Skove skal udlægges som urørte, hvor “naturen vil få førsteprioritet”

.

Gribskov og Silkeborgskovene er blandt de steder, hvor der skal være mindre skovdrift og mere natur.

.

Der var engang, hvor Danmark stort set var dækket af løvfældende skov. Hvor stormvæltet eller svækkede træ fik lov at ligge, for så at blive nedbrudt af svampe, biller og orme. Hvor de største og stærkeste træ vandt pladsen i solen og med deres skygge tog livet af de andre træer. Hvor føden var rigelig til insekter, dyr og fugle, der på egne betingelser levede stort set uforstyrret af mennesker.

Sådan er det bestemt ikke mere.

Naturlige skove er afgørende for at bevare de danske arter, under ét: biodiversiteten. Skovarterne er gennem årtusinder evolutionært tilpasset den naturlige, vilde skov – og ikke den menneskeskabte produktionsskov.

Skovene udgør i dag kun 14 pct. af Danmarks landareal. Heraf er kun få procent urørt naturskov.

Resten er skov, hvor træproduktionen er optimeret – på samme måde, som vi kender det fra de dyrkede marker, hvor nogle få afgrøder optimeres på bekostning af næsten alt andet.

.

Der er i dag ikke mange gamle træer tilbage, hvor naturen er blevet produktionsarealer.

Det gamle grevskab havde tidligere forståelse for naturen.

.

Mangel på plads og mangel på naturkvalitet i vore skove har gjort, at en stor del af de vilde arter i dag er unaturligt sjældne.

De har behov for store sammenhængende skove med mange forskellige levesteder: gamle træer og unge træer, masser af døde stammer og grene, tæt kratskov og mere lysåben skov med græssende dyr, små blomsterrige lysninger og store åbne områder omgivet af skov, naturlige moser, vandhuller, søer og vandløb osv.

Mange af disse levesteder er pladskrævende og fungerer dårligt i kombination med effektiv træproduktion. Derfor er mere naturskov, urørt af forstlig drift, helt nødvendigt, hvis man skal sikre bevarelsen af de danske arter – af biodiversiteten.

.

.

Meget usædvanligt er den kapitalistiske borgerlige regeringen og og ligeså påfaldende Dansk Folkeparti blevet enige om, at 13.300 hektar statsskov fordelt på 45 konkrete skove, skal udlægges til urørt skov – hvor “naturen vil få førsteprioritet”, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker på baggrund af biodiversitets-forskere på Københavns og Aarhus Universiteter på anmodning har afleveret en rekvireret rapport til Naturstyrelsen med konkrete anbefalinger af, hvilke statsejede skovarealer der kan udlægges med størst positiv effekt for biodiversiteten.

Anbefalingerne er resultatet af et omfattende analysearbejde af alle statens skove ud fra data om forekomsten af flere tusind arter og mange andre forhold i skovene.

I tråd med naturpakken har et hovedmål været at gå efter en omkostningseffektiv løsning ved at anbefale de skove, hvor man kan gavne biodiversiteten mest muligt inden for det givne areal.

.

Det bør du vide….!

.

De 13.300 hektar bliver fordelt på 45 skove, hvor produktionen af træ skal fylde væsentligt mindre end i dag.

Og nogle skove tages en gang i fremtiden helt ud af drift.

Det er blandt andet i Gribskov, Silkeborgskovene, Gråstenskovene, Klinteskoven på Møn og Skagen Klitplantage, oplyser ministeriet.

– Hvis man kigger på de truede arter i Danmark, så er godt og vel halvdelen af dem knyttet til skovene. Det her er et stort skridt i den rigtige retning, siger professor Inger Kappel Schmidt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Det kapitalistiske Venstres meget kapitalistiske Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen betegner det som en “historisk stor indsats for danske skove”.

– Regeringen har lovet, at en femtedel af statsskovene skal være bio-diversitetsskov – det leverer vi på i dag, udtaler han i pressemeddelelsen.

.

Det er borgerlig politik, og det kun for at have et argument for de borgerlige gør vildt meget for naturen.

Det er med andre ord et politisk taktisk træk, der kan henvises til efterfølgende, når de borgerlige fremadrettet angribes for netop at se bort fra naturværdierne.

Når alt kommer til alt i et demokrati, der tillader folk at stemme til egen økonomisk fordel, så er konsekvensen helt forudsigeligt, at vi i den sidste ende hverken får beskyttet naturen eller klimaet, der med sine voldsomme ændringer vil udrydde både skovene, dyrene og menneskene.

Al viden til trods vil det først gå op for folk og deres folkevalgte, når korthuset om ikke så længe vælter….

.

Danmarks Naturfredningsforening roser regeringen for at sætte arbejdet i gang og dermed indfri, hvad foreningen betegner som et centralt løfte fra den politiske aftale kaldet Naturpakken, der blev indgået i 2016.

– Ud med skovningsmaskiner og motorsave. Lad de gamle og døde træer være i fred, giv vandet lov at pible tilbage ind i skovbunden og et mylder af liv vil følge efter, skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

Der vil dog gå mange år endnu, før den urørte skov er en realitet, understreger foreningen. For løvskovens vedkommende 10 år og 50 år for nåleskoven.

.

Vil man børnene får et liv efter deres forældre, skal man ikke stemme på borgerlige partier.

.

Danmarks til dato mest kompetente politiker som Miljøminister Maria Reumert Gjerding:

Ros til Esben Lunde Larsen, Mette Abildgaard, Carsten Bach og Pia Adelsteen for at prioritere urørt skov i 13.300 ha statslige skove, og for at have rådført sig med landets stærkeste fagligheder, for at sikre de rigtige prioriteringer ved udlægningen.

Det er første gang nogensinde, at en regering udlægger så stort et skovareal med henblik på, at det på sigt, skal have natur og biodiversitet som sit primære formål.

Tak!

Dog er der grund til at understrege, at det er på sigt. For løvskovene vil først endelig blive urørt om 10 år, mens det for nåleskove vil være om 50 år(!). Årsagen er, at de økonomiske værdier skal hentes ud af skovene, inden vi kan magte at give arealerne til naturen.

Biodiversiteten i skovene er under voldsomt pres, og det er her vi finder flest truede arter. Jeg syns det er rigtig ærgerligt, og egentlig komplet uforståeligt, at vi i et rigt land som Danmark, ikke uforbeholdent, og med omgående virkning, kan prioritere natur og biodiversitet i skove. – Men absolut skal gafle de bedste tømmerplanker ud først.

Dernæst er der skalaen. Med udlægningen kommer det samlede areal med urørt skov op på 20.000 ha. Det er knap 0,5 % af Danmarks areal. Skal vi bremse tilbagegangen og udryddelsen af Danmarks arter, skal der mere til. Med biodiversitetskonventionen har vi forpligtet os til at henlægge 17% af vores areal til beskyttet natur.

Selv når man tæller NATURA2000 områder med, er der langt igen.

Så selvom der virkelig er grund til at glæde sig en dag som i dag, hvor regeringen har taget et lille men på sigt væsentligt skridt for naturen, så må man også konstatere, at der skal meget mere til.

Meget mere vild og selvforvaltende natur, friholdt for økonomisk nyttetænkning men alligevel med uvurderlig værdi – for os alle sammen.

Kilde: ni.dk/ni

.

Economic Forum 2018 beskriver en syg og dødende verden

.

You may also like...