Paradoks: Elge er farligere end ulven

Elgen er en større trussel end ulven

.

Stein Johan Warland

Naturvernforbundet i Rogaland

 

Det er et paradoks, at ulven må hengive sig til frygten for, hvad den må, mens vi tolererer, at elgen afstedkommer skader på folk så de dør eller bliver alvorligt såret.

Konflikten omkring ulven er indtil for nylig blevet domineret af de vanskeligheder, den skaber med hensyn til husdyr-industrien.

På det seneste er der imidlertid opstået et problem, som ikke har været så højt på dagsordenen tidligere, nemlig at ulven tager et af sit naturlige byttedyr – elgen.

.

.

Ulvens menu

Ulven er en storvildt-jæger, der i længden ikke kan leve på smågnavere og andet småvildt. De norske ulve-revirer finder vi i den østlige del af landet, hvor bestanden af elg er stor, og elgen vil derfor være dens mest almindelige bytte. Ulve og elge hører naturligt til i de samme områder, og de har tilpasset sig hinanden.

Elgen har forsvarsstrategier for at undgå at blive ulveføde, og en voksen og frisk elge har meget gode chancer for at slippe fra et ulveangreb med livet i behold. Undersøgelser fra USA og Polen viser også, at ulven ikke har særlig negative konsekvenser for bestandene, den lever af.

I vinterens licensjagt, var der områder med 28 ulve, og det blev besluttet, at tre ulve-kobler i ulvezonen blev skudt væk.

Denne gang var det ikke en ulvejagt, som mange måske tror skyldes angreb på får, men på elge…!

Der betales ikke erstatning, når ulven nedlægger en elg, så grundejere og elge-jægere ønskede at reducere ulvebestanden for at opretholde samme mængde jagtudbytte, som tidligere.

Ulven betragtes derfor som en uønsket art i norsk natur, selv når den jager sit naturlige bytte.

Er lovløse norske terror-tilstande mod ulven nu også Danmark politik?

.

.

Bestandsudviklingen af elg

Elg-populationen er steget betydeligt i de sidste 70 år.

I halvtredserne blev der nedlagt omkring 5000 elge årligt, mens antallet af nedlagte elge i dag er omkring 36 000.

Stigningen i antallet af elge har været en ønsket udvikling, og skyldes en kombination af fraværet af store rovdyr, skovhugst med lysåbne arealer og behersket jagt, som her ville sige, at man skåner elge i den reproduktive alder.

Antallet af elge er unaturligt højt, og skadetrykket fra elgen fører ifølge NINA til både skader på produktive skove og nedbidning af løvfældende træer, der er vigtige for andre arter.

Årligt konsumeres ifølge Norskog omkring 4700 tons elgkød, og det er mindre end 1,7 procent af det samlede kødforbrug. På landsplan udgør elgkød en ubetydelig del af det samlede forbrug af kød.

Mens ulven gerne ses som en økonomisk belastning og en art, der kun er generende, bliver elgen normalt portrætteret som værende af væsentlig økonomisk værdi.

.

.

Elgens værdi

Det er rigtigt, at salget af elgkød og salget af jagttilladelser genererer betydelige indtægter for de jordejere, der ifølge NJFF kan sælge en jagt-tilladelse for en elg til op til 30 000 kroner, og den samlede elg-omsætning i landet anslås til at være på op over 330.000.000 kroner.

Som vi ser, er elgen en vigtig indtægtskilde for mange lodsejere, men hvad med udgifterne? Hvor meget koster den store elg-bestand, og hvem betaler regningen?

De samlede udgifter ved at have en stor elg-bestand er ifølge det norske offentlige vejvæsen omkring  600.000.000 om året, fordelt på omkostninger i forbindelse med trafikulykker, afgnavnings-skader i skove og afskærmnings foranstaltninger langs vejen og jernbanen.

Indtægten elge genererer går til grundejere, mens regningen er sendt til staten og forsikringsselskaber.

Som vi kan ser, så giver regnskabet ved at have en meget stor elg-bestand et underskud på 270.000.000 kroner.

Sat på spidsen, havde det været positivt ud fra et samfunds-økonomisk perspektiv, at forvalte elgen på samme måde, som vi nu forvalter ulven, hvilket betyder at holde elg-bestanden nede på et absolut minimum.

.

.

Trussel mod liv og helbred

I ulve-debatten bliver det ofte brugt som argument, at ulven kan være farlig, og at den skaber frygt.

I både Norge og på verdensplan har ulven meget få menneskeliv på samvittigheden, og det er ikke muligt at finde seriøse kilder, der konkluderer, at ulven er farlig for mennesker.

Men hvad med elgen?

Kan den udgøre en trussel mod liv og helbred?

Det kan den så absolut!

Ifølge vejmyndighederne, forårsager trafikulykker med elge mellem et og to dødsfald og 15-20 alvorlige kvæstelser hvert år.

En mindre elg-bestand vil havde reduceret risikoen for alvorlige ulykker og reddet både liv og helbred. Men der er ingen antyder af, at man ønsker at reducere Elg-bestanden for at redde menneskeliv.

Det paradoksale er, at ulven skal være væk, fordi nogle frygter, hvad den kan gøre, mens vi rent faktisk synes at tolerere tabet af menneskeliv og alvorlige personskader, der er forårsaget af elge.

.

.

Hvilken slags natur ønsker vi

Selvfølgelig skal elgens værdi ikke kun måles i kroner og kilo kød, da det betyder meget for mange jægere i form af jagtoplevelser. For mange landbosamfund, er elgjagt en af de største begivenheder i året. Både selve jagten, og hvad der kommer ud af den, er meget vigtigt for mange i de dele af landet, hvor man har de store bestande af elg.

Mange jægere ønsker en natur, hvor der er den størst mulige population af jagtbare arter, og statens vildtforvaltning har vist jægerne imødekommenhed.

Ikke desto mindre udgør jægerne en meget lille del af dem, der bruger naturen, og for de godt 90%, som ikke går på jagt, vil en natur med en høj biodiversitet have den største værdi.

.

.

Undersøgelser fra USA og Polen viser, at ulven ikke har nogen drastisk indvirkning på bestandene af deres bytte, men har reduceret afgnavningen på træer, øget vækst af asp, røn og pil og at de resterende ulve vil bidrager til at øge biodiversiteten yderligere.

En reduktion af elg-bestanden ville således både mindske risikoen for trafikulykker med tab af menneskeliv og alvorlig skade og give en rigere natur.

Kilde: nrk.no

.

Ulven er blevet “fjendebillede” for en befolkning, der har det dårligt med sig selv.

Rovdyr-debatten i Norge bygger i stigende grad på løgne og propaganda

.