Husby Klitplantage skal være mere naturlig og varieret natur

Husby Klitplantage

.

Oprydningen er i gang, siger Naturstyrelsen om Husby Klitplantage, hvor der fortsat ligger mange væltede træer hulter til bulder efter en skovning sidste år, som skal give en mere varieret skov.

Det var et led i en større plan om at få en mere naturlig og varieret skov, da der sidste år blev ryddet store områder i Husby Klitplantage.

I Husby Plantage prioriteres særligt friluftsliv, natur og landskab højt. Den overordnede målsætning er at skabe gode rammer for skovens mange gæster og synliggøre parabel-klitten og andre helt særlige naturgivne landskabselementer, som plantagen gemmer, samt forbedre spredningsmuligheder for truede arter tilknyttet de lysåbne klit- og hedenaturtyper ved sammenbinding af isolerede hedeområder.

Men siden fældningen har en del af de fældede klitfyr ligget hulter til bulter oveni hinanden. Blandt andet langs Klitvejen i et område, hvor der fremover især skal vokse ege- og birketræer.

Sidste år var budskabet, at de fældede træer ville blive hugget til flis og fjernet – også for at give bedre betingelser for, at nye træer kan spire frem.

.

.

– Det er rigtigt, at vi er kommet lidt sent i gang med med oprydningen. Men nu er vi i fuld gang med at flishugge fældede træer omkring Bundgårsvej og Kochsvej længere inde i klitplantagen.

Senere kommer vi også til området ved Klitvejen, for det skal flishugges det hele, siger Niels Pedersen, der er skovfoged ved Naturstyrelsen.

Pudsigt nok er det en blanding af vinterens våde vejr – inden tørken satte ind – og en travl entreprenør, der har forsinket arbejdet.

– En stor del af klitplantagen ligger lavt, og grundvandet står så højt, at der bliver presset vand op omkring hjulene på de store maskiner indtil for en måned siden. Derfor gør tørvejret, at det er godt at køre der nu, siger Niels Pedersen.

.

.

– Langs Klitvejen er det højere, og der kan vi arbejde, selvom det skulle begynde at regne, tilføjer han.

Der er også ryddet klitfyr fra et større hedeområde, som er omkranset af den såkaldte “parabelklit”, som er to klitrækker fra Vestkysten, som mødes cirka 1,5 kilometer inde i landet.

Det er et unikt naturområde, som er truet af klitfyr, og hvor EU har støttet projektet.

– Der er vi også ved at være færdige med at rydde op i de fældede træer, siger Niels Pedersen.

.

.

Klitfyren er i sin tid plantet for at bremse sandflugten, fordi den klarede sig godt, men problemet er, at contortafyr, som den også hedder, smider mange frø og breder sig.

Det kvæler både lyng, og det går ud over oprindelige danske træarter som skovfyr og egetræer.

Fremover skal der også være flere lysninger i skoven for at give en større biodiversitet med flere arter af både planter insekter og fugle.

Den langsigtede plan for landskabet i og omkring Husby Klitplantage, er at skoven skal udvikles mod en overvejende løvtræsdomineret skov på meget lang sigt, med markant indslag af nåletræ, der grænser op til og glider over i klithede og klitter mod vest.

Der planlægges gennemført en række markante rydninger af eksisterende bjergfyr-bevoksninger længst mod vest i løbet af den 15 årige periode.

Syd for Bjerghuse skabes sammenhæng mellem klitheden og et bagvedliggende privat hedeareal ved rydning af fire store afdelinger på i alt 74 ha.

Eksisterende elementer af eg bevares.

Der iværksættes efterfølgende plejeforanstaltninger, der medvirker til at arealet udvikles mod klithede. Dermed forbedres spredningsmulighederne for arter tilknyttet våd og tør hede.

I løbet af planperioden ryddes ligeledes markante klitformationer for bjergfyr længst mod vest ved Græmvej.

Rydningerne vil blive efterfulgt af udvikling og pleje af nye lysåbne naturtyper og dermed forbedring af biodiversiteten generelt.

Kilde: dagbladet-holstebro.dk – Kilde: naturstyrelsen.dk

.

Området efter….

Engelsk landmand viser vejen for bønder og politiker til mere vild natur i Danmark.

.