af samme grund er meget nedslående for naturen. Resultatet er en meget usikker situation for ulven – og for andre truede arter.

Højesteret har frikendt staten, byggende på en lovgivning, som politikerne forudgående havde fået vedtaget, hvorfor Højesteret uden de store problemer kunne konkluderer, at tre afgørelser om licensjagt på 31 ulve var gyldige.

.

.

Ingen ulve har lov til at leve uden for zonen

Norske WWF mener, at det er særdeles forbløffende, at højesterets afgørelse i praksis siger, at der ikke skal være ulve uden for ulvezonen.

– Dette betyder, at ulven kun får lov til at leve på fem procent af Norges område. For 20 år siden var ulvezonen i Norge 50 procent, men siden har været konstant krympende, siger Andaur.

Det mindste ikke, men øger indavls-problematikken,

 

Det ekstreme Senterpartiet er en trussel mod hele naturligheden i Norge.

Retssikkerhed ikke afklaret

WWF havde håbet, at Højesteret ville afklare grundlæggende principper for retssikkerheden for den ​​norsk natur på et tidspunkt, hvor naturtabet er omfattende i Norge, som i resten af verden. Dette er principper, der siger noget om statens ansvar for at forvalte truede arter.

 

 

Desværre har højesteret ikke forholdt sig til det spørgsmål.

WWF mener også, at det er vanskeligt at forstå, hvordan Højesteret har konkluderet, at Bernerkonventionen ikke kræver, at Norge tager ansvar for den norske del af ulvebestanden, i betragtning af at hele den skandinaviske bestand, der lever i både Norge og Sverige, og derfor udveksler gener, ikke er truet.

Højesteret har truffet afgørelse i denne sag, hvor staten ved ministeriet for klima og miljø appellerede en dom i Borgarting appelret, hvor WWF havde sagsøgt staten.

Den norske bondesammenslutning, Norskog, den norske skovejerforening og Utmark kommunes forening har alle været parti-assistenter for staten.

NRK skriver, at afgørelsen betyder, at tærsklen for at dræbe ulve uden for ulvezonen kan sættes lavere.

I 2017 sagsøgte WWF staten, fordi organisationen mente, at der blev skudt for mange ulve. De mente også, at to ulvekobler ikke skulle have været skudt.

Den juridiske proces omkring sagen sluttede med, at WWF tabte sagen i distriktsretten, men blev delvist stadfæstet i appeldomstolen. Sagen er så siden blevet behandlet af højesteret.

.

.

Ifølge NRK’s ​​vurdering af dommen i Højesteret var afgørelserne om skydning af ulve sket på grundlag af biodiversitetsloven og rovdyrbestemmelserne, og derfor ikke i strid med Bernkonventionen. Skydningen af ​​ulve har ikke truet ulvepopulationens overlevelse, ifølge Højesteret, der påpeger, at en af ​​afgørelserne er at opfyldte formålet med at afværge husdyrskader og beskytte offentlige interesser af væsentlig betydning.

Andre medier skriver, at de ca. 30 drab på ulve, der er omfattet af retssagen, ikke har været truende for ulvepopulationens overlevelse. NTB rapporterer, at højesteret mener, at der ikke var andre alternativer, end at dræbe de ulve, som WWF var uenig i blev dræbe.

WWF klage blev stadfæstet i appelretten, idet det ikke specifikt blev ført bevist for ulvedrabene, at nedskydningen var nødvendig for at beskytte offentlige interesser af offentlig betydning.

Naturens arter må vige for menneskets kapitalistiske interesser.

Højesteret har nu nået den helt modsatte konklusion.

Højesteret er enig i, at det skal være en norsk ulvepopulation, men at den skal ses i sammenhæng med den svenske befolkning.

– For det første var det nævnte svenske bestandsmål højere end nødvendigt for at forhindre, at bestandens overlevelse blev truet. For det andet siger beslutningerne, at ulvene, der blev besluttet at dræbe, ikke blev anset for at have en høj genetisk værdi. Dette gælder især ulvene i distriktsbeslutningen, hvor der var genetisk information. Der er heller ikke grundlag for at sætte denne vurdering til side. For det tredje baserede den norske miljøforvaltning sin anbefaling på, at ulvepopulationen ligger “i den øverste del af intervallet” i det norske populationsmål for at bremse faren for indavl. Og endelig, for det fjerde, ville immigrantforudsætningen vise sig at mislykkes i de følgende år

Man antager, at bestandens overlevelse stadig kunne sikres ved at begrænse – og om nødvendigt helt udelade – licensjagt i de senere år, hedder det i højesterets dom.

Kilde: fauna.no/rovdyr – Kilde: fauna.no

.

Ulv (Canis lupus)

Fortvivlet Nordmand – I går tabte WWF mod Staten.!

Norge: – Hvis vi taber, vil det få grænseoverskridende konsekvenser!

Norge: Retssagen om naturens fremtid i Norge starter i dag 3. marts 2021