Kan islam fortolkes korrekt, med en danskfødt imams forståelse af koranen?

muslim dansk integreret

Der findes ikke noget den hedder en kristen muslim

.

I et Danmark, hvor det at tro på Gud for mange præster er blevet et simpelt lønarbejde, hvor troen på Gud stopper ved fyraften, ser Mogens Mogensen, der  er konsulent i interreligiøsitet, at en ny generation af velintegrerede muslimske ledere er ved at træde frem?

Det er kun muslimske teologer, der er opvokset i det danske samfund, som kan tolke islam ind i en dansk kontekst. Noget tyder på, at disse danskfødte muslimske teologer nu er ved at træde ind på scenen, vurderer interreligiøs konsulent Mogens Mogensen.

Mogens Mogensen gøre sine iagttagelser med baggrund i TV2’s dokumentarserie ”Moskéerne bag sløret”, hvor tre imamer sammen med fem muslimske organisationer, der repræsenterer størstedelen af muslimerne i Danmark, i en kronik offentliggjort i Jyllands-Posten under overskriften ”Moskéen uden slør”.

Her finder han det værd at lægge mærke til, hvem der har forfattet kronikken, hvor han fremhæver, at det er tre imamer;

Waseem Hussain, Naveed Baig og Fatih Alev, der har det til fælles, at de alle er født og opvokset i Danmark, at de er i 30’erne og alle har studeret islam på universiteter – og har deltaget i dialog med repræsentanter for andre religioner og livssyn i Danmark.

– Der er altså tale om en helt anden type imamer end dem, som vi mødte i TV- udsendelserne, og som for de flestes vedkommende var vokset op i en helt anden kultur, og som ikke talte dansk, men prædikede, undervist og rådgav på arabisk. Det er også vigtigt at notere sig, at disse tre imamer alle er den del af Dansk Islamisk Center, som er en forening og en moské, der opererer på dansk. Det er denne forening, som har taget initiativet til denne kronik – og for øvrigt også til den pressemeddelelse, ”Åbenhed er nøgleordet, som en række muslimske organisationer efterfølgende har underskrevet, og som blev udsendt efter den første udsendelse om ”Moskéerne bag sløret”. Noget tyder på, at en ny generation af velintegrerede muslimske ledere nu er ved at træde frem som repræsentanter for muslimerne i Danmark.

Hvad har de så at sige til ikke bare Jyllands-Postens læsere men til hele den danske befolkning?

.

Mogens Mogensen hæfter sig ved som det første at;

  • de bekender sig til den åbne debat, som Danmark er verdenskendt for, og som højskolekulturen var bidraget til. Derfor anerkender de også, at det er ”helt i tråd med den danske ånd”, at TV2s dokumentar ”Moskéerne bag sløret” tog en række emner op, som relaterer til muslimerne i Danmark som fx kvindesyn, børneopdragelse, overholdelse af dansk lov osv. Samtidig anker de dog over, at udsendelserne giver ”et højst kritisabelt, misvisende og forudindtaget billede am imamers og moskéers rolle”. Efter min mening har forfatterne ret så langt, at alle de ”sandheder”, der er blevet afsløret, jo ikke tilsammen giver et dækkende billede af danske imamer og danske moskéer – men det er et problem, som ikke kun vedrører pressens behandling af muslimer! Men grundlæggende må man da glæde sig over, at de muslimske ledere bekender sig til den frie debat, som er en vigtig del af dansk kultur.

 

  • For det andet understreges det, at danske muslimer udgør en meget mangfoldig skare, etnisk, sprogligt, kulturelt, socialt og religiøst. Denne nuancering går desværre ofte tabt i debatten om muslimer i Danmark. Denne mangfoldighed gælder også spørgsmålet om holdningen fx til stening. Forfatternes holdning er, at spørgsmålet er irrelevant i en dansk hverdag, fordi strafferet ”ikke hører ind under privatpersoners eller moskéers resort. Vi anerkender, i øvrigt i fuld overensstemmelse med almen islamisk jura, at statsmagten har dette monopol”. Denne tilgang til stening (og for øvrigt også andre hudud-straffe), får imidlertid ikke spørgsmålet til at gå væk, for man kan stadig med god ret tillade sig at spørge ind til, hvilket ideal-samfund muslimer forestiller sig, om det er et samfund, hvor stening (og andre hudud-straffe) skal have en plads) Det svarer til, at man med god ret kunne udfordre kommunister – da vi under den kolde krig havde et kommunistisk parti – med spørgsmålet, om de i påkommende tilfælde gik ind for en voldelig revolution og proletariatets diktatur mv.?

 

  • For det tredje gives der en meget oplysende beskrivelse af imamers funktioner i moskeerne og i de muslimske samfund og af imamers forskellige uddannelse eller mangel på samme og forskellige arbejdsvilkår. Det burde glæde politikere, at kronikkens underskrivere har været med til at lancere en islamisk teologisk uddannelse på Københavns Universitet, og at de ønsker at arbejde frem mod ”en form for certificering, der kan sikre, at alle eksisterende og kommende imamer i Danmark får indsigt i dansk lov og kultur.” Det er en meget prisværdig men samtidig vanskeligt gennemførlig plan, de her giver udtryk for, men der er grund til at alle gode kræfter – også blandt politikere – bakker op om denne bestræbelse.

 

  • For det fjerde er det magtpåliggende for forfatterne at imødegå den opfattelse, at ”religiøse muslimer og især imamerne og moskeerne repræsenterer ’mørke kræfter’, der modarbejder det danske samfund”. For de tre imamer handler det derimod om sammen at værne om og udvikle det fælles samfund. Det er derfor meget opmuntrende, at de rækker hånden ud til politikere og civilsamfund til dialog og samarbejde om de udfordringer, der findes i de muslimske miljøer.

 

  • For det femte præsenteres planen om, at udvikle ”et manifest, der tager udgangspunkt i en dansk-muslimsk virkelighed”. For, som de siger, ”Koranens ord, som ifølge muslimer er Guds levende ord, skal kunne omsættes til den situation, man måtte befinde sig i, og skal give mening i den moderne tid”. Her lægges der op til udviklingen af en dansk islam, en tolkning af islam, hvor man for alvor inddrage den danske kontekst. De går så vidt som til at skrive, at det handler om ”at finde løsninger, som kan forene deres tro med det at være borger i Danmark, både de skrevne og uskrevne regler i form af love, forpligtelser, normer osv.” De finder bla. belæg for denne holdning i Koranens udsagn om, at man skal overholde sin aftaler, og her handler det om de aftaler, som man indgår ved at være borger i et bestemt samfund. Det er en proces, som kun muslimske teologer, der er opvokset i og dermed helt fortrolige med det danske samfund, kan gennemføre. Noget tyder på, at disse danskfødte muslimske teologer nu er ved at træde ind på scenen. Det skal blive spændende at følge denne proces frem mod udviklingen af en dansk islam.

.Kristendom Mogens Mogensen interreligiøs

.

Mogens Mogensen er selv overrasket, idet han i sin kronik i Kristeligt Dagblad skriver; “De går så vidt som til at skrive, at det handler om ”at finde løsninger, som kan forene deres tro med det at være borger i Danmark, både de skrevne og uskrevne regler i form af love, forpligtelser, normer osv.” De finder blandt andet belæg for denne holdning i Koranens udsagn om, at man skal overholde sine aftaler, og her handler det om de aftaler, som man indgår ved at være borger i et bestemt samfund. Det er en proces, som kun muslimske teologer, der er opvokset i og dermed helt fortrolige med det danske samfund, kan gennemføre.”

Mogens Mogensen er opmærksom på, at “der er politikere, debattører og kommentatorer, som principielt anvender en mistænksomhedens hermeneutik overfor muslimer i Danmark, og de vil sikkert forholde sig lige så kritisk over for denne kronik som overfor de meget problematiske ting, som TV2’s udsendelser afslørede. Nogen har den holdning, at hvis en imam siger noget, som er imod danske værdier, så er det forkasteligt, og hvis en imam udtaler sig i overensstemmelse med danske værdier, så taler han nok med to tunger. Og derfor vil de slå hånden af de muslimske ledere, der rækker hånden frem til dialog og samarbejde – også om de udfordringer, som de anerkender, der er i muslimske miljøer.”

Det er ikke det, der er brug for i dag. Det danske samfund er i de senere årtier på alle måder blevet langt mere mangfoldigt, også når det gælder religioner, og der er ingen vej tilbage til Morten Korchs danske mono-samfund. I stedet for at skubbe muslimer, som dem de tre imamer bag denne kronik repræsenterer, fra os, skulle vi naturligvis indgå i en dialog med dem, og naturligvis også en kritisk dialog, hvor vi også drøfter de problemer, som TV2s udsendelser afdækkede. For som imamerne skriver ”Vi har alle et ansvar for at opbygge tilliden og lede efter det bedste i hinanden”.

Kilde: assisimission.net

Kilde: religion.dk

.

For at fortolke Gud, som det Gud er, må man først forstå Gud, som dét Gud er.

erfare-Gud

Videnskaben, religionerne og det Guddommelige

.

Som indledningsvis nævnt er den kristne tro i dag langt fra en fortolkning af Gud, for Guds skyld, men langt overvejende et lønarbejde for præsternes egen skyld. Og det vel og mærket i et samfund, hvor langt den overvejende del af befolkningen er passive ikke-troende medlemmer, der kun, og i bedste fald, kommer i de danske folkekirker ved særlige højtideligheder.

Endnu en præst erkender: Tror ikke Gud skabte jorden

Mellem disse højtideligheder står kirkerne stort set tomme. Om man da ikke lige bruger kirkerummet til koncerter, ungdomsfester eller tilsvarende i håb om, at det kunne lokker flere betalende medlemmer af kristendommen til at bruge de mange tomme kirker, der ligger spredte rundt om i det danske landskab, mindende om, at troen på Gud engang har eksisteret i Danmark.

Det er derfor ikke et aktiv at være dansk født imam, tværtimod!

Disse danskfødte imamer er netop, som det fremgår af ovennævnte, ikke afstandtagende overfor kristendommen, med dens synlige forfald, men er derimod søgende en dansk udgave af islam, så muslimerne kan finde en sammenhæng mellem islams kontante fortolkninger af Guds vilje og den ugudelighed, som det kristne danske samfund i dag bygger på.

Det forudsætter, som Mogens Mogensen ganske rigtigt siger; “en proces, som kun muslimske teologer, der er opvokset i og dermed helt fortrolige med det danske samfund, kan gennemføre.”

Forudsætninger er med andre ord, at imamerne skal være opvækstskadet af den danske kultur, for med held at kunne gennemføre en proces, så muslimerne i stigende grad kan acceptere den danske kultur som værende en ny forståelse af islam.

Da disse danskfødte imamer som nævnt er opvækstskadet af den danske kultur, hvor alt er i opløsning, da siger det sig selv, at de slet ikke er opmærksom på, at de derved begår forræderi mod islam. De er jo ikke klogere, end deres opvækst har betinget dem at blive.

Er imam Fatih Alev gået i “seng” med politikerne?

.

muslim børn

.

At tro på Gud er ikke, at vide Gud, men netop det man tror om Gud.

.

Profeten Muhammad [saws] anbefalede da også muslimerne at søge mere viden. For ellers ville de ikke have forudsætningerne for at fortolke koranen rigtig.

For profeten [saws] var selv nået dertil, at han ikke længere troede på Gud, for med sine mangeårige studier var han nået til vished om Guds eksistens.

Troen var blevet til viden.

At islam overhovedet har kunnet overleve i genkendelig form til i dag skyldes ikke, at muslimerne ved Guds eksistens og  fuldstændige vilje med det skabte, men skyldes muslimernes umådelige loyalitet overfor Guds sidste budbringer, profeten Muhammad [saws].

Men frafaldet er stort i takt med islam splittes om i utallige fortolkningsvarianter, der netop skyldes… Troen… Der som bekendt kan flytte bjerge.

.

natur

.

Gud er dét, Gud skabte, som noget af det mest fuldstændige i verden.

Hvorfor Guds fuldstændige vilje med det skabte netop kan udledes af… Det Gud skabte!

.

På den måde bliver Gud til viden, og naturens kontante love bliver repræsenterende Guds vilje med det skabte…!

Så enkelt er det!

Herefter skal enhver fortolkning af Gud være i overensstemmelse med naturens love, der er repræsenterende Guds vilje.

Så lige til er det!

Islam er den eneste religion, der rummer helhedsforståelsen af Guds vilje. Men det forudsætter koranen fortolkes helt fundamentalistisk. Hvilket kun de fundamentalistiske muslimer kommer i nærheden af. Det er deres skyld og deres mange kampe, der er årsagen til islam stadig kan opleves fortolket i overensstemmelse med Guds vilje, som den kan udledes af den naturlighed, Gud skabte som det første.

Waseem Hussain, Naveed Baig og Fatih Alev, for blot at hold sig til de af Mogens Mogensen fremhævede, er slet ikke muslimer i forhold til helhedsforståelsen af koranen. De er det kun fordi de selv og folk i almindelighed tror, at de er muslimer. Men i forhold til koranens helhedsforståelse er de det ikke. Og med dem umådelig mange andre. Der forvildet af hvad de går rundt og tror, er blevet vildledende de mange, der ikke kan vide bedre.

Derfor sagde profeten [saws] til muslimerne; Søg viden, om I så skal drage til Kina for at få den!

.

Naser Khader tror også han er muslim

.

.

opdragelse børn abe

Guds kærlighed er alene menneskets ansvar

.