Står og falder menneskehedens overlevelse i virkeligheden med Islamisk stat…?

.

.

Vi lever i en verden domineret af den vestlige forståelse af virkeligheden, der tilmed påstås at bygge på stor viden og indsigt, hvorfor den ikke behøver at leve i troen på, at noget større end dem selv, en guddommelig kraft, har skabt verden med en gennemført naturlighed, bundet sammen med ufravigelige fysiske, biologiske og psykologiske love.

Denne frihed, til at trodse naturens love beviser: “Guds eget land”, i sin almagt, der i øvrigt er vejledende den hele verden mod forståelsen af den ubegrænsede frihed, selv viser konsekvenserne ved senest at have ophøjet selveste Donald J. Trump til præsident for Amerika.

Der nu som leder af verdens største supermagt har adgang til koderne til afsendelse af samtlige atom-missiler.

Nok til at udrydde menneskeheden flere gange!

Den vestlige forståelse af virkeligheden er i sig selv så ødelæggende menneskets livsgrundlag, naturen, at den uden brug af atombomber, allerede er ved at udrydde hele menneskeheden.

.

.

Hvorfor spørgsmålet logisk må være….

Om det er islamisk stat, der i den vestlige verden udråbes som terror-organisation, og en trussel mod menneskeheden….

Der er en trussel?

Eller om det er dem, islamisk stat bekæmper, der påviseligt er den største trussel mod menneskeheden – nogensinde i al den tid mennesket har eksisteret?

.

Svaret er i sandheden til at få øje på, ved blot at følge udviklingen…!

.

Enhver, der anklages for at være aktivt støttende islamisk stat, eller tilsvarende muslimsk gruppe, der har som mål har at udrydde den vestlige verden, skal derfor blot henvise til, at de ikke handler, som de gør, som terrorister, men som ansvarlige muslimer, der påtvunget af udviklingen i den vestlige verden, er nødt til at bekæmpe den største selvskabte trussel mod menneskeheden, der nogensinde har eksisteret.

Det er nu anklagerens opgave at modbevise argumentationen og det ædle motiv. Hvilket bliver uden støtte fra verdens eksperter, der påtvunget af deres faglighed må erkende fakta, da alle godt ved og længe har vidst, at den vestlige samfundsindretning er noget af det mest unaturlige, og som konsekvens en trussel mod hele livsgrundlaget…. og dermed mod hele menneskeheden!

At eksperterne med deres viden derved må udstiller sig selv som hyklere mod menneskeheden, og derved er medansvarlige for den livstruende udvikling i verden, er en logisk konsekvens af videnskaben, der kun arbejder med teorier, og derfor aldrig nogensinde kan drage en konklusion, uden selv at betvivle den..!

For muslimerne med indsigt i koranen er det hykleri ikke en nyhed på anden måde, end det her er skrevet i en vestlig forståelse, hvilket måske er en fordel for de mange muslimer, der i dag er blevet så vestlige i deres forståelse af virkeligheden, at de dårligt forstår deres egen gamle kultur, endsige de dybeste budskaber i den hellige koran.

En kendsgerning er det da også, at den vestlige verden er ved at genbesætte det kalifatet, som islamisk stat udråbte for blot et par år siden.

Hvorfor islamisk stat vil ende ud med ikke af have noget kalifat.

Hvilket både den vestlige verden, shia-muslimerne og de mange frafaldende sunni-muslimer og herunder deres frafaldende lærde, der har talt imod islamisk stat, i deres vildfarelse kan bryste sig af… indtil Islamisk stat har fået omformet sin globale organisation til næste runde i kampen mod den altødelæggende vestlige verden.

Der er ingen tvivl om, at islamisk stat selv er overrasket over, hvor hurtigt udviklingen har været, siden de kom på banen for blot et par år siden.

Selv i de fjernest egne ved folk i dag, hvem islamisk stat er. Der i samfulde nyhedsmedier er blevet omtalt dagligt i alle mulige sammenhænge, som en trussel så stor, at samtlige verdens hærstyrker, herunder verdens tre supermagter, har måtte forene sig i kampen mod en i virkeligheden forholdsmæssig ganske lille hær, overvejende bevæbnet med våben, de har erobret undervejs i forløbet.

Når Islamisk stat på et tidspunkt siver væk fra Syrien og Irak, som den nuværende synlige muslimsk hær, for at tage kampen en anden dag, efterlader de sig et politisk kaos af interessemodsætninger, der kommer til at optage alle involverede lande de næste mange år at overkomme….

.

.

Islamisk stat har i konsekvens af deres strategi vækket islam til live hos millioner af muslimer over hele verden, som andet og mere end at være selvudslettende muslimer, der var dømt til at krybe for undertrykkelse og fornedrelse efter andres forgodtbefindende.

Det var også på tide!

Mange muslimer har rettet ryggen, og skal nu tilvænne sig de er krigere af Allahs [swt] nåde, der kun bøjer sig for Allah [swt], og ikke for nogen som helst andre.

Mindreværd er på ingen måder muslimsk, uagtet mange muslimer i deres mindreværd på det nærmeste har ophøjet det til at være det mest prisværdige.

Da menneskehedens Gud nedsendte sin vilje til menneskeheden var det ikke med tilladelse til at udrydde det skabte, men med budskabet om at beskytte naturligheden til den sidste dag. For det vil være det eneste afgørende bevis på de har forstået deres skaber gennem hans sidste sendebud, profeten Muhammad [saws].

Dette ansvar har islamisk stat tydeligvis til hensigt at efterleve, om de så skal udrydde alle, muslimer som ikke-muslimer, der ikke forstår at efterleve Guds vilje.

Kalifatet er jo netop repræsenterende den hele natur, hvorfor det er en forpligtigelse for ethvert menneske, og her ikke mindst enhver muslim af Allahs [swt] nåde, at kæmpe for at udrydde det unaturlige, således det ikke findes på den sidste dag.

Hvor islams muslimer om nogen med koranen i hånden er repræsenterende den eneste sande fortolkning af Allahs [swt] vilje på alle niveauer, og derfor også er særligt forpligtiget til stå vagt om skaberværket til den sidste dag.

De vantro, der lige nu bekæmper det muslimske kalifatet, gør det denne gang i nutid, men er repræsenterende de samme, der siden profetens [saws] tid har bekæmpede kalifatet, hvor lille det end er forsøgt implementeret noget steds i verden, hvorfor de selv skal bekæmpes, som den største trussel mod menneskeheden og den hele naturlighed.

Der som konsekvens vil betinge menneskeheden “den sidste dag”, dersom de ikke stoppes.

.

Det mennesket evner at forstå,
ligger inden for det område,
som naturens lovmæssigheder dækker.

.

Gud skabte menneskene i balance med skaberværket, og de skal være i balance med skaberværket på Dommens Dag. For kun derved har mennesket bevist, at de har forstået den Gud, som ikke lader sig bevise, som ikke kan modbevises, men som er at finde i alt vi kender.

.

Vi kan med andre ord ikke begribe det, der ligger før altings begyndelse, og kun formode, hvad der er Guds hensigt med det, der skal ske efter Dommens Dag.

Hvor der ikke længere er liv muligt på denne så mishandlede klode.

Med det man ved i dag, er det en kendsgerning, at rummet udvider sig. Ikke at der blandt videnskabsmændene var den store lyst til at ville erkende dette forhold. For det lå ligesom i luften, at fandt man frem til, hvorfra rummet udvidede sig, så ville man forudsigeligt meget let komme i den situation, at man ville finde ud af noget, som man slet ingen forklaring havde på.

Men denne fornægtelse af, at rummet var foranderligt, og ikke i al evighed havde været der i uændret form, blev dog overvundet. Og resultatet blev, at man undersøgte Big Bang teorien. Med det resultat, at man fandt det man frygtede.

Nemlig en begyndelse, som ikke kunne forklares indenfor naturens lovmæssigheder.

Man konstaterede således, at Gud ud af intet havde skabt det mindste af det mindste, hvorfor det mindste af det mindste altid er at finde selv i det største af det største.

Hvilket beviser, at alt er skabt i sammenhæng med hinanden.

Videnskaben fik med deres opdagelse det problem, at de nu selv skulle til at overveje Gud eksistens, som eneste forklaring på det uforklarlige.

For de havde ikke nogen anden forklaring. Og forventede heller ikke at finde en.

Men måtte konkludere:

“Han har besteget uvidenhedens bjerg, han vil snart stå på den højeste tinde, og idet han slæber sig over den sidste sten, bydes han velkommen af en flok teologer, som har siddet der i århundreder”.

Læs mere her.

.

.

De ikke blot er uvidende, de forsvarer deres uvidenhed, som var det en sandhed.

.

Da det mindste af det mindste er at finde i det største af det største, da kan det største af det største bekæmpes ved at forstå det mindste af det mindste.

Således sendte Islamisk stat en hær bestående af blot en enkelt kriger i kamp.

Med vidtrækkende konsekvenser til følge.

.

.

Dømt Islamisk kriger beskriver virkeligheden: I angriber os – Vi angriber jer…

.

.

Videoer fra: EgyptenKenyaItalienGlobalt

.

.

.

.

.

Hvorfor spørgsmålet logisk må være….

Om det er islamisk stat, der i den vestlige verden udråbes som terror-organisation, og en trussel mod menneskeheden….

Der er en trussel?

Eller om det er dem, islamisk stat bekæmper, der påviseligt er den største trussel mod menneskeheden – nogensinde i al den tid mennesket har eksisteret?

.

.

Svaret er i sandheden til at få øje på, ved blot at følge udviklingen…!

.

.

Dubai forventer 20 mio. turister i 2020

En varmere verden påvirker turismen – Men ikke forståelsen

.

Der ikke længere tvivl om livet på Jorden har et meget dødeligt problem….. Mennesket!

.

You may also like...