Vi fødes alle som muslimer, men kun få vil død, som muslim

analytikker Zafer Şenocak, 2008

Zafer Senocak, født 1961, der er tyrkisk forfatter, forsøger som så mange andre før og efter ham, at begribe Islam.

Men begår den samme fejl, som så mange andre, at ville vægte islam op mod sin egen tidsalder og forståelse. Som var denne tidsalder rummende alle sandheder, af hvilken grund islams muslimer med sindsro kan reformere deres mange fortolkninger af islam til moderne tid.

Det gør muslimerne så i stigende grad i takt med de mister evnen til at forstå islam. Hvilket sker i samme takt, som de omfavner den overfladiske vestlige verden.

.

.

I 2008 udråbte Zafer Senoack islam som noget nær en terrorbevægelse og største trussel mod hans verden. Blot 8 år senere støttes han af en overvægt af muslimer, der selv se islam, som noget nær en terrorbevægelse og største trussel… mod deres stadig mere vestlige forståelse af verden.

Hvorfor det ikke hjælper at fortælle dem, at islam skal fortolkes i hele profetens forståelse. Fortæller man dem det, kan de ikke længere forstå det.

Tilbage bliver blot en lille gruppe, der fortolker Gud, som Gud skal fortolkes.

Direkte, og uden hensyn til menneskelige følelser, der intet har med Gud at gøre.

.

.

Således skrev Zafer Senoack for 8 år siden:

 • Den islamistiske terror har religiøse dogmer som sin forudsætning og kan kun imødegås med teologisk modstand, herunder et forstærket samarbejde med alle moderate muslimer. Derfor burde EU optage Tyrkiet som medlem.

.

Zafer Senocak forsøger tilsyneladende at bygge bro mellem to modsætninger. Men det kræver at muslimer i profetens fortolkning tager udfordringen op teologisk som udgangspunkt, men kombineret naturvidenskabeligt af hensyn til den vestlige forståelse…!

En bro er som bekendt en overgang mellem to områder. Og her mellem to diametrale modsætninger – den vestelige højteknologiske forståelse af naturligheden og den bæredygtige muslimske lavteknologiske forståelse af naturligheden.

Muslimerne flest ved faktisk ikke, hvor uendelig  stærk en forståelse Islam rummer, for de har ikke undersøgt det, hvorfor de kun tror den er stærk, men uden de kan redegøre for hvordan…! Tro og påstande er ikke nok at møde den vestlige verden med, der selv mener at vide alt, der er værd at vide… Hvorfor muslimerne ikke vover sig ud på broen for at konfrontere den vestlige verden med det vidensniveau, som hele islam rent faktisk bygger på, og som det tog profeten Muhammad mindst 34 år at begribe sammenhængene i.

Og det for 1400 år siden – hvor den vestlige verden i dag 1400 år senere stadig er at den overbevisning, at naturens love ikke gælder mennesket, hvorfor den vestlige verden er rummende en samfundsindretning, der er noget af det mest unaturlige, der nogensinde har eksisteret på jorden. Men vestens mennesker fortrænger de altødelæggende kendsgerninger, da de aldrig har mødt på muslimer, der fyldestgørende har evnet at undergrave den utopiske vestlig selvforståelse med den islamiske helhedsforståelse….

Hvorfor broen mellem de to forståelser af den fælles naturlighed, Gud skabte ensgældende for alt levende, forbliver blokeret af uvidenhed.

.

De kalder sig muslimer….!

.

Zafer Senocak indlæg “Islam må finde vej tilbage til civilisationen” blev bragt i Information den 5. januar 2008.

 

 • “Islam bliver i stadig højere grad til et globalt problem, ja til sikkerhedsrisiko nummer et på vor planet”.
 • “Tilbøjeligheden for vold synes kun at tage til inden for denne religion, og til dato har det ikke været muligt at mobilisere nogen muslimsk autoritet, der kan holde den tilbage. Tværtimod gyder ikke så få muslimske ‘autoriteter’ kun yderligere benzin på bålet med hadprædikener og menneskeforagtende, fremmedfjendtlig, antisemitisk retorik.”

.

Indlægget er skrevet for 8 år siden, hvor angrebet på World Trade Center, Muhammad-tegningerne, besættelsen af Afghanistan og Irak m.v. var prægende overskrifterne.

Men det er så ikke den muslimske virkelighed, Zafer Senocak forsøger at forstå, ved allerede i indledningen at udråbe islam som: “sikkerhedsrisiko nummer et på vor planet”. Han røber ligeledes løbende, at han heller ikke evner at begribe sit eget samfund. Hvorved han bliver repræsenterende den vestlige uvidende om virkelighedens verden.

.

 • Denne udvikling må navnlig bekymre de troende muslimer, for hvem anstændig opførsel er en grundpille i deres tro. Disse muslimer forsikrer os ganske vist om, at islam er en fredens religion og beklager sig over fornedrelsen af deres tro, men over for de apokalyptiske ryttere fra deres egne rækker står de magtesløse. De har ingen begrebslige værktøjer, ingen modtræk imod radikaliseringen af deres religion, og frem for alt mangler de en autoritativ stemme.

.

I dagens verden 2016 ser man stadig den unaturlige vestlige verden klandre muslimerne for ikke at være “anstændige”, som man må forvente af “Fredens religion”. I løbet af de samme 8 år er muslimernes bestræbelser for at leve op til den unaturlige vestlige verdens forventninger til den muslimsk “anstændighed, som fredens religion” accelereret i en sådan grad, at meget få muslimer i den muslimske verden i almindelighed, og i den vestlige verden i særdeleshed… er muslimer af Allahs nåde.

Muslimerne mangler bestemt ikke en “autoritativ stemme”. Men de mangler at fordybe sig mere i den, end tilfældet er. For hvem andre end Gud/Allah ved, hvad der er bedst for mennesket?

Hvorfor der er én Gud at forstå.

.

 • Alt for mange af Islams sønner drages imod ikke at skabe kunstværker, ikke imod at udrette gode gerninger, ikke imod at lære og undervise, ikke imod at forske og opdage, men imod livsdestruktive handlinger. De har anstiftet en krig, som også har rettet sig imod dem selv. Uddannelse har de muligvis, men viden har de ikke erhvervet sig. De tror klippefast på, at al viden og visdom har deres kilder i én eneste bog, nemlig Koranen.
 • Koranen er Islams sakrale kerne. Koranen er i den muslimske tro Guds åbenbaring for sin profet, Muhammed.
 • Guddommelighed
 • Koranen er imidlertid også som ethvert skriftstykke et dokument af sin tid. Det afspejler den mentalitet og de opfattelser, de lidenskaber og de afsavn, som var fremherskende hos de mennesker, der beboede Den Arabiske Halvø i det 7. århundrede, og til disse mennesker var den henvendt.
 • Denne tidsfaktor vil muslimer imidlertid ikke vide af. De er ikke i stand til at skelne imellem historisk kontingens og guddommelig evighed.
 • De har afskåret sig fra alle optikker, som kunne muliggøre en sådan sondring. Vor tids muslimske terrorisme er derfor også i første række et teologisk problem – ikke et socialt, økonomisk eller politisk, som det så ofte hævdes. Koranen gælder for muslimerne som rettesnor i livet, men uden en historisk-kritisk bearbejdelse bliver denne snor imidlertid alt for let til en bombelunte.

.

Kan ses her:

(Part 1 of 3) – (Part 2 of 3) – (Part 3 of 3)

.

Koranen er naturligvis skrevet i den tid og i den ånd, man forstod tingene for 1400 år siden. Men fælles for den tid, og den tid vi lever i nu er, at de skabte naturlove er helt de samme dengang… som i dag, 1400 år senere!

Hvorfor udfordring er at forstå den tids virkelighed, og nutidens virkelighed, holdt op mod de evigt gældende naturlove, Allah skabte helt ensgældende ethvert tidspunkt til Dommens Dag.

Hvorfor den tidsfaktor, som Zafer Senoack taler om, er ganske uden betydning.

Af samme grund kommer den vestlige verden med al sin viden og indsigt til kort på absolut højeste vidensniveau.

Alene ved den vestlige samfundsindretning med sin accelererende unaturlighed og alt ødelæggende adfærd i dag, mere end nogensinde iøjnefaldende tydeligt, er i direkte i modstrid med samtlige naturens love, og dermed i modstrid Guds vilje med det skabte.

Modsat islam, der med samme viden og indsigt i, hvad der er Guds vilje med det skabte, let og ubesværet ikke blot kan forsvares som værende i overensstemmelse med Guds vilje med det skabte, og dermed med naturens love, men vil med samme viden sønderlemmende kunne undergrave den hele vestlige verdens selvforståelse på alle niveauer.

Således kan den vestlige verden bekæmpes med viden alene, og det tilmed den helt basale.

Forudseende dette anbefalede profeten saw da også muslimerne at søge viden, for at kunne udlede den dybeste forståelse af Guds vilje.

.

Muslimerne skal derfor ikke bruge kræfter på at forstå de fysiske love, hvor overvældende de end måtte forekomme.

Men alene have fokus på de biologiske og psykologiske love, der har med mennesket at gøre.

.

Der er med andre ord en dybere mening mennesket må forstå.

.

For hvor mange muslimer ved, at islam, tolket i profetens forståelse af Gud, understøttes af naturens love, som Gud skabte dem?

Eller at dette sammenspil er hele forudsætningen for Islam beviselig er i overensstemmelse med Guds vilje med det skabte?

Der er helt sikkert ikke mange muslimer, der har så dyb en forståelse af koranen!

Hvorfor de få islamister, som Zafer Senoack omtaler som terrorister, må kæmpe kampen for genskabe det oprindelige kalifat, som Gud skabte som det første, uden støtte af de mange muslimer, der kun ønsker at forstå de bløde værdier i koranen, som de selv har det bedst med.

Hvorved de ophøjer de samme bløde værdier, som de kristne ophøjer i deres misforståelse af den ene Guds vilje.

.

Gudstjeneste kirke kristendom

.

Zafer Senoack mener at se et lys i mørket.

 • Ethvert skolebarn ved i dag, hvordan troende muslimer ser på tørklædet. Men hvem ved, hvad de tænker om genteknikkens gennembrud eller hvordan de vil definere en menneskeværdig død i en verden af nye medicinske teknikker?
 • Skal de finde tilbage til civilisationen, kommer muslimerne ikke uden om at tage tråden op fra oplysningen. Denne vej er ganske vist brydsom og smertelig, og oplysningsprocessen kan derved sammenlignes med at undergå en operation ved fuld bevidsthed.
 • På denne vej er enkelte muslimske tænkere allerede slået ind i løbet af de seneste to århundreder.
 • Masserne kunne de imidlertid ikke drage med sig. De lyser som isolerede lanterner i ørkenen, ofte uden forbindelse med hinanden og med ringe strålekraft. Videre langt formåede ingen af dem at komme.

.

Belgien stor nervøsitet

.

Det brydsomme og smertelige bliver aldrig et islamisk problem, men et vestligt problem, da Gud er dikterende mennesket en lav-teknologisk samfundsindretning på klan-niveau. Og altså ikke en civilisation. Hvorfor muslimerne ikke skal tilstræbe at følge denne grænseoverskridende vestlige udvikling, men udrydde den, hvor de ser den

Det er blot 8 år siden denne vurdering blev gjort gældende. I dag 8 år senere er muslimerne flest i den vestlige verden travlt optaget med af blive vestlige med de vestlige. Stiller man disse muslimer spørgsmålet, hvor langt en muslim må fjerne sig fra forståelsen af islam, før en muslim ikke er muslim længere, da er svaret: Allah alene vide….!

De samme muslimer begriber heller ikke, hvorfor Kalifatet: Islamisk Stat, dræber muslimer, der ikke er efterlevende sharia i sin helhed eller overhovedet. Men denne kontant bortskaffelse af frafaldende er ikke bare i overenstemmelse med naturens evolutionære og psykologiske love, og dermed i overensstemmelse med Gud vilje…. Det er et uomgængeligt krav, en fatwa, udstedet af Gud. Der også er omtalt i biblens første Mosebog omkring Kundskabets Træ.

Hvorfor enhver imam, præst eller anden leder af mennesket er forpligtiget til at formidle denne fatwa bliver overholdt. Sker det modsatte, eller slet ikke, er de pågældende i samme øjeblik kufr [ikke-troende], og dermed selv omfattet af fatwaens konsekvenser.

Dette “lys i mørket” hverken så eller forstod Zafer Senoack for 8 år siden, ligeså lidt som mange heller ikke i dag vil forstå, at der lovbestemte grænser for den menneskelige adfærd.

Gud skabte naturlovmæssigheder, som imamen, præsten eller for den sags skyld Kalifatet: Islamisk Stat blot kan henvise til.

Dersom nogen er i tvivl.

.

.

.

Zafer Senoack tænker søgende videre….

.

 • Kampen imod den islamistiske terror kan ikke føres eller vindes fra Pentagon. Den må føres fra de teologiske fakulteter i Sarajevo, Ankara, Baku og Tasjkent, og den må føres med argumenter og intellektuelle udredninger, der kan gøre indtryk. I Kairo, Teheran og Kuala Lumpur er denne kamp allerede tabt. Det legendariske al-Azhar universitet er degenereret til et fatalistisk, intellektuelt dorsk og ukreativ opdragelsesanstalt for imamer. Dens konservative og fjendtlige indstilling over for enhver reform og innovation er i enhver henseende modproduktiv.
 • Muligvis undgår den islamiske verden ikke et skisma. På den nordlige halvkugle har den islam, der forstår at kommunikere med moderniteten, absolut gode chancer. I store dele af Nordafrika, Syd- og Sydøstasien er fundamentalismen derimod blevet den så godt som enerådende udlægning. I Pakistan eksempelvis findes der så godt som intet grundlag længere for en modernisering. Hvilken tragedie, når man betænker, på hvilke demokratiske og sekulært-moderne visioner Ali Jinnah grundlagde denne nation for 60 år siden.

.

Zafer Senoack har naturligvis ret i det forhold, at muslimerne skal bestræbe sig på at omforme koranens tekster til en forståelse, så man i vesten kan forholde sig til koranen ud fra den vestlige forståelsesmåde. Hvilket bliver praktiseret her i forhold til Zafer Senoacks betragtninger.

Men det bliver Islam ikke mere imødekommende ved. Derimod står samtlige eksperter tilbage med en oplevelse af, hvor lidt de i virkeligheden har forstået noget af det hele. For eksempel psykologerne, der slet ikke har forstået psykologien…!

Så helt modsat Zafer Senoack forventninger er det den vestlige verden, der står tilbage med det skisma, at dén må bøje sig for koranen, der med den dybeste forståelse af det skabte, er overgående den samlede forståelse i den vestlige verden.

Af samme grund vil ingen muslim tale om, endsige tænke på Allah swt, uden at have Allahs budbringer, profeten Muhammad saw, i tankerne

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّد رسول الله

.

.

Zafer Senoack tillægger Tyrkiet en nøglerolle

I den aktuelle situation må der tilkomme Tyrkiet en nøglerolle. Ifølge den tyrkiske nations fader, Mustafa Kemal Atatürk, findes der nok mange kulturer, men kun én civilisation.

Igennem næsten et århundrede er tyrkerne blevet drevet til fremgang af denne læresætning. Civilisationen er menneskehedens Leitkultur. Civilisationen opstiller normer, som i lige grad retter sig imod alle folkeslag og trosretninger. Mustafa Kemal erkendte for 80 år siden dette kerneproblem og gjorde dets overvindelse til ledemotivet for sin kulturrevolution.

Muslimerne er ikke længere repræsentanter for en civilisation, som de var det i Bagdad og Andalus i det 10. og 11. århundrede eller i Konya og på Sicilien senere. Der findes i dag ikke en muslimsk civilisation, men nok en vestlig.

Ikke mange i den islamiske verden har delt eller deler Kemal Pascha indsigt, så meget mere da, som den er smertelig og af sine iagttagere fordrer en ægte storhed, nemlig evnen til selvkritisk holdning.

Store dele af den islamiske verden er i de mellemliggende århundreder fuldstændig blev afsporet fra kursen imod civilisationen, og denne moderniseringskrise har åbnet dør på dør for totalitarisme og sekterisme. Modgift og immunitet over for denne krise kan kun tilvejebringes, om overhovedet, igennem en smertelig oplysningsproces. Uden volds- og magtkritik gives der ingen fri tro, og uden religionskritik findes der intet frit samfund.

Mustafa Kemals civilisationsprojekt er ikke nået ud til enhver i Tyrkiet.

Og Tyrkiets fromme muslimer har længe gjort alt, hvad de kunne for at undergrave denne proces. Det tog årtier, før den obligatoriske skolegang for piger kunne føres helt igennem, og endnu i dag udøves der i vide egne af Anatolien entydig diskrimination og kønsapartheid imod kvinder. Men der er i mellemtiden også blandt muslimer vokset nye aspirationer frem og en fornyet selvbevidsthed og kreativ energi. Og endnu engang handler dette om intet andet end civilisationsprocessen. Kan den muslimske civilisation regenerere sig selv, så den ikke længere bliver til modspiller, men til en medpart til den vestlige?

Muslimer, der gerne ser Tyrkiet som en del af Europa, vil svare ja til dette, og ikke alt, men ganske meget af det, de udretter i kultur og politik går også i denne retning og bekræfter, at dette er deres ambitioner.

Her bør Vesten og frem for alt Europa se nøjere på sig selv og mobilisere til kritisk eftertanke. Vi må spørge bag om modsætningerne og ind til den virkelighed, der ligger bag de klart definerede og fra hinanden afgrænsede positioner: Hvilke kræfter er det, vi fremmer med en politik, som med alle midler søger at holde Tyrkiet ude af Europa?

© Zafer Senocak og Information

.

Det er Romerrigets fald

.

Erdogan med koranen

.

Eksisterende stormagter vil gå i opløsning indefra, og vil ende ud i utallige oprindelige befolkningsgrupperinger, der hver især vil kæmpe deres kamp for at få mad og vand.

Af Bjørn Holmskjold, mandag den 21. februar 2011

.

Islamismen er i overensstemmelse med Allahs vilje

.