Norsk rovdyrsforvaltning er rå og iskold kapitalisme….!

Norske fuglevenner er stærkt oprørte.

Fremover bliver det måske muligt at skyde kongeørne.

.

Reguleringen er bæredygtig og en forudsætning for at beskytte arten, lyder det fra partierne bag forslaget.

Dersom vi begynder skyde ørn, vil vi se kraftige internationale reaktioner, lyder det advarende fra ornitologerne.

Efter 50 år som fredet fugl, går kongeørnen nu en usikker fremtid i møde. I et forslag, som har været til høring, foreslår Klima- og miljødepartementet at beskyde kongeørne, endda før den har gjort skade.

– Sker det, bliver der ballade, lover kongeørns eksperten.

.

.

Det var i fjor at Stortinget vedtog at starte et – pilotprojekt – for regulere bestanden af kongeørn. Det er dette forslag som nu har været ude til høring.

Forslagsstillerne har dog anmodet om, at der allerede nu indledes et pilotprojekt til forvaltning af kongeørne i områderne ved Fosen-halvøen og i Troms, hvor landmændene påstår at have lidt store tab til kongeørnene.

– Vi har endnu ikke konkluderet noget. Høringsfristen sluttede den 4. september, og vi starter nu arbejdet med en gennemgang af alle indkommende synspunkter, siger statssekretær Lars Andreas Lunde (H) fra Klima- og miljødepartementet.

– Hvad der bliver det endelige udfald i den kontroversielle sag, er ikke til at forudse.

.

. 

Kongeørn vil fremover kunne blive endnu et af de efterhånden mange rovdyr, som de borgerlige partier vil skal reguleres af hensyn til de landmænd, der lever af får og rensdyr og andre mere eller mindre fritgående græssende husdyr.

Reaktionerne på det politiske udspil har været stærke og ikke mindst Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har reageret voldsomt og har iværksat en underskriftindsamling, der skal bremse indstillingen og beskytte kongeørnene fra at blive skudt.

Det gav mere end 20.000 underskrifter.

– Men i virkeligheden er det små ændringer, der bliver foretaget i den aktuelle rovdyrsforvaltning lyder det fra partierne bag aftalen, der har et flertal i det norske Stortinget bag sig.

Et tiltag, der får NOF til at hævde, at regeringen tilsidesætter faktuel viden omkring kongeørnen og derfor er foreningen gået i kritisk dialog med de folkevalgte stortingspolitikere.

.

.

Forslagsstillerne mener dog, at der er gode grunde til at forvalte kongeørn på samme måde, som andre dyr forvaltes. Og når de mål, man har sat for bestandens størrelse er opnået, er der ingen grund til fortsat at beskytte arten, lyder det fra partierne bag forslaget.

Forslagsstillerne understreger dog, at landmænd med fritlevende græssende dyr naturligvis må forvente tab, når husdyr bevæger sig frit omkring i skoven og på fjeldet. Men der er grænser for hvor store tab, man kan leve med i de primære erhverv, lyder det.

Det er slet ikke første gang, at Norge påkalder sig negativ international opmærksomhed, når det tyndtbefolkede land, der ofte omtales som Europas Alaska, forvalter landets naturressourcer.

Norge har trods massivt pres stået fast på, at bæredygtighed for landmændene skal være den væsentligste faktor i forvaltningen af landets naturressourcer.

Den førte politik skal ikke styres af følelser og om de vilde dyr har søde øjne eller regnes som særlig intelligente.

.

.

Norsk naturforvaltning er rå og iskold kapitalisme.

.

Forvaltning af hvaler, sæler og ulve har således tidligere trukket Norge ud i regulære mediestorme.

Der er heller ikke tvivl om, at Norge også denne gang vil skabe sig negativ opmærksomhed og komme i konflikt med de mange fuglevenner, der findes både indenfor og udenfor Norge.

Forslagsstillerne er dog overbevist om at tiltaget er nødvendigt.

– Vi føler os overbevist om, at god og ansvarsfuld ledelse er med til at sikre artens fremtidige eksistens, lyder det fra forslagsstillerne.

De hævder desuden, at såfremt myndighederne ikke udviser det nødvendige ansvar, er der ikke langt til, at folk griber til selvtægt når deres husdyr trues.

.

Argumentationen kan fra naturens venner være den lige modsatte.

Er der ikke plads til naturens arter er der for mange landbrug, og så er der ikke langt til selvtægt.

.

Kongeørne har været totalfredet i Norge siden 1968. Allerede i dag er det muligt at søge dispensation til at skyde enkeltindivider som gør skade.

Det nye forslaget er et alvorlig brud med forvaltningen af rovfuglene, og er skræmmende svagt fagligt begrundet.

På landsbasis står ørnene for 2–3 procent af tabstallene for lam og 5–6 procent af tabstallene for renkalve.

– At kongeørne er jagende lam og renkalve er godt kendt, men de totale tab er relativt set små. 80–90 procent af byttedyrene involverer slet ikke husdyr. Jeg håber høringen resulterer i at politikerne forstår, at de må lytte til eksperterne, siger Folkestad.

NOF undersøgelser viser videre, at ørnebestanden ikke har vist tegn til øgning de sidste 15–20 år, og at rapporterne fra i år viser en gennemgående dårlig unge produktionen.

.

.

– Dersom vi begynder at skyde ørne i Norge, vil vi se internationale reaktioner, siger Folkestad fra NOF, som påpeger at forslaget er i konflikt med Bernkonventionen, som har til formål beskytte dyr og deres naturlige leveområder.

Statssekretær Lars Andreas Lunde afviser dette.

– Jeg er klar over at beskydning af kongeørn er kontroversielt også internationalt. Men de ændringer som er foreslået, mener jeg er indenfor rammerne af Bernkonventionen.

Lunde siger at noget af hensigten med prøveordningen er at kombinere prøvejagten med forskningsaktivitet.

– Målet er at få bedre svar på hvilke tiltag, som kan reducere tabet af husdyr. Vi har mangelfuld viden om kongeørnen som skadevolder. Det er også usikkert, hvad der eventuelt findes af andre dødsårsager i de mest udsatte områder.

Kilde: nrk.no

.

Norge: Ulvenes overlevelse handler alene om rå magt, penge og indflydelse

.