EU vil holde fast i vanvittig og natur-ødelæggende landbrugspolitik

EU ser stort på naturen og tager landbrugets parti i sit forslag til ny landbrugspolitik.

Det mener et netværk af grønne organisationer

.

28 europæiske organisationer kritiserer EU-Kommissionens udspil til en ny fælleseuropæisk landbrugspolitik fra 2021, som fastholder et fokus på industriel landbrug, stordrift og en fortsættelse af hektar-støtten.

Udspillet indeholder ingen forpligtelser om finansiering af naturbeskyttelse, ikke engang medfinansiering af det europæiske netværk af beskyttede naturområder i EU (Natura2000-netværket).

Derimod lægger Kommissionen op til at afskaffe de grønne krav til landmænd om afgrødevariation og miljøfokusområder, foruden en svækkelse af krav til miljø, sundhed og dyrevelfærd som landbrugere skal overholde for at få støtte. 

Det væsentligste nye i Kommissionens udspil synes at være en massiv stigning i medlemsstaternes frihed til at bruge landbrugsstøtten, som de finder passende, men udspillet mangler klare mål, som adresserer det enorme tab af biodiversitet i agerlandet, ligesom udspillet ikke præciserer, hvordan medlemsstaterne skal holdes ansvarlige for at overholde grønne krav.

Organisationerne bag kritikken kommer fra det globale partnerskab BirdLife.

.

Kapitaliseringens af landbruget er det rene selvmord, også for landmændene.

.

Kommissionen blæser på offentlig høring

Kommissionen ignorerer resultatet af den hidtil største offentlige høring om EU’s landbrugspolitik tilbage i foråret, hvor en kvart million borgere agiterede for en mere miljø-, klima- og naturvenlig landbrugspolitik.

Kommissær Hogan udtaler, at flertallet af respondenterne ønskede at fastholde hektarstøtten, men det er i direkte strid med de faktiske resultater af høringen, hvor mere end 80% af respondenterne opfordrede til en radikal ændring af den nuværende landbrugspolitik.

.

Landbruget skal tilbage til naturen.

.

Katastrofalt for fugle og natur

Landbruget har direkte indflydelse på vores fælles økosystemer, bevarelse af biodiversitet, vandforurening og udledning af CO2 og samtidig den største enkeltfaktor, som påvirker fuglelivet negativt.

I Danmark er fire ud af fem viber forsvundet fra landbrugslandet. Det samme billede gør sig gældende i andre europæiske lande, hvor fugle i agerland og eng er gået tilbage med 58 procent.

Den fælleseuropæiske landbrugspolitik vedrører os alle. Kommissionen bør derfor lytte til folket.

Det forklarer Henrik Wejdling, medlem af Dansk Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse og naturpolitiske udvalg, om udspillet:

”Kommissionens udspil er katastrofalt for fuglene og naturen og et arrogant forslag, der både svigter naturen og håner en halv million menneskers ønske om et landbrug, der bliver mere naturvenligt. Samtidig ødelægger det mulighederne for de landmænd, der gerne vil gøre det til en del af deres levevej at gavne naturen,” forklarer Henrik Wejdling.

.

Landbruget skal kun producerer til egen befolkning.

Det vil sige langt færre landbrug, og højere priser for maden.

.

EU bør lytte til folket

De europæiske BirdLife-partnere opfordrer til, at landbrugsstøtten gives på baggrund af, hvad den enkelte landmand giver tilbage til samfundet i form af beskyttelse af økosystemer, biodiversitet og mindsket CO2- og kvælstofudledning, og som et incitament til omlægning til bæredygtig produktion, i stedet for at basere den direkte støtte på antal hektarer – en støtte, der i øvrigt lynhurtigt kapitaliseres i form af højere jordpriser til ugunst for alle, og især de unge landmænd.

Tilskud efter nytten for natur, miljø og klima vil flugte med både resultatet af den offentlige høring og bidrage til den reelle omlægning, som Kommissionen har lagt op til fra begyndelsen, og ikke bare en mindre justering af landbrugspolitikken.

.

Vi skal tænke landbrug helt anderledes.

.

De kommende EU budgetforhandlinger afgørende

Landbrugsreformen er et foreløbigt udspil. Det er endnu ikke klart, hvor mange penge der vil blive afsat til landbrugsområdet i EU’s flerårige budget. Først i 2018 foreligger Kommissionen et detaljeret lovforslag om den fremtidige fælles landbrugspolitik.

BirdLife-, WWF- og EEB-koalitionen, som i foråret mobiliserede mere end en kvart million borgere i forbindelse med EU-Kommissionens offentlige høring om den fælleseuropæiske landbrugspolitik, vil nu lægge maksimalt pres på EU ved de kommende budgetforhandlinger.

.

.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er BirdLife’s danske partner.

Læs BirdLife’s engelske pressemeddelelse ‘Communication misses the opportunity to fix the broken CAP and address the environmental crises in Europe’s farmland’

Toke Nyborg, international naturpolitisk medarbejder

Kilde: dof.dk

.

Venstres “miljøminister” Esben Lunde er igen et problem: Mistænkt for at skjule vigtige tal

.