Under dække af svin, laver miljøministeren en naturmæssig svinestreg

.

Danmark vil opføre et 70 km. langt hegn langs grænsen til Tyskland for at holde vildsvin og dermed svinepesten ude er påstanden.

Samt ikke omtalt… Alle andre vandrende arter, herunder ulvene med indavl som konsekvens, mellem landsdelene.

Det er meldingen fra landets Erhvervsminister, der i daglig tale, og meget misvisende omtales som: Miljøminister Espen Lunde Larsen.

.

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at for at beskytte vores export-interesser på svine-exporten, der er på 30 mia. i alt, med 11 mia. til tredjeverdenslandene.

Så skal vi have et halvanden meter højt vildthegn, som skal beskytte så vildsvin ikke kommer ind i Danmark, og dermed spreder afrikansk svinepest.

Som det hele jo handler om.

Og det bliver altså et halvandet meter højt trådhegn.

TV-klip: nyheder.tv2.dk

.

Vildtforvaltningsrådets målsætning

Der er delte holdninger i gruppen.

.

Dansk Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening ønsker en voksende selvreproducerende bestand.

Landbruget ønsker ikke, at der skal være en bestand af vildsvin i Danmark.

Siden har der været flere eksempler på, at individer er indvandret fra Tyskland.

En egentlig bestand opstod dog først, da en undsluppen vildsvineso i 1993 blev mor til fem smågrise i Lindet Statsskovdistrikt.

På foranledning af de lokale jægere blev der indgået en uformel aftale om at frede den lille flok, indtil man havde en reproduktionsdygtig bestand.

I 1997 blev bestanden dog bortskudt på grund af frygt for, at et eventuelt udbrud af svinepest kunne sprede sig til tamsvin med store økonomiske tab til følge.

Netop frygten for svinepest har været den altoverskyggende årsag til, at vildsvin ikke har fået lov at genindvandre.

Der er i dag bortskydningspligt for vildsvin, som krydser grænsen fra Tyskland til Danmark, men i 2013 peger jægernes vildtudbyttelister på, at vildsvinet måske alligevel er på vej tilbage til landet.

.

Smitsomme afrikanske svinepest, som ikke er konstateret i hverken Tyskland eller Danmark.

.

Svinepest smitter kun ved kontakt

.

Fødevareministeriet har udarbejdet en videnskabelig vurdering ‘Wildrisk’ af risikoen for svinepest som følge af fritlevende vildsvin i Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening fortolker rapporten sådan, at risikoen for et udbrud af svinepest er minimal, og i højere grad knyttet til menneskelige handlinger (inficeret mad, som efterlades i naturen) end til vildsvinet som sådan.

Svinepest smitter kun ved kontakt mellem syge og raske dyr. Dermed er smitte fra vildtlevende vildsvin til tamdyr i store lukkede farme meget teoretisk.

Smitte fra vildsvin til hegnede svin på åbent land er også minimal, da lovgivningen i forvejen kræver dobbelt hegning om de fritgående dyr, der skal holde vildsvin på den ønskede side af hegnet.

.

.

DNs vurdering støttes op af ny tysk afhandling, der sætter bekæmpelse af afrikansk svinepest i et nyt lys.

,

Veterinærforeningen TVT – Die Vereinigung der Tierärzte für unabhängigen, har dyrevelfærd og beskyttelse som fokusområde.

Foreningen tæller i dag ca. 1.300 tyske dyrlæger og ca. 40 naturforskere.

Dr. Susanne Hartmann har stået bag en afhandling, der har set nærmere på spredning af den smitsomme afrikanske svinepest, som endnu ikke er konstateret i hverken Tyskland eller Danmark.

Og hendes konklusion er klar.

Det er mennesker, der spreder smitten. Ikke vildsvinene.

Det kan få store konsekvenser for vildsvinebestanden.

Bekæmpelsen af den afrikanske svinepest, som den ser ud nu, kan betyde, at tyske jægere skal reducere vildsvinebestanden med op til 70 procent, men det er ifølge Netnatur unødvendigt.

– Det er den tyske organisation Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT), som står bag afhandlingen, som medio februar 2018 blev udgivet i forbindelse med diskussionen om håndteringen af vildsvin og afrikansk svinepest.

Konklusionen i afhandlingen er klar: Det er udelukkende menneskelig aktivitet, der er årsagen til spredningen – ikke vildsvinet, skriver Netnatur.

Kilde: vildsvinet er som ulven hjemmehørende i den danske naturKilde: vildsvin spreder ikke afrikansk svinepest

.

.

Set fra Dansk Folkepartis EU-ordførers synspunkt har hegnet meget lidt med veterinære perspektiver at gøre.

.

– Det er lidt paradoksalt, at man godt må sætte et hegn op for at hindre svin i at komme ind i Danmark. Men man må ikke sætte et hegn op for at beskytte mod grænseoverløbere, asylansøgere og lykkeriddere, siger Kenneth Kristensen Berth (DF).

– Det er åbenbart vigtigere at beskytte svineeksporten end at beskytte Danmark mod at blive overrendt af udlændinge.

Da planerne om at opføre vildsvinehegnet langs grænsen blev offentliggjort, skrev Berth på sin Facebook-profil:

– Hurra, nu får vi et hegn langs den dansk-tyske grænse. Det bliver godt nok kun halvanden meter højt i første omgang. Men når det nu er der, kan vi da lige lægge et par meter oven i.

Tysk mindretal kalder vildsvinehegn for dårlig idé

Det var skrevet dels i sjov, men også dels i alvor, forklarer han.

– Jeg så gerne, at vi fik et højere hegn mellem Danmark og Tyskland. Og jeg så også gerne, at de ubemandede grænseovergange, vi har, blev lukket, siger Kristensen Berth.

Svineeksport for 11 mia. kr. på spil: Regeringen vil bygge grænsehegn for at holde vildsvin ude af Danmark

Er det noget, du vil arbejde for politisk, at det her hegn bliver gjort større?

– Vi har et mål om, at grænsekontrollen mod Tyskland bliver så effektiv som muligt. Og et hegn eller en anden fysisk barriere, som ikke sådan er lige til at komme forbi, vil være en klar styrkelse af grænsekontrol.

– Nu har vi fået det her hegn. Det ville være dejligt, hvis vi kunne lægge et par meter oveni.

.

Med stor risiko for anskydning må jægerne nu skyde vildsvin om natten…!

.