DOF: 3 millioner fugle er forsvundet fra det åbne land


.

Næsten 3 millioner fugle er forsvundet fra det åbne land

tirsdag 6. februar 2018

.

Danmark har på 40 år mistet over 2,9 mio. fugle af de 22 arter, som er særlig knyttet til agerlandet. Det viser nye beregninger fra Dansk Ornitologisk Forening, skriver bladet Fugle & Natur.

Det er kun alt for velkendt og dokumenteret utallige gange, at de vilde fugle, dyr og planter har det svært i det opdyrkede Danmark.

Dansk Ornitologisk Forenings punkttællinger gennem mere end 40 år har for eksempel vist, at vi har mistet fire ud af fem viber, fem ud af seks agerhøns og flere end halvdelen af lærkerne ude på markerne.

Men nu er det for første gang nogensinde beregnet, hvor mange konkrete individer af fugle, som tabet kan gøres op til.

.

.

Det er Dansk Ornitologisk Forenings vibeekspert Niels Andersen, som har sammenholdt bestands-udviklingen for 22 agerlands-fuglearter med den bestands-vurdering, som Dansk Ornitologisk Forening lavede i 2011.

15 af de 22 fuglearter, som primært yngler i det danske landbrugsland, er gået tilbage i de sidste tre-fire årtier.

Kun syv er gået frem.

Når de enkelte arters procentvise frem- eller tilbagegang sammenholdes med den totale bestand, opnår man et tal for, hvor mange fugle, vi har mistet i agerlandet.

Når frem- og tilbagegange er modregnet, ender beregningen med et tab på hele 1.472.579 ynglepar.

.

.

Da et ynglepar som bekendt består af to fugle, så er det samlet 2.945.158 fugle, der er forsvundet.

Tallet er naturligvis ikke præcist, men det giver et helt nyt og meget konkret indtryk af det dramatiske tab af fugle i det danske landbrugsland.

Det er især den kraftige tilbagegang for almindelige arter som sanglærke, gulspurv, tornirisk, landsvale og vibe, som slår igennem i tallet.

Arter som hvid vipstjert, skovspurv, råge, gråkrage og tornsanger er gået frem.

.

.

Både i Storbritannien og i EU er der tidligere lavet lignende beregninger.

I Storbritannien er der forsvundet 44 millioner fugle af alle arter siden 1966, og i EU har beregningerne vist et tab på over 421 millioner fugle siden 1980, ligeledes af alle arter.

– Det er det, som har inspireret mig til at lave en dansk beregning, men jeg har valgt kun at medtage de 22 fuglearter, som er knyttet til agerlandet, siger Niels Andersen.

.

“Naturen” er i dag for størstedelen små spredte øer i et goldt landskabet.

.

Flere marker giver færre fugle

– Intet andet land i verden er så intensivt opdyrket som Danmark. Landbruget forvalter over 60 procent af vores areal, og her i Danmark er det især arterne, som er knyttet til agerland og enge, som går tilbage, mens de fleste arter skovfugle klarer sig bedre, forklarer Niels Andersen.

Han har igennem en årrække undersøgt vibebestandens nedtur på sin hjemegn på Sydfyn og har derfor også været vidne til landbrugets fortsatte intensivering.

– Markerne bliver større, småbiotoperne bliver færre, selv læhegnene bliver beskåret mere hårdt end tidligere. Sammen med sprøjtning og gødskning gør det, at der ikke er føde nok til fuglene længere, hverken i form af frø eller insekter, siger Niels Andersen.

Alene landbruget optager over 60 procent af Danmarks landareal.

.

Skal naturens dyr og fugles eksistens være afhængig af…. nogle strimler planter?

Vi skal derimod have genskabt mere sammenhængende natur…!

.

Formand: EU’s landbrugspolitik skal ændres

For DOF’s formand Egon Østergaard, viser den nye beregning, at noget er rivende galt i dansk landbrug.

– Set i forhold til biodiversiteten, er det danske agerland i dag nærmest ørkenagtigt uden fugls føde. Jeg håber virkelig, at det kan åbne folks øjne for problemerne, når tabet af fugle på den måde bliver gjort op i individer, siger Egon Østergaard.

– Det understreger også behovet for en markant ændring af EU’s fælles landbrugspolitik, som i alt for høj grad tilgodeser den intensive produktion på bekostning af fælles goder som et godt miljø, dyrevelfærd, sundhed og en rig natur, tilføjer formanden.

Kilde: dof.dk

.

WWF: Året 2017 har været fyldt med alarmerende nyheder

.