Jægerne forventer automatisk politisk støtte til falkejagt i Danmark

Respekten for naturens rovfugle er ikke-eksisterende hos politikerne.

.

.

De samme jæger, som udryddede Danmarks rovfugle for år tilbage, ser nu frem til at kunne bruge rovfugle som hobbydyr til jagt.

.

Miljøministeren, der ved mere om kornmarker, end om naturen, overvejer, om det atter skal være tilladt at bruge rovfugle såsom falke til jagt i dansk natur.

Den omdiskuterede jagtform blev forbudt i 1960erne

.

Er følelsen den samme når de fredede rovfugle skydes eller forgiftes?

.

Således gør miljøminister Esben Lunde Larsen (V) sig i øjeblikket overvejelser om, hvorvidt det igen skal være tilladt med falkejagt i Danmark, hvor jægere i stedet for våben og ammunition er udstyret med handske og rovfugl, der skal jage og nedlægge småvildt såsom hare, kaniner, ænder og agerhøns.

Det er i dag tilladt at holde og arbejde med rovfugle, f.eks. som falkoner, der tjener penge på at lave opvisninger, men det har siden 1967 ikke været lovligt at jage med dem. Det er til gengæld lovligt i dag i en række andre lande i Europa.

Ministeren har som vanligt forlods det fornødne politiske flertal bag sig til at sige ja til falkejagt, som bl.a. jægerne gerne ser genindført. Men inden det kommer så vidt, har Esben Lunder Larsen rådført sig med Vildtforvaltningsrådet, hvor der er delte meninger om falkejagt.

.

Falkejagt startede med at kunne få føden.

For så at blive en del af kulturen.

.

Her henviser et flertal i rådet til, at når ministeren nu alligevel har politisk flertal, bør han se nærmere på en anbefaling fra Dyreetisk Råd tilbage fra 2006. Rådet anbefalede dengang, at falkejagt i første omgang bliver indført som en treårig forsøgsordning, så der er tid til at undersøge de dyreetiske spørgsmål såsom transport af rovfugle og rovfuglehold.

Ifølge formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, og repræsenterende de jæger, hvis “natursyn” tidligere var at udrydde flere rovfuglearter, så er falkejagt også »en del af vores natursyn«, siger han.

Han tilføjer, at han med god grund har tillid til, at den landbrugsfaglige, men pt. udnævnte “miljøminister” får ændret jagtloven, så det atter bliver muligt at tage på jagt med rovfugle herhjemme.

»Det er første skridt. At der bliver åbnet for jagtformen. Så må vi se, hvordan vi kan få det til at hænge sammen,« siger han i tillid til, at politikerne nok skal støtte jægernes ønsker fremadrettet.

Det er altså uklart, hvordan falkejagt i givet fald skal foregå. Men ifølge Claus Lind Christensen kunne det f.eks. være ved, at en hund opsporer byttet, skræmmer det frem, hvorefter falken slippes løs for at fange byttet. Jægernes formand understreger, at rovfuglejagt ikke foregår samtidig med, at der bliver jaget med våben.

Velvidende, at jægerne fortsat beskyder rovfugle, trods det de er totalfredet.

.

For så i takt med respekten for naturens rovfugle forsvinder, bare at være et stykke legetøj.

.

Argumenterne imod

Ifølge formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Egon Østergaard hører rovfugle som falk og høg ikke hjemme i bur. De »skal ud og have luft under vingerne«, som han siger.

»At putte dem i bur er at putte dem i fængsel,« mener han.

DOF er også imod selve jagten med rovfugle.

»Der er mange uafklarede spørgsmål. Hvad med jagttider og fredningstider? En falk er ikke en fjernstyret fugl. Den jager, og hvad sker der, hvis den slår en fredet fugl ned eller flyver væk? Selve udøvelsen af jagten mangler i den grad at blive afklaret,« siger han og kalder jagten med rovfugle for »en form for organiseret dyrekamp«.

Respekten for naturens arter undergraves

Han tilføjer videre, at interessen for rovfuglehold er stigende og risikerer at stige endnu mere, hvis politikerne genindfører jagt med rov­fugle. Egon Østergaard henviser til, at antallet af tilladelser til at holde udenlandske arter af rovfugle er fordoblet til omkring 300 siden 2009. Dertil kommer, at der er »lidt færre« danske arter af rovfugle under lås og slå rundt omkring i landet.

.

.

En hobby, der truer de vilde rovfugle

Tyskland er med sine op imod 50.000 rovfugle i fangenskab og sine cirka 5.000 falkonerer et skræmmebillede, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Hvis der bliver indført falkejagt i Danmark, vil det øge interessen for at holde rovfugle i bur, og det kan skade de vilde bestande, frygter DOF.

– Det er bekymrende og alarmerende for den danske natur, at en charmeoffensiv har bragt falkejagt på dagsordenen her i landet. Tyskland bør fremstå som et skræmmebillede. Her går det hårdt ud over den vilde rovfuglefauna, når der bogstaveligt talt skal skaffes nyt blod til opdræt af falke, høge og ørne. En rapport fortæller, at der i den tyske natur hvert år bliver røvet unger fra rundt regnet 50 par vandrefalke, 120 par duehøge og 10 par kongeørne. Rederne bliver simpelthen plyndret for at skaffe avlsmateriale til landets tusindtallige skare af falkonerer.

.

Jagtfalkens æg og unger stjæles fra naturen mange steder i verden.

.

Sådan sagde Christian Hjorth, den tidligere formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Den tidligere DOF-formand var 20. marts sammen med de øvrige medlemmer af Vildtforvaltningsrådet for at diskutere emnet: jagt med falke i Danmark. Rådet rådgiver de folkevalgte på Christiansborg i spørgsmål om dansk natur.

– Grundlæggende finder vi, at hold af rovfugle i fangenskab er dyrplageri. En vandrefalk, der er en af verdens hurtigste flyvere, tilbagelægger i naturen dagligt 50-100 kilometer i sin jagt på føde.

Sådan en formidabel flyver skal ikke sidde i bur. At holde rovfugle i bure, hvor de knapt kan folde deres vinger ud, svarer til at holde svømmefugle uden at give dem adgang til vand, siger Christian Hjorth, der betegner falkejagt som organiseret dyrekamp.

DOF’s formand frygter, at den danske rovfuglefauna risikerer at miste terræn, hvis falkejagten bliver gjort lovlig.

.

Eller med fælder

.

– Der har ikke været tradition for at drive falkejagt i Danmark i århundreder. Heller ikke i de øvrige nordiske lande er falkejagt tilladt. At introducere en ny jagtform uden rod i den danske kultur kan medføre en række uheldige følgevirkninger for den vilde natur. Jo flere falkonerer, desto større efterspørgsel vil der blive efter naturens frie rovfugle. Det er desværre en naturlov, sagde Christian Hjorth.

Også risikoen for fauna-forurening, hvor falkearter avlsmæssigt bliver blandet, taler ifølge DOF-formanden kraftigt imod at gøre falkejagten til en dansk disciplin.

– Vi oplever i stigende grad hybrid-falke i den danske natur. Disse menneskeskabte rovfugle stammer sandsynligvis overvejende fra tyske falkonerer. Vi risikerer, at de opdrættede falke tager territorier fra vores vilde vandrefalke. Og vi kender et tilfælde, hvor en hybridfalk fra en dansk falkoner, blandede sig med et svensk par vandrefalke, siger Christian Hjorth, der påpeger, at der bliver set flere og flere eksotiske rovfugle på besøg i Danmark.

– Mange af dem er sandsynligvis undsluppet fra tyske rovfugleholdere. Fuglene repræsenterer dybest set en forurening af vores naturlige fauna, siger Christian Hjorth.

.

.

Danmarks Naturfredningsforening ser falkejagt som udtryk for middelalderligt natursyn

.

Man skal ikke holde store frie fugle i bur, mener DN, der er stærkt kritisk overfor regeringens og Dansk Folkepartis planer om at indføre falkejagt i Danmark.

Samme DF, der ønsker ulven i Danmark udryddet.

Vi stiller os uforstående over for forslaget om at tillade falkejagt i Danmark.

Det er uetisk og ikke i overensstemmelse med et moderne natursyn. Og der foreligger ikke en udtalelse fra Dyreetisk Råd om det etiske i at holde rovfugle i fangenskab.

– I takt med, at vi er blevet et stadigt mere højtudviklet samfund er også dyrevelfærden rykket højt op på dagsordenen. Derfor undrer det mig, at vi nu skal til at genindføre skikke, der bygger på et middelalderligt natursyn, og at der er politikere anno 2017, der vil holde store frie fugle indespærret i bure – fugle, der om nogen har behov for at strække vingerne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

.

.

Falkejagt burde ikke være på dagsordenen

Vi er overrasket over, at falkejagt igen er kommet på dagsordenen. Men før det seneste møde i miljø- og fødevareministerens Vildtforvaltningsråd fik rådets formand en henvendelse fra ministeren om, at den på alle måder naturfjendtlige regeringen og Dansk Folkeparti nu ser positivt på at tillade jagt med falke og andre rovfugl.

Dermed er beslutningen om at indføre falkejagt reelt allerede truffet, vurderer Danmarks Naturfredningsforening:

– Vi forstår det således, at beslutningen er truffet, og at en lovliggørelse blandt andet begrundes i et ønske om yderligere muligheder for, at kommunerne kan bekæmpe råger og måger i byerne. Men det argument kan ikke begrunde falkejagt. Der er i forvejen overordentligt vide rammer for at kunne regulere måger og råger, og at ville bruge rovfugle i dette tilfælde, er i vore øjne et søgt argument, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der efterlyser en udtalelse fra Dyreetisk Råd om det etiske i at holde rovfugle i fangenskab.

.

.

Falkejagt er ikke foreneligt med dyrevelfærd i 2017

Falkejagt indebærer, at jagtfalke, vandrefalke, duehøge men også ørne bliver brugt i jagten. Jagtformen er kendt for sin udbredelse i særligt Asien og på den Arabiske Halvø, mens falkejagt har været forbudt i Danmark de sidste 50 år.

– Vi finder det stærkt beklageligt, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ikke har fundet anledning til at inddrage et nutidigt natursyn og etikken i selve holdet af rovfugle, men vi håber naturligvis, at politikerne bag ønsket om falkejagt indser, at jagtformens slagside med store frie fugle i bure ikke er foreneligt med dyrevelfærd i 2017, slutter Bisschop-Larsen.

Foreningen har i en skriftlig henvendelse til Folketingets Miljø- og fødevareudvalg orienteret om sagen og håber desuden, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil genoverveje sin beslutning eller som minimum afvente en udtalelse fra Dyreetisk Råd.

.

Hvad bliver det næste…!

.

Kilde: b.dk – Kilde: dn.dk – Kilde: jaegerforbundet.dk – Kilde: dof.dk – Kilde: jyllands-posten.dk

.

“Gribbene” truer Danmarks første ulvefamilie med død og udslettelse

.