Skal vi ikke genskabe den hele natur ved Veststadil Fjord?

Jens Bjerg-Thomsens lille Jagthytte er nu museum.

.

Fåreavlerne og deres mangelfulde ulvesikre indhegninger.

Sidst jeg var i området var for at tjekke om et ulveangreb på et får var sket i en indhegningen, der ikke var ulvesikker. Hvilket det jo så heller ikke var. Lokale fortæller, at det er Jørgen Blazejewicz, der har 100´vis af får i området. Der jo netop er kendt for ikke have orden i sine indhegninger. Heller ikke på dagen, hvor jeg som udgangspunkt besøgte Veststadil Fjord, som det centrale

Vest Stadil Fjord er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune, der tilmed kalder sig for “Naturens Rige”. Hvilket er et PR-stunt, der vil noget.

Veststadil Fjord er beliggende 5-20 km nord for Ringkøbing by. Området administreres af Naturstyrelsen. Siden 1950’erne og indtil 1990’erne var den nordlige del af fjorden afvandet og opdyrket. Staten opkøbte i 1994 en stor del af området, som i slutningen af 1990’erne blev naturgenoprettet.

Landskabet er spækket med afvandingskanaler.

Så langt så godt, så er de tidligere naturområder omkring Stadil Fjord, de såkaldt “lavbunds-områder”, under fortsat afvanding, hvorfor der er meget mere natur, der kan genskabes i området.

Det kræver blot de mange afvandingskanaler fyldes med jord.

I dag består området af 3 lavvandede søer omgivet af rørskov og dyrkede arealer.

Den største sø er Søndre Dyb, der er omgivet af rørskov. Hele vejen rundt om dette vandområde er der store arealer hvor der dyrkes korn og græs. Vandkvaliteten i Søndre Dyb er dårlig pga et stort indhold af okker og næringssalte. Man forsøger at rette op på dette ved naturgenopretning i den nordlige del samt mere miljøvenlig landbrug.

Mellemdyb er det sted hvor man generelt ser fuglene bedst. Området består af flere vandflader omgivet af ret store rørskove, der dog er fjernet ved P-pladsen ved Jens Bjerg-Thomsens Jagthytte – dels for at give bedre oversigtsmuligheder og dels for at forhindre en begyndende tilgroning.

Nordre Dyb består af flere mindre vandflader omgivet af rørskov, græsmarker og eng. Nord for det naturgenoprettede område er der anlagt to bassiner til okkerudfældning. Man forsøger at genoprette våde enge på de lavtliggende marker nærved ved hjælp af oversvømmelser, kreaturafgræsning og etablering af ”bekkasinskrab”.

Her mødes ornitologer, der hygger sig, ventende på de mere sjældne rovfugle kommer forbi.

 

Takket være miljøvenlige tiltag er ynglefuglene begyndt at geninvandre. Rørdrum, vandrikse, rørhøg og knopsvane, samt toppet, gråstrubet og lille lappedykker yngler regelmæssigt. Svømmeænder som atlingand og knarand yngler her, samt blishøns, vibe, rødben og bekkasin. Sortterne har en lille koloni i Mellemdyb. Disse kan ses fra jagthytten.

Grågås

Der er en mindre hættemågekoloni og flere ynglende småfugle, der bl.a. tæller gul vipstjert, sivsanger og skægmejse. Blåhals er også begyndt at yngle i området. I de sidste par år har man kunnet se og høre den langs kanalen omkring Jens Bjerg Thomsens jagthytte. Ved jagthytten ses ofte skægmejse. Sortstrubet bynkefugl ses ofte i området, især langs kystvejen.

Trækfugle
Der ses store flokke af bramgæs i træk- og vintertiden, også mindre flokke af kortnæbbet gås og blisgås kan ses i området. 

Både forår og efterår er Vest Stadil Fjord rasteplads for et stort antal pibeand, krikand, spidsand, gråand, taffeland og troldand. Om efteråret ankommer flokke af sang- og pibesvaner.

Knopsvane

De sidste par år er der også blevet observeret flokke af pomeransfugle, der fouragerer her omkring midten af maj. I træk- og vintersæsonen er der gode chancer for at se blå kærhøg, fjeldvåge, vandrefalk og dværgfalk. Fiskeørn ses hvert år. Tidligt i april er området hjem for op til 2000 rastende storspover.

Om sommeren kan man være heldig at se sølvhejre og måske skestork. Skestork ses ofte fouragerende i Mellemdyb. Dværgmåger ses sommetider over Mellemdyb. I sommermånederne er rovterne en regelmæssig gæst. Havørn ses jævnligt.

Efterår og vinter er Vest Stadil Fjord et godt sted at se flokke af bjerglærke, bjergirisk og laplandsværling.

Kilde: dof.dk

Det lille historiske museum er værd at besøge – Og det er gratis.

.

Filmen er særdeles godt fortalt, og lavet lige før området blev lagt øde.

.

.

Vibe (Vanellus vanellus) Foto dofnord.dk

Tørken rammer fuglene forskelligt: Svalerne har himmelske dage, mens andre sulter

.