Svinefarmer: Ud med vildsvinene, de 30 mio. fabriks-svin har forrang

Vildsvinet skal ikke udryddes til fordel for 30.000.000 svin om året.

.

Med udsigt til nye regler, om at vildsvin må skydes døgnet rundt, glæder den store svineproducent og tidligere bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter Claus Jørgensen.

“Der er ingen tvivl om, at det hjælper i stor stil, når vi nu må skyde dyrene om natten og får et stort hegn på tværs af grænsen. Det gør, at vi får en langt større chance for at holde bestanden nede.

“Og har vi ingen vildsvin i Danmark, har vi næsten ingen risiko for at få svinepest” fortæller han til Landbrugsavisen.

Den sønderjyske landmand Claus Jørgensen, driver en svinefabrik med 2.000 søer i Tinglev, og som tidligere har siddet i bestyrelsen i Danske Svineproducenter.

Han er særdeles positiv over for Miljø- og Fødevareministeriets beslutning om, at vildsvin blandt andet nu må skydes om natten.

Han er nemlig også jæger og er derfor bekendt med de fåtallige smågrupper af vildsvin i de danske skove.

Og vigtigst er alt, så er han mere end almindeligt opmærksom på betydningen af, at de nat-aktive vildsvin nu må skydes døgnet rundt.

“Hvis man har lys i kikkerten, så kan man basalt set skyde hele natten, uanset om der er fuldmåne eller ej. Mange danskere tager på fuldmånejagt i Tyskland og Sverige for at skyde vildsvin, og der bliver de jo skudt året rundt.

Men selvom man der skyder dyrene året rundt og døgnet rundt, kan de jo alligevel ikke holde bestandene helt nede.

Og det er vigtigt, at vi kan det, så jeg er meget tilfreds med, at vi nu har den mulighed”, siger Claus Jørgensen.

.

Debat med veterinær udviklingschef Sten Mortensen, Fødevarestyrelsen, formand Niels Vestergaard Salling, LandboNord, direktør Michael Leth Jess, Danmarks Naturfredningsforening, og formand Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund.

.

Der er mange små bestande af vildsvin i det sønderjyske

Han fortæller, at der i virkeligheden kun er ganske få vildsvin i de danske skove, og at de hovedsageligt er på den østlige side af motorvejen E45.

Han argumenterer for, at selvom der lige nu er et fåtal af vildsvin i Danmark, så skal bestanden stadig reguleres, for vildsvinet er et klogt dyr, som allerhelst holder sig for sig selv. Og det gør jagten på dem svær, og dermed er det en særdeles vanskelig opgave at holde bestanden i skak.

“Hvis bare et enkelt vildsvin fra flokken bliver skudt i et område, så vender de andre ikke bare tilbage inden for et par timer. Det kan være, at der går dage, eller også kommer de aldrig tilbage dertil. Det gør det svært at jage dem”, fortæller Claus Jørgensen, der i sagens natur også er svært positiv over det nye vildsvinehegn, som Dansk Folkeparti og regeringen har besluttet at opføre på tværs af den danske grænse.

“Jeg synes, det er en rigtig god idé, for nu har vi kunnet se, at der er kommet flere og flere vildsvin i vores område i de seneste par år. Og hvis vi antager, at de dyr kommer sydfra, så havde vi været fri for de fleste vildsvin med hegnet”, siger han.

“Og vildsvinene yngler jo samtidig med, at vi jægere ikke har bekæmpet dem nok. Når vildsvinehegnet er der, kan vi holde dem nede på et meget lavt niveau, og vi får mulighed for at holde dem der”.

.

.

Minimal risiko for svinepest

“Vildsvinene må være kommet sydfra, for hvorfra skulle de ellers være kommet. Derfor er det så fint, at vi får lukket af ved grænsen med det nye hegn. Det er der også en signalværdi i – så kan vi sige, at vi har taget vores forholdsregler, hvis der på et tidspunkt kommer svinepest til Tyskland”.

Han mener dog ikke, at risikoen for et dansk udbrud af afrikansk svinepest er synderligt høj.

“Risikoen for, at afrikansk svinepest kommer til Danmark er minimal. Men selv den mindste risiko er en for stor risiko. Og selvom risikoen er minimal, så øges risikoen væsentligt, når vi har vildsvin her – har vi ingen vildsvin, har vi næsten ingen risiko for afrikansk svinepest”, siger han.

“For de lastbiler, der kører over grænsen, kommer jo gennem vaskehallerne i Padborg”, siger han. Claus Jørgensen er dog ikke i tvivl om, at risikoen for et dansk udbrud er angstskabende.

“Situationen har jo udviklet sig markant i de seneste år. Hvis man kigger to til fem år tilbage i tiden og frem til nu, så har svinepesten flyttet sig virkelig hurtigt. Og så er det klart, at vi bliver mere nervøse, end vi var for fem år siden. Der var det jo nærmest utænkeligt, at afrikansk svinepest kunne nå til Danmark”.

.


Debatindlæg:


.

Det kapitalistiske Danmark føler sig i stigende grad truet af naturens arter, så som ulven, vildsvinet… og hvad bliver det næste, man helst så udryddet?

Skal naturen orden stå og falde med angst?

Her ved en svineproducent med en svinefabrik i Tinglev?

Han påpeger selv der er ganske få og små vildsvin flokke i Danmark, og man skal nærmest være angstneurotisk i svær grad, for at se dem som en trussel, som smittekilde.

Dette hysteri afstedkommer så et grænsehegn, der forhindrer arternes frie bevægelighed. Der formentligt bliver 15 meter højt, hvis det står til Dansk Folkeparti.

Der netop er partiet til spredning af angstneurotiske tilstande i Danmark!

Det er mennesket selv, der bevidst eller ubevist, bringer smitten til Danmark.

Smittekilderne er den vej rundt uoverskuelig mange, hvor en krumbøjet rugbrød med skinke smidt ind til nogle fritgående grise er nok.


.

Solveig Christensen ·
Nørresundby

.
Enig i betragtningerne.

Husk dog lige på, at der kan ligge flere ting bag.
.
Blandt andet den kendsgerning, at miljøødelæggelsesminister = LANDBRUGSMINISTER Esben Lunde jo er på linje med landbruget i spørgsmålet om bortskydning af vores få ulve.

Men da de jo er fredet på EU-plan er det jo ikke nemt for den sølle stakkel, at føje landbruget. Så med et “vildsvine” (ulve)- hegn slår han jo to fluer med et smæk – uden at komme i karambolage med EU.

Smart tænkt. Så det må så absolut være embedsmænd, der har tænkt denne tanke.

.

Svar til Solveig Christensen

Nu er sagen jo den, at Venstre efterhånden ikke har nogen interesse i naturen, og derfor heller ikke har en politiker, der kan tage ansvar for den.

Men da det stadigvæk forventes af et parti, at det også skal repræsentere naturen, og da Venstre ikke har en kvalificeret, er Espen Lunde Larsen blevet tituleret som værende “Miljøminister”.

Den første af slagsen, og meget sigende, der ser en kornmark som natur.

Hvorfor det heller ikke kan overraske nogen, at han gerne ser en hvilket som helst art udryddet, der blot antydningsvis kan være en trussel mod landbruget.

Han kan så håbe på, det ikke er en Homo sapiens, der spreder svinepesten.

Skal naturen overleve, skal landbruget begrænses til kun at brødføde den danske befolkning.

Og det naturligvis økologisk.

Derved bliver der arealer til genskabelse af meget mere natur, end de småområder, folk i dag kalder for natur.

Det er vigtigt for naturens arter, og i forhold til klimaændringerne, som Venstres såkaldte “Klimaminister” helt forudsigeligt ikke har travlt med at forebygge, at der skabes mere vild natur.

Der er natur for naturens skyld.

Så naturorganisationerne skal reorganiserer sig til egentlige naturkamp, frem for som nu at krybe rundt som underkuede hunde.


.
Gårdejer og svineproducent hos GrønBo

Når man som de fleste, der blander sig i debatten, ikke selv kan risikere noget som helst, så er det nok forståeligt, at i ikke forstår alvoren.

Men prøv at forstå, at det gælder vores liv, eksistens og fremtid udover, at det også giver arbejde til en masse mennesker i fødevareklyngen og skatteindtægter der skal til, for at velfærdssamfundet kan bestå.


Claus Bruun Jørgensen Det kan jeg sagtens forstå. Men du skal så huske på at arten, homo sapiens, pt. ikke er umidelbart truet.

Det er mange af naturens andre arter til gengæld.

Det interessante her er, set fra det bio-psykologiske perspektiv, at samfundet blev selvdestruktivt ved mennesket gik fra landbosamfund til industrisamfund. For man brød derved med naturligheden til sine børn, der var vigtige for familiens overlevelse.

Børnene voksede op med naturlige forældre i et samfund, der bar på de samme normer. Og det i forhold til en virkelighed, hvor man døde og levede af det jorden kunne give.

En klanstruktur, der i lige linje kan føres tilbage til de tidligste mennesker. Og som via der sociale arv blev givet videre fra slægtled til slægtled.

Til man overskred grænsen fra det naturlige til det unaturlige, som kendes som overgangen til industrisamfundet.

Man brød her den yderste grænse for, hvor langt mennesket måtte gå i deres udvikling og indvirkning på omgivelserne.

Men opsplitningen af børnenes naturlige opvækst, nu med udearbejdende (fraværende) forældre, blev de psykologiske love samfundsnedbrydende til i dag, hvor det mest naturlige er at være psykisk syg.

Så jo, Claus… Jeg forstår udmærket godt din situation. Men som element i en meget større forståelse.

Hvor helheden kommer før individet.

Som udviklingen er nu vil børn og unge komme til at kæmpe for deres overlevelse i en verden, hvor de velkendte økosystemer vil bryde sammen i et kaos skabt af mennesket selv.

Disse børn og unge kommer til at kæmpe sammen kamp, som de øvrige 11-12 mia. mennesker i det biologerne har forudset bliver den 6. masseudryddelse i klodens historie – Og den første skabt af et biologisk væsen: Homo sapiens.

.


Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Hegn på tværs af landegrænsen vil true de totalfredede ulve i Danmark med indavl.

.