Miljøministeren giver naturen lidt plads i et område, og meget mindre i andre….

Miljøminister Esben Lunde Larsen er reelt en trussel mod naturen

.

Landbrugsstyrelsen har samlet en række vådområder i Tøndermarsken og skabt bedre vilkår for vadefugle.

.

Bestanden af en række vadefugle i Tøndermarsken er gået kraftigt tilbage de senere år..

Via en række byttehandler med lokale lodsejere er det lykkedes for staten at samle et areal på 184 hektar, hvor fuglene kan være i fred for landbrugsmaskiner.

Hos Danmarks Naturfredningsforening roser formand Ella Bisschop-Larsen initiativet.

Særligt, hvis man sørger for at forhøje vandstanden i afvandingskanalerne og dermed er med til at genetablere de vådområder, som fuglene tiltrækkes af.

Hun minder dog om, at de 184 hektar kun er en lille brik i det store puslespil.

– Det er meget fint, at staten med den ene hånd går foran i Tøndermarsken, men den sælger omvendt store arealer med den anden, som kunne være anvendt til naturbeskyttelsesformål.

– Fra grænsen og til Esbjerg er 5600 hektar blevet taget ud af naturbeskyttelsen, og det sætter jo tingene lidt i perspektiv, siger hun.

Håbet med initiativet i Tøndermarsken er, at truede fugle som vibe, rødben og stor kobbersneppe vil vende tilbage i større tal.

Tøndermarsken er udnævnt til EU-fuglebeskyttelsesområde og bliver også benyttet af svaner, gæs og ænder, der enten er på gennemrejse eller overvintrer her.

.

.

Miljøminister Esben Lunde Larsen er reelt en trussel mod naturen

.

Esben Lunde Larsen (V) foreslår at fjerne beskyttelsen af knap 10 procent af de vigtigste naturområder i Danmark på et samlet areal svarende til Langeland.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kalder det stærkt alarmerende og kritisabelt, at regeringen vil give landbrugets og skovbrugets store maskiner frihjul i naturområder, som er beskyttede af EU’s Natura 2000 bestemmelser.

DOF er klar til at bringe sagen for EU-kommissionen.

.

.

Den danske regering er ved at gå enegang i EU og modarbejde den fælles beskyttelse af vores natur til skade for mange fugle, dyr og planter.

Det mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der finder det rystende, at regeringen med miljøminister Esben Lunde Larsen (V) i spidsen er i færd med at foretage et frontalangreb på de internationalt vigtige naturområder i Danmark.

Angrebet sker i første omgang ved skrivebordet, fordi man med et pennestrøg vil fjerne naturbeskyttelsen i en lang række udvalgte naturrige områder på et areal svarende til Langeland i Danmark fra marsken over ådale til enge og overdrev på et samlet areal svarende til Langeland.

Men efter pennestrøget kan både ploven og skovningsmaskinerne være på vej flere steder.

.

.

– Danmark er det land i EU, som sammenlagt har udpeget det mindste Natura 2000-areal. Alligevel lægger regeringen nu op til at ophæve beskyttelsen af næsten 10 procent af de danske naturområder, som vi ellers har lovet EU at passe særligt på, fordi de rummer ekstraordinære naturværdier og potentiale for biodiversitet.

Forslaget om at fjerne beskyttelsen af et areal på cirka 28.000 hektar ud af 340.000 hektar er uforståeligt og uambitiøst. Det ligner den rene skrivebordsøvelse med en dagsorden, hvor dansk landbrug nok engang får lov til at køre frihjul og pløje endnu mere i det landskab, der i forvejen er et af de mest intensivt dyrkede i verden. Også i skovbruget er der flere steder lagt op frihjul for produktionen i stedet for naturhensyn, siger Egon Østergaard, der er formand for DOF.

Miljøministerens forslag om at beskære de beskyttede Natura 2000-områder er i høring frem til 3. januar 2018.

Hvis regeringen gør alvor af sine planer om at barbere kraftigt i den danske naturbeskyttelse, vil Dansk Ornitologisk Forening bringe sagen for Europa-Kommissionen.

.

.

Giv tilbage i stedet for at tage

– Blandt forskere og naturbeskyttelsesorganisationer er der udbredt enighed om, at den største trussel mod naturen i disse år er pladsmangel og fragmentering, hvor naturen ligger som små øer i et hav af intensivt dyrket land.

Alligevel går regeringen med sit forslag den stik modsatte vej ved at lægge op til, at Danmark i 2018 får endnu færre beskyttede arealer og flere hektar under plov.

Der er brug for en helt anden kurs og langt mere visionær strategi på naturens vegne. De landbrugsarealer, som man ønsker at fjerne naturbeskyttelsen på, burde i stedet ekstensiveres, så vi kan få mere varig natur, der hænger bedre sammen. Gerne finansieret af staten eller EU, siger Egon Østergaard.

.

.

DOF-formanden kalder regeringens forslag en ”afbeskyttelse” af naturen, hvor der i stedet er brug for en opgradering, så flere områder, der eksempelvis ligger lavt i terrænet, bliver taget ud af landbrugsdrift og givet tilbage til naturen.

Mange af de lavtliggende jorder, som man nu ønsker udtaget til endnu mere intensiv landbrugsdrift, er fugtige og dårligt egnede til landbrugsproduktion.

I kraft af klimaændringerne med øget nedbør vil det ufornuftige i dyrkningen blive endnu mere udtalt. Sådanne arealer bør ikke dyrkes. Det vil være langt mere konstruktivt, også for jordbesidderne, hvis disse arealer kunne indgå i jordfordelinger og erhverves af staten til naturformål med en høj biodiversitet.

.

.

I stedet for at fjerne naturbeskyttelsen, som regeringen nu lægger op til, burde man braklægge flere landbrugsarealer og langsomt lade dem blive til værdifuld og fuglerig natur, siger Egon Østergaard, der minder om, at hvis først et areal er pillet ud af Natura 2000-netværket, så bliver det næsten umuligt at fremme naturen i det pågældende område.

– EU-midler til natur forudsætter, at arealet er en del af Natura 2000-netværket. Derfor vil både landmænd og natur gå glip af midler fra EU, hvis man tager området ud af beskyttelsen, siger DOF-formanden.

Kilde: dr.dk – Kilde: dof.dk

.

Bæver frifundet i retssag: Staten skal ikke betale for ødelagte træer

.