Foreningen Ulvetid stiller Naturstyrelsen til ansvar for cykelløb i ulvenes fredningszone

Naturstyrelsens fredning i ulvenes yngleperiode halter.

.

Naturstyrelsen: Borgere respekterer, at ulve skal have fred og ro

Den 1. juli 2019

.

Det er nu forbudt at vandre i skoven i det område, hvor ulvefamilie har fået mindst seks hvalpe.

Ulveunge på opdagelse.

Det ulvepar, der har slået sig ned i Stråsø Plantage, har fået hvalpe, men de har behov for fred for ulveturister. Derfor indførte Naturstyrelsen fredag en adgangsbegrænsning i området.

– De små hvalpe er stadig meget sårbare over for forstyrrelser. Derfor er vi selv gået stille med dørene om, hvor kuldet befinder sig, ligesom vi gjorde for to år siden, da et andet par ynglede i området, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen Vestjylland.

Det ser ud til, at borgerne følger anvisningerne, fortæller han.

– Det er en særlig situation, som kan påvirke ulvehvalpene, og derfor skal besøgende holde sig til bestemte veje, hvis man vil gå en tur i området, tilføjer han.

Det er altså fortsat tilladt at færdes på skovvejene Lystlundvej, Troldtoftvej, Hedevej, Planteskolevej, Springbjergvej og Damgårdsvej i området, hvor der er skiltet med restriktioner. Men det er ikke tilladt at gå ind mellem træerne eller gå ad mindre stier.

Skovrideren understreger, at folk stadig er velkomne i skoven, så længe de efterlever de skilte, der er sat op.

Verdensmesterskabet i Mountainbike i det fredede område samme måned bliver slet ikke omtalt.

Kilde: dagbladet-holstebro.dk

..

Visuelt hvordan ruterne køres

.

Foreningen Ulvetid går ind i sagen med skrivelse til miljøminister Lea Wermelin.

Ulvetid forsøger at få kopi af den hemmeligholdte rutebeskrivelse.

Her i samtale med chefen for Naturstyrelsen Vestjylland, skovrider Poul Ravnsbæk.

.

Kære Lea Wermelin.

Foreningen Ulvetid fremsender hermed en officiel klage vedrørende afholdelse af 10. etape i verdensmesterskab for mountainbike på statens arealer i Stråsø plantage, onsdag d 31/7 2019.

Foreningen Ulvetid var til stede som tilskuere og observatører d 31/7, mens der blev afholdt arrangement i Stråsø plantage. Det gjorde vi for at se om arrangementet blev afholdt på en forsvarlig måde i forhold til de ynglende ulve der er i området og for at kontrollere at arrangementet blev afholdt i overensstemmelse med Habitatsdirektivets artikel 12, hvor ulvene er på listen over arter på bilag IV.

Nedenstående er et udsnit af artikel 12.

Citat:

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter der er nævnt i bilag IV, med forbud mod:

b: Forsætlig forstyrrelse af disse arter (her ulven), i særdeleshed i perioder hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer

d:: Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle-og rasteområder.

Citat slut.

Det netop afholdte VM tog ikke det nødvendige hensyn til ulvene kunne vi konstatere. Flere ruter gik meget tæt på det område Naturstyrelsen har lavet begrænsninger for færdsel frem til 15/8 2019 (herefter kaldet området). Uanset det kun var en mindre del af den samlede cykelrute der gik meget tæt på området, mener vi det er en overtrædelse af Habitatdirektivet, da der er risiko for at forstyrre de ynglende ulve.

Når man ser området på et kort, kan det meget svært at se logikken i udformningen og grænsedragningen af området. Selve udformningen giver ikke mening, i forhold til at sikre ulvene fred. Det er påfaldende at området visse steder afgrænses af meget små stier til trods for der er en ”rigtig” vej tæt på. Vi mener det skyldes at, hensynet til den planlagte cykelrute er prioriteret over ulvenes behov for fred.

Naturstyrelsen har tidligere besluttet at trafikken i området skulle begrænses, netop på grund af de ynglende ulve, hvorfor det er helt uforståeligt at de ikke forlangte cykelruten lagt et stykke fra dette område, eksempelvis i den nordlige ende af Stråsø Plantage, eller mere passende et andet sted end Stråsø Plantage. Naturstyrelsen har været vidende om at der har været en han- og en hunulv i området siden november/december 2018, og da der samtidig er ideelle forhold for ulve i Stråsø Plantage, ved enhver med kendskab til ulve at sandsynligheden for at ulvene vil yngle er endog meget stor. Man har altså haft tid nok til at modificere, eller flytte cykelruten, så den ikke generede ulvene.

Vi mener der er tale om en overtrædelse af bestemmelserne i Habitatsdirektivet artikel 12, da risikoen for forstyrrelse af de ynglende ulve er overhængende, når der er massiv menneskelig aktivitet så tæt på yngleområdet. I værste fald kan det have fatale konsekvenser for ulvehvalpene.

Foreningen Ulvetid har tidligere på året i forbindelse med et møde med Naturstyrelsen i Lemvig, gjort opmærksom på vigtigheden af at give ulvene fred og henvist til artikel 12. Ved den lejlighed viste Naturstyrelsen stor forståelse for vores synspunkt og forsikrede os om, at cykelruten lå langt væk fra yngleområdet, hvilket altså viste sig ikke at være tilfældet.

 

Denne klage er sendt i kopi til:

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen i Lemvig

Margrete Auken, EU parlamentet

Bo Håkansson og Maria Reumert Gjerding fra Danmarks naturfredningsforening.

Samt den samlede dagspresse

 

Med venlig hilsen

Foreningen Ulvetid

Formand: Esther Holzendorff

Presseansvarlig: Vibeke Eis.

Tlf 51364441

.

Naturstyrelsens fredning i ulvenes yngleperiode.

.

Mandag, den 5. august 2019

Kære Charlotte Sørensen

Tak for din mail. Jeg er glad for du skriver til os for at få opklaret et konkret spørgsmål.

Vi har ikke kendskab til en video, men VM i MTB-orientering i Stråsø Plantage d. 31. juli er planlagt – og afviklet, så løbet respekterer det område, der siden sidst i juni har været omfattet af adgangsbegrænsning, af hensyn til ynglende ulv. På løbsdagen konstaterede vi ikke uoverensstemmelser i forhold til adgangsbegrænsningerne.

Er du i besiddelse af videomateriale, der viser noget andet, er du velkommen til at sende det til os.

.

7. august 2019

Endnu et svar fra Naturstyrelsen;

Kære Charlotte

Det er ikke rigtigt, at samtlige deltagere har cyklet uden for de tilladte veje i området med adgangsbegrænsning, der er markeret på det fra dig medsendte kort.

Adgangsbegrænsningen omfatter arealer udenfor de veje, der er markeret med rødt, mens det er tilladt at færdes som hidtil ad de markerede veje. Det har i tråd hermed været tilladt at cykle på disse veje, hvor alle har lov til at færdes. Måske du ikke er opmærksom på disse forhold?

Undertegnede var bl.a. på tilsyn i Stråsø på løbsdagen, og vi der var tilstede fra Naturstyrelsen, har alene observeret, at adgangsbegrænsningen blev respekteret.

Vi ser gerne såfremt du har dokumentation på andet.

Venlig hilsen

Jens Henrik Jakobsen
Skovfoged / vildtkonsulent | Vestjylland
+45 72 54 36 63 | +45 20 31 11 80 | [email protected]

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen | Gl. Landevej 35, Fabjerg | 7620 Lemvig | Tlf. +45 72 54 30 00 | [email protected] | www.naturstyrelsen.dk

.

.

Ulven: Er Danmarks “grønne” miljøminister en klon af Jacob Ellemann-Jensen?

.