Norge: Vildsvin – en overhængende fare

Hvor rovdyrene skaber balance i naturen, gør mennesket det lige modsatte.

.

Uden effektiv indsats, vil vildsvinebestanden her i landet fordoble sig hvert tredje år for i sidste ende komme op på mere end 40.000 dyr.

Det vil få store negative konsekvenser for planteproduktionen, for biodiversitet (hvilket ikke er korrekt) og potentielt være meget alvorlige for tam-grisenes sundhed.

Der er her tale om to nye rapporter, der sætter fokus på væksten af vildsvinebestanden – og dens skade potentiale i Norge.

Således har Videnskabskomiteen for mad og miljø (VKM) lavet undersøgelsen på opfordring af Miljødirektoratet og Mattilsynet, og AgriAnalyse på opfordring af Bondelaget, Norsvin og Animalia.

Konklusionerne fra de to landbrugs-betænkninger er sammenfaldende: Spredningen og skade potentialet er enormt.

.

Vildsvin observeret mellem Norge og Sverige 2010

.

Vildsvinebestanden i Norge vurderes nu til ca. 1000 øst for Østfold, Akershus og Hedmark.

Uden en aktiv ledelse, vil bestanden fordobles hver 2-3 år og udvide omfanget af spredningen med mindst 2,5 km årligt. Det fremtidige udbredelsesområde vil være lavlandet nord for Trøndelag.

En fremtidig bestand på 40.000 dyr er et forsigtigt skøn, sandsynligvis bliver det større. Et varmere klima vil medvirke til en større bestand og en hurtigere vækst.

.

Det skønnes, at hvert vildsvin, der bliver skudt, har forårsaget skader for 5000 kr. mere end kødværdien af det samme vildsvin.

.

Stort skade potentiale

Vildsvin er en besværlig art i et moderne Norge og vil have indvirkning på både landbrug og fauna.

Ulven er et naturligt rovdyr for vildsvin, men med det nuværende lave antal af ulve, vil den næppe have nogen væsentlig indflydelse på vildsvinets voksende antal.

.

Her må ulven i undertal vige for overmagten

.

Ulven foretrækker svage individer

Mange vilde byttedyr er potentielt farlige for ulve. Man kender flere eksempler på, at ulve er blevet dræbt under jagt på moskusokser såvel som elge og andre hjorte. Mindre skader kan også være fatale for et rovdyr som ulven, hvis overlevelse afhænger af at kunne løbe stærkt og længe.

Således vil ulve instinktivt passe på ikke at blive skadet/såret under jagten, og det forklarer dels, hvorfor de opgiver mange jagter, og dels, hvorfor ulve er meget selektive med de byttedyr, de jager.

.

Men er ulvene en flok, er forholdet det omvendte.

.

De fleste undersøgelser af ulves jagt har vist, at størstedelen (over 60%) af deres byttedyr er unge, gamle eller på andre måder relativt svage individer.

Ulve observerer nøje deres byttedyr og er i stand til at opdage selv små tegn på svaghed, som ikke er umiddelbart synlige for os mennesker. Ofte når man har undersøgt sundhedstilstanden af byttedyr nedlagt af ulve, har man opdaget, at de havde mindre skavanker eller var syge.

Sådanne svage individer kræver både færre kræfter at indhente og nedlægge, og risikoen for at ulven kommer til skade under jagten minimeres sammenlignet med, hvis den jager fuldvoksne, sunde og stærke byttedyr.

.

Bjørnen er en anden af vildsvinets naturlige fjender.

.

I Tyskland foretrækker ulvene at jage unge kronhjorte frem for voksne (70% af de nedlagte kronhjorte er under et år gamle), men når det drejer sig om det mindre (og mindre farlige) rådyr, så har ulvene ikke alderspræferencer (kun en tredjedel af de nedlagte rådyr er unge).

I Sverige og Norge, hvor elge udgør langt størstedelen af ulvenes føde, viste en undersøgelse, at 90% af de nedlagte elge om sommeren var kalve fra samme år og resten var fra året før.

De vilde dyr er også et problem for svenske skovbrugere og landbrugere

.

Modsat ulven angriber vildsvinet både jæger og hunde, dersom den føler sig truet.

.

Inden for landbruget vil vildsvin forårsage skader på afgrøden, øge behovet for hegn, behovet for at ændre driftsform og valget af kulturplanter, der er mindre attraktivt for vildsvin.

Dertil kommer også skader i parker, kirkegårde, sportspladser osv., og helt andre typer af skader såsom trafikulykker som følge af kollisioner og skader på hunde.

Alle disse er konsekvenser af vildsvin, og omfanget af skaden, er et direkte resultat af bestandens størrelse.

I visse tilfælde en introduktion af husdyr-sygdomme som afrikansk svinepest, som vildsvin vil medvirke til at udbrede, hvorved de negative konsekvenser med vildsvinet vil være langt større for landbruget, end man ser det hos vildsvinets naturlige fjender.

.

.

Negativ økonomisk værdi

Sverige har i øjeblikket en skønnet bestand af vildsvin på over 200.000 dyr. Efter deres ankomst er afskydningen af vildsvin steget fra et par tusinde dyr årligt til over 100.000 i dag.

Omkring 40 procent af dyrkningsjorden er ramt af vildsvin.

Det anslås, at af de samlede tab af afgrøder vil øges med 7 procent som følge af vildsvinets skader. Det skønnes, at hvert vildsvin, der bliver skudt, har forårsaget skader for 5000 kr. mere end værdien af kødet af det samme vildsvin.

Samtidig er det klart, at de jordejere, der får gavn af jagten, og i mindre grad selv er berørt af skaderne, vil have en anden vurdering af vildsvinenes værd, og at dette kan danne grundlag for konflikter.

.

.

Sundhedstrusler

Afrikansk Svinepest (ASP) breder sig nu i Europa fra øst. Både spredningen og udfordringerne i forbindelse med effektive bekæmpelse hænger tæt sammen med vildsvinebestanden. Hvis vildsvinet kommer til at ekspandere i dette land, og dersom den afrikansk svinepest kommer gennem Sverige, vil situationen være meget alvorlig.

Afrikansk svinepest er i dag den største sundhedstrussel mod svinebedrifter i hele Europa, Kina og Rusland.

Generelt vil enhver virus-sygdom, der kan spredes til vildsvinebestanden, være langt sværere at bekæmpe effektivt, hvis man har en stor bestand af vildsvin. Ud over ASP, er det sygdomme som mund- og klovsyge og klassiske svinepest.

En stort vildsvinebestand vil generelt sætte nye krav til sikkerheden i svinebedrifterne.

En forsvarlig udendørs svinekødsproduktion vil være meget vanskeligt. Sygdomme, som i dag findes her i landet, men på et lavt niveau, som salmonella og parasitter trikiner og Toxoplasma, vil stige som følge af en stor vild svinebestand. Dette vil kunne få en direkte negative virkning på folkesundheden.

.

Vildsvinet er en vildtart, der ikke viger tilbage fra at gå til modangreb.

.

Behov for aktiv forvaltning

Selvom de norske myndigheder har en ambition om at holde landet praktisk taget fri for vildsvin, er dagens ledelse ikke tilstrækkelig.

AgriAnalyses-rapporten lancerer et mål om at undgå vildsvin vest for en linje, der afgrænses af Halden-Vassdraget mod syd, Bjørkelangen og Glomma North.

.

Vi kæmper aktivt for ulven

De skandinaviske rovdyr

.

For at opnå dette foreslås der flere nye foranstaltninger (i mangel af vildsvinets naturlige fjender):

 

  • Fortsat fri afskydning, jagttid hele året rundt, bortset fra fredning 3 måneder om foråret.
  • Mulighed for at skyde soen og unger i områder, hvor ynglende vildsvinet ikke bør forekomme
  • Indførelse af skud-præmier.
  • Forbud mod fodring.
  • Oprettelse af jagthold og aktiv indsats fra Statens Naturopsyn i områderne vest for Haldenvassdraget – Glomma.

Kilde: animalia.no – Kilde: ulveidanmark.ku.dk

.

Vildsvinet (Sus scrofa) og regnes som tamsvinets vilde forfader.

Sverige vil sælge kød fra vildsvin som “øko-gris” i butikker

.