Stråsø er ikke en park, Wermelin! Men et dansk vildmarksområde.

 

Stråsø plantage er udråbt til – Naturnationalpark – i et land, hvor der er brug for meget mere selvforvaltende natur af hensyn til naturens forsvindende arter, og ikke flere parker for menneskene. 

 

Men naturens arter kan bekendt ikke stemme til valgene, hvorfor de er politisk uinteressante. Politikerne tilgodeser de, som har eller får stemmeret.

 

To miljøministre – to curlingbørn.

Lea Wermelin: Man kunne kalde det “Den danske Model” på naturområdet – mere vild natur og flere spændende oplevelser kan godt gå hånd i hånd.

Mange spørger til naturnationalparkerne og friluftsliv. Vi får en vildere og rigere natur, som kan skabe fantastiske oplevelser for besøgende i området. Det er både godt nyt for naturen og for alle os, der elsker friluftslivet.

Bemærk prioriteringen: De to ting er ikke modsætninger. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi sammen med Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening nu kan præsentere nogle fælles principper for gode rammer for – et fortsat friluftsliv i naturnationalparkerne – i respekt for naturen og biodiversiteten.

 

Ansvarlig for Naturstyrelsen Vestjylland, Poul Ravnsbæk.

Foreningen Ulvetid stiller Naturstyrelsen til ansvar for cykelløb i ulvenes fredningszone

.

Lea Vermelin er selv forbrugende naturen til friluftsaktivitet, men som befolkningen flest, uden indsigt i naturen som sådan. Hvorfor det ikke er overraskende er friluftsliv i naturnationalparkerne, hun vægter højt sammen med Friluftsrådet, der alene ser naturen som et fritidsområde for dets medlemmer, og hvor Danmarks Naturfredningsforening ikke overraskende medlemsmæssigt fordelagtigt hopper med på vognen.

Hvorved begrebet – Natur for naturens skyld – falder helt af vognen.

.

Færdes man i naturen, skal det være på naturens betingelser, hvorfor det stiller krav til måden, man færdes på. Kunsten er at se dyrene, uden de forstyrres, uden de ser dig.

.

Mette Frederiksens håndplukkede Miljøministerie, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har sammen formuleret en række principper for, hvordan der sikres gode rammer for et fortsat friluftsliv i naturnationalparkerne i respekt for naturen og biodiversiteten.

Argumentationen er, at for at skabe et stærkt folkeligt engagement i naturnationalparkerne er det vigtigt at få formidlet den naturmæssige baggrund for at etablere naturnationalparkerne og den forventede udvikling af naturen i områderne. Især blandt børn og unge, hvor naturen for sidstnævnte er et begreb, de ikke kender til i deres hverdag, og derfor ikke er klogere på naturen, end deres forældre.

Påstanden er derfor: “Det kan bidrage både til læring og større naturforståelse, hvor ikke mindst formidling af mulighederne for spændende naturoplevelser. Hvor sandheden er: hvor ikke mindst friluftsliv i naturnationalparkerne vækker interesse hos de mange unge.

For mennesker, der er vokset op i det forbrugersamfund, er det mest naturlige at være forbruger. Naturen i almindelighed, og naturens love i særdeleshed, kender de slet ikke til.

.

Ét er de enorme svenske skove og naturområder, noget helt andet er de meget små overudnyttede områder, man i Danmark kalder for natur!

.

Kompenserende tiltag: I de tilfælde, hvor etableringen af naturnationalparker begrænser friluftsaktiviteter, bør det gennem kompenserende foranstaltninger tilstræbes, at aktiviteterne kan videreføres uden for naturnationalparken og i geografisk nærhed til naturnationalparken.

Rekreativ infrastruktur: Der kan være behov for, at infrastruktur til friluftsliv vedligeholdes og om nødvendigt udbygges. Dels for at give adgang til det hegnede område, men også for at sikre, at mennesker ledes uden om sårbare naturområder på en hensigtsmæssig måde, der tilgodeser beskyttelsen af det pågældende naturområde.

Lokal inddragelse og lokale løsninger: Forvaltningen af en naturnationalpark skal baseres på faglig viden om biodiversiteten og på de rekreative interesser i de enkelte områder under hensyntagen til, at hovedhensynet i naturnationalparkerne er natur og biodiversitet. Gennem inddragelse af lokale aktører og intelligent planlægning kan man tilstræbe at finde de konkrete løsninger, der kan få hensynene til flest mulige interesser til at gå op.

.

.

Løbende erfaringsopsamling: Der skal løbende indsamles erfaringer om effekterne af de nye naturforvaltningstiltag på både biodiversitet og friluftsliv, så de kan bruges konstruktivt i den videre planlægning og løbende tilpasning af forvaltningen. Det skal også sikre, at eventuelle begrænsninger af rekreative aktiviteter kun sker på baggrund af en fagligt begrundet vurdering af, at aktiviteterne kan påvirke plante- eller dyrelivet væsentligt, eller hvis det potentielt kan medføre uhensigtsmæssige situationer for besøgende.

Parterne er enige om, at disse principper kan styrke det videre arbejde med de kommende naturnationalparker og den løbende opfølgning på effekterne af naturtiltagene for både biodiversiteten og friluftslivet.

Lea Wermelin glæder sig på den baggrund til at arbejde sammen om mere plads til naturen og spændende naturoplevelser.

Kilde: folketingstidende.dk/lovforslag/L229/fremsat

.

Pipaluk Zobbe Lauritsen kan kunsten at være uset af dyrene, tålmodig afventende og får den ene fantastiske naturoplevelse efter den anden.

.

.

Klelund plantage

Ulv trues nu også af den stigende interesse for at se den.