Tusindvis af ynglende duer giver jægerne jagt uden for jagttiden

Næsten halvdelen af alle ringduer skydes uden for almindelig jagttid på baggrund af dispensationer, der gives automatisk.

Konsekvens: Dueungerne dør af sult i reden.

.

Danske jægere skød i sidste jagtsæson 2014 næsten halvdelen af alle nedlagte ringduer udenfor jagttiden og på et tidspunkt, hvor mere end hver tiende due har unger.

Dispensationen til at skyde duerne udenfor jagttiden udløses automatisk med ganske få klik i et elektronisk ansøgningsskema.

EU’s fugledirektiv forbyder jagt på ynglende fugle, så ringduen må officielt kun skydes fra november til januar.

Alligevel blev over 100.000 duer sidste år skudt uden for den officielle jagttid og med tilladelse fra Naturstyrelsen.

Det viser en undersøgelse, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion har foretaget på baggrund af tal fra Naturstyrelsen.

.

Stiger mængden byttedyr, stiger mængden af rovdyr tilsvarende.

Under normale omstændigheder.

Hvorfor er det ikke tilfældet i Danmark i forhold til de mange Ringduer?

.

Tusindvis af tilladelser

.

Naturstyrelsen er meget rundhåndet med at give dispensation til at skyde duer uden for den officielle jagttid.

I seneste jagtsæson gav Naturstyrelsen 3.361 tilladelser til at skyde ringduer udenfor jagttiden. Og alene på baggrund af dispensationer givet i september og oktober 2013 blev der skudt 92.000 ringduer. En undersøgelse fra Danmarks Jægerforbund viser, at 12 procent af duerne fortsat har unger i september og oktober.

Enhedslistens dyrevelfærdsordfører, Per Clausen, er overrasket over, at så mange duer skydes, mens de stadig yngler.

– Det er helt uacceptabelt, og vi vil kræve af miljøministeren, at hun øjeblikkelig stopper denne praksis, siger han.

Også Dyrenes Beskyttelse er fortørnede.

– Det er carte blanche til at skyde løs på duer, der har unger, og det er helt uacceptabelt, siger biolog Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse, der nu vil rejse sagen i Vildtforvaltningsrådet.

.

Stiger mængden byttedyr, stiger mængden af rovdyr tilsvarende.

Under normale omstændigheder.

Hvorfor er det ikke tilfældet i Danmark i forhold til de mange Ringduer?

.

Tilladelser gives automatisk via nettet

.

Det er ikke svært at få lov til at skyde duer, der har unger. Landmanden eller lodsejeren skal blot sætte flueben de rigtige steder i et skema på nettet – så udløses tilladelsen til at skyde duerne helt automatisk.

For at få lov til at skyde duerne i september og oktober skal landmanden blot angive, at han bor på en egn, hvor duerne anretter omfattende skade på markafgrøder.

Ingen kontrollerer, om duerne rent faktisk anretter omfattende skade, og flere eksperter siger til DR Nyheder, at der i september og oktober stort set ikke er afgrøder tilbage på markerne at gøre skade på.

– Vi stoler på, at ansøgerne overholder betingelserne, og vi kontrollerer ikke rigtigheden af de oplysninger, der gives i ansøgningerne, siger kontorchef i Naturstyrelsen, Trine Fugmann til DR’s Undersøgende Databaseredaktion.

Hun oplyser også, at Naturstyrelsen ikke laver stikprøvekontroller af de mange tilladelser.

Naturstyrelsens vildtkonsulenter er spredt ud over landet og har det lokale kendskab til eventuelle markskader, men adskillige vildtkonsulenter bekræfter overfor DR, at de aldrig ser ansøgningerne om at skyde ringduer udenfor jagttiden.

De udløses automatisk.

.

De sultedødende dueunger er et vilkår, for at redde landmand fra duerne spiser lidt frø på hans mark.

Lyder det som om jægernes dyreetik er i orden?

.

Ornitologer: Systemet er alt for løst

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mener, at der skydes alt for mange duer, der har unger.

– Der er jo noget galt med systemet, når der skydes så mange duer i yngletiden. Det ligner jo maskeret jagt, siger DOF’s formand Egon Østergaard.

Han mener, at systemet må forfines, så det sikres, at der virkelig er et reelt problem med skader på afgrøder, når der gives en tilladelse.

– Der er jo slet ingen mennesker, der vurderer disse ansøgninger. De sprøjtes bare ud automatisk, og det er simpelthen ikke godt nok, siger Egon Østergaard.

.

I mangel af rovfugle, der under naturlige forhold ville regulere ringduerne….

Giver jægerne mulighed for jagt uden for jagttiderne.

.

Danske jægere har ingen interesse i at se vildtarter blive så talrige, at de betegnes som skadedyr.

Derfor ønsker Danmarks Jægerforbund, at jagttiden på ringdue udvides, så bestanden kan holdes på et passende niveau. Der sker dog ingen ændringer i den netop startede jagtsæson, så DJ opfordrer til, at jægerne tager de fornødne hensyn i forbindelse med regulering.

Det fornødne hensyn komme i kølvandet på en historie, som DR bragte i oktober sidste år om dueunger, der dør på rederne, og førte til at ministeren bad om en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

Dette arbejde nærmer sig nu sin afslutning.

.

.

En arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet har siden december 2014 arbejdet på en ny model for forvaltningen af ringduer i Danmark.

Som mange andre aktiviteter blev gruppens arbejde imidlertid udsat i forbindelse med folketingsvalget i juni, og derfor kan der tidligst indføres ændringer fra 2016.

Danmarks Jægerforbund arbejder for at udvide jagttiden på ringdue i overensstemmelse med den viden, vi har om duerne, således at en udvidet jagttid vil være både etisk og biologisk forsvarlig.

Vi arbejder således på at udvide jagttiden ind i oktober og februar, hvor antallet af ynglende duer er lavt.

.

Stod det til jægerne ville der være jagt året rundt.

.

De altid hjælpsomme jæger

Selvom jægerne primært ønsker jagttid frem for reguleringsmuligheder, så hjælper jægerne gerne til i de tilfælde, hvor en lodsejer har problemer – f.eks. med markskader forårsaget af ringduer.

Regulering gennemføres ikke for jægerens skyld, lyder påstanden. Men for at tage hånd om et problem. Denne holdning er naturligvis den samme, uanset om reguleringen foregår i september eller oktober, men idet kun få duer yngler i oktober, så er risikoen for at efterlade unger i rederne langt større i september.

.

Men ved kontrolbesøg havde man ikke opsat skræmmemidler, som er krævet i vilkårene til tilladelserne.

.

Naturstyrelsen: For mange blæser tilsyneladende på reglerne, når de vil regulere skadevoldende gæs og duer…!

Derfor er det nødvendigt med flere kontrolbesøg hos borgere, der har bedt om lov til at regulere skadevoldende vildt.

Samtidig skal borgerne have bedre information om reglerne for regulering – og det skal undersøges, om der bør lægges op til, at alvorlige overtrædelser af reglerne straffes hårdere.

Det er nogle af de tiltag, som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning nu sætter i gang på baggrund af kontrolbesøg i år og sidste år.

Her viste det sig, at reglerne kun blev fulgt på 4 ud af 30 kontrollerede ejendomme.

For eksempel havde en række borgere i 2015 søgt om lov til at skyde gæs, der forvoldte skade på afgrøderne. De angav, at de havde forsøgt at skræmme gæssene væk med såkaldte vildt-afværgemidler.

I 14 ud af 18 tilfælde var det bare ikke rigtigt, og ansøgningerne blev afvist.

.

Stod det til jægerne ville der være jagt året rundt.

.

Tilladelser blev tilbagekaldt

På 12 kontroller i 2016 havde ejendomme fået tilladelse til at regulere duer, fordi de voldte skade på rapsmarker. Men ved kontrolbesøg havde man ikke opsat skræmmemidler, som er krævet i vilkårene til tilladelserne.

Der blev ved kontrollen også fundet enkelte grovere overtrædelser, eksempelvis havde enkelte ejendomme ingen rapsmarker. De 12 tilladelser blev alle tilbagekaldt.

Disse tal giver ikke et generelt billede af, hvor mange overtrædelser der sker, for vi har kun kontrolleret steder, hvor vi havde en formodet mistanke om overtrædelser. Men tallene viser alligevel, at vi skal minde jægere og lodsejere om, at vilkår for en reguleringstilladelse, skal overholdes, siger forstfuldmægtig Jens Skovager Østergaard, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Styrelsen vil i den kommende tid informere om reglerne, bl.a. gennem artikler i fagblade, og holde møder med landbruget for at få reduceret antallet af overtrædelser. Desuden vil styrelsen undersøge, om der bør lægges op til, at alvorlige overtrædelser af reglerne, fx forkert angivelse af afgrøde, straffes hårdere.

– Selvom vi skal gøre det vanskeligere at omgå reglerne, er det fortsat vigtigt for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at ansøgninger kan behandles smidigt og hurtigt, så konkrete vildtskader kan håndteres hensigtsmæssigt, siger Jens Skovager Østergaard.

.

Stod det til jægerne ville der være jagt året rundt.

.

Man kan få tilladelse til regulering af skadevoldende vildt, hvis vildtet skader menneskers sundhed, andet vildt, eller gør omfattende skade på afgrøder, husdyr eller fiskeri. 

Regulering af fugle kræver altid tilladelse fra Naturstyrelsen.

Reglerne for de enkelte arter kan ses på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside, og man kan få råd og vejledning om skadevoldende vildt fra Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent.

Kilde: dr.dk – Kilde: jaegerforbundet.dk – Kilde: netnatur.dk

.

Jægerne ønsker jagt i dyrenes yngletid og støttes af Pia Adelsteen (DF)

.