Ikke alle tænker vildsvinehegn med hovedet under armen

En lille fejl er nok til samtlige hegn og andre foranstaltninger er ganske uden betydning.

.

Jørgen Popp Petersen, der er formand for LHN, det tyske mindretals landboforening, er ikke begejstret for regeringens planer om at etablere et hegn langs grænsen for at holde vildsvinene ude.

Et vildsvinehegn langs den tyske grænse bør være en nødløsning og sidste udvej, mener Jørgen Popp Pedersen, formand for landboforeningen LHN.

Jørgen Popp Pedersen, der er formand for den tyske landboforening i Tinglev, LHN, opfordrer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at sætte planerne om et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse i bero.

Hegnet er et dårligt, politisk signal overfor nabolandet syd for grænsen og vil ingen effekt have i den nuværende situation. Det bør derfor være en nødløsning, som først realiseres i det øjeblik den afrikanske svinepest måtte rykke betydeligt tættere på Danmark, mener Jørgen Popp Pedersen.

– Kieler-kanalen har standset vildsvinene gennem mange år. Nu er der kommet vildsvin over kanalen, men det er helt klart her, det er nemmest at standse udbredelsen. Vi bør have forståelse med vores umiddelbare naboer og ikke bare lade dem i stikken ved at sætte et hegn op, siger Jørgen Popp Petersen.

Han mener, at det i højere grad er madaffald end vildsvin, der er skurken, når det gælder udbredelsen af den afrikanske svinepest.

Han ønsker sig i stedet en fælles EU-strategi i forhold til afrikansk svinepest.

.

.

’Uden effekt’

»Jeg anerkender fuldt ud det politiske arbejde, der er gjort, og de skadelige effekter, det vil have, hvis svinepesten kommer til Danmark. Men i dag befinder den risiko sig 1.000 km væk fra den danske grænse. Et grænsehegn i den nuværende situation vil være uden effekt. Så jeg vil meget håbe, man først trykker på den grønne knap når og hvis det rykker helt tæt på«, siger Jørgen Popp Pedersen.

Han mener, at det vil have tilstrækkelig beroligende effekt overfor eksportmarkederne, at Danmark signalerer, man er parat til at rejse hegnet i en akut krisesituation.

»Der er jo vedtaget mange andre initiativer. Og det er fint nok at have planlægningen for yderligere tiltag grydeklar.«

.

.

Dårligt signal

Jørgen Popp Pedersen største indvending mod det planlagte vildsvinehegn er, at det skader relationerne til Tyskland, hvor det danske grænsehegn er blevet et kontroversielt emne.

»Det er et rigtigt dårligt signal i forhold til vores nærmeste nabo og største samhandelspartner. I tysk landbrug er der lidt den her følelse af, at »nå ja, bare de kan slippe, er det lige meget med os.« Det er den stemning, der er blandt vore tyske kolleger,« siger Jørgen Popp Pedersen.

Han hæfter sig også ved, at vildsvinehegnet er blevet endnu et dryp i debatten om grænsekontrol og et Danmark, der hytter sig selv, specielt efter at Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth på de sociale medier har glædet sig til grænsehegnet og udtrykt ønske om, at det bliver ’et par meter højere’ end de planlagte 150 cm, så det ’ud over vildsvin også kan holde grænseoverløbere, asylsøgere og andre lykkeriddere ude af fædrelandet’.

.

Vildsvinet (Sus scrofa) er det tamme svins vilde forfader.

Det lever i skovområder i Centraleuropa, Middelhavsområdet og i det sydlige Asien så langt væk som Indonesien. Vildsvinet uddøde i Danmark som fritlevende dyr i begyndelsen i 1801. Det sidste vildsvin blev skudt ved Silkeborg.

.

’Uanstændigt’

Sammenkædningen er af Flensborgs overborgmester Simone Lange blevet kaldt ’uanstændig’, mens Slesvig-Holstens grønne miljø- og fødevareminister Robert Habeck har stillet spørgsmålstegn ved, om EU-reglerne tillader hegnet og ved begrundelsen for et grænsehegn.

Han henviser bl.a. til, at smitte med afrikansk svinepest først og fremmest sker via dyretransporter, inficerede fødevarer og jagtrejser.

»Dermed vil smitten også fremover kunne nå danske vildsvin,« siger han ifølge magasinet der Spiegel.

Fnidder-fnadder

I det hele taget har spørgsmålet om det kommende vildsvinehegn ifølge Jørgen Popp Pedersen skabt en masse politisk ’fnidder-fnadder’ både syd for og nord for grænsen.

Det bliver inddraget i udlændingedebatten, af naturvenner, som kritiserer, at også andre dyrs naturlige færdsel på tværs af grænsen bliver forhindret, og af fortalere og modstandere i diskussionerne om ulve – for kan det eller kan det ikke hindre flere ulve i at indvandre?

Og så er der altså forholdet til Tyskland, hvor hegnet har skabt misstemning og hvor Jørgen Popp Pedersens forening LHN har både kunder og nære samhandelspartnere.

»Der er jo også det, at vi efterhånden har meget store interesser i Polen, specielt mht. til levedyrseksport, Vi sender snart lige så mange smågrise dertil som til Tyskland. Men vi kan godt bruge Tyskland som transitland…Jeg mener, vi bør have en meget tæt dialog med vores naboer og helst have en fælles strategi i forhold til afrikansk svinepest,« siger Jørgen Popp Pedersen.«

.

Grænsehegnet holder ikke kun vildsvin ude.

Men også den totalfredede ulv fra at udveksle med artsfæller syd for grænsen.

.

Borgermøde i Tønder

Jørgen Popp Pedersen ser frem til at drøfte de mange aspekter ved planerne om et vildsvinehegn med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Han holder tirsdag 3. april i Tønder et borgermøde, som skal skyde den formelle proces om vildsvinehegnet i gang.

Jørgen Popp Pedersen arbejder på at få den tyske landbrugsorganisation Deutscher Bauernverband (DBV) med til mødet.

»Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen anerkender, at det vil være meget gavnligt,« siger han.

.

At stemme Venstre er en terrorhandling mod de danske naturværdier.

.

FAKTA:

LHN er den eneste danske landboforening, der har ytret sig kritisk om vildsvinehegnet.

Mogens Dall, selv svineproducent og formand for LandboSyd, som også er en sønderjysk landboforening, har rost planerne i varme toner.

Det samme gør Landbrug & Fødevarer og Danish Crown.

Her betegnes alle regeringens 12 initiativer til mindskelse af risikoen for afrikansk svinepest som ’helt nødvendige’

»Det kan virke voldsomt med et hegn langs grænsen, men der kan nærmest ikke gøres nok for at sikre Danmark mod en sygdom, som dyrene vil lide under,« siger Jais valeur, CEO i Danish Crown.

Milliarder på spil

I L&F henvises til, at et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil lukke hele den danske eksport af griseskød til lande udenfor EU øjeblikkeligt.

»Det vil ramme os ekstremt hårdt. Alene i de første tre måneder taler vi om milliarder i tabt eksport. Vi taler om store tab for erhvervet med mærkbare konsekvenser for landets samlede økonomi,« siger Jens Munk Ebbesen, veterinærdirektør i Landbrug & Fødevarer.

Kilde: landbrugsavisen.dk – Kilde: jv.dk

.

Vildsvinehegn: Ulven er også beskyttet mod indavl

.