Der kæmpes en kamp om ulvene i Norge og Sverige, der kan komme til Danmark

Forsker advarer om, at fronterne for og imod rovdyrene, kan få alvorlige konsekvenser.

.

Sverige og Norge skal samarbejde om ulvene

Ingjerd Schou

Stortingsrepresentant for Høyre, medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen

Ingjerd Schou hoyre

.

I dag huser Skandinavien en politisk opdelt ulvebestand og dermed et betydeligt større antal ulve end nødvendigt.

Den norske regering har længe forsøgt at øge samarbejdet med Sverige om ulven, men den svenske regering har desværre ikke reageret på dette.

Ifølge Bern-konventionen, som begge lande har underskrevet, bør forvaltningen af fælles ulvebestande finde sted i fællesskab. Her har Sverige handlet i trods. Ulvebestanden håndteres som et nationale anliggende til trods for, at det handler om en fælles skandinavisk stamme.

Kjell Eierholen i Lauvdalen beitelag, oppfordrer alle jegere til å delta dersom det blir lisensjakt på ulv førstkommende helg.

Landenes nationale grænse udgøre en streng administrativ grænse, der ikke afspejler ulvens grænseoverskridende bevægelsesmønster.

I virkeligheden skelnes der fortsat omhyggeligt mellem svenske og norske ulve, selv om dyrene som bekendt ikke har statsborgerskab.

Som en konsekvens af dette opdeles ulve man forventer krydser grænsen, og giver dem forskellige tal, såsom 0,5 (forklaring: ulve, der har revir hen over grænsen tælles i Norge, som en halv ulv i statestikken).

I virkeligheden findes der ikke halve ulve.

Blev ulven behandlet som en fælles bestand, kan det samlede antal ulve være betydeligt lavere end i dag. Det skal også ses i lyset af, at ulvens genetiske status i løbet af det sidste årti er blevet væsentligt forbedret.

I dag huser Skandinavien en politisk delt ulv-bestand og dermed et betydeligt større antal ulve end nødvendigt.

Ulvens gunstige bevaringsstatus, som bør beregnes ud fra en fællesbestand, er blevet delt mellem lande, hvorved der skabes en næsten uholdbar situation.

Norge: Bjørn skudt efter 10 timers jagt – Sverige: 50 bjørne skudt den første dag.

Hvis hvert land bare ser på de indenlandske ulve, vil man aldrig tage de nævnte socioøkonomiske hensyn.

Ved den sidste optælling er antallet af ulve skønnet til at være et sted mellem 400 og 500 ulve i Skandinavien.

Ifølge forskning fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og SKANDULV, som blev præsenteret i ulve-kommitténs endelige rapport, udgør den mindste levedygtige bestand de skandinaviske ulv 100 dyr.

En gunstig bevaringsstatus skal dog ligge lidt over dette antal.

.

Fascismen kendes på den bruger fjendebilleder

Ulveforsker: Tager politikerne ikke ansvar for ulven, kan de politiske konsekvenser blive alvorlige.

.

Vi skal gennemføre tre vigtige foranstaltninger for effektivt at forvalte en fælles ulv-bestand.

For det første vil vi have et forstærket samarbejde, ikke kun i henhold til forskningen, men også en fælles forvaltning og bestands-regulering mellem Norge og Sverige. På nationalt niveau skal Rigsdagen og Stortinget afgøre, hvor stor den skandinaviske ulv skal være. Spørgsmålene omkring den delte grænse går tabt, når ulvebestanden ses som et individuelt forvaltningsområde. Desuden bør afgørelsen om licensjagt besluttes i nært samarbejde mellem de berørte myndigheder på den svenske og den norske side, helst med udgangspunkt i hvert lands ret til selvbestemmelse på sit territorium.

For det andet er der gode grunde til at se på ulvejagtens former for at gøre den mere effektiv. For eksempel, i Norge, må en hund ikke anvendes til ulvejagt, som er tilladt i Sverige. Det bør også belyses, om jægere, der jager i grænse revirerne kan forene sig og under visse omstændigheder passere grænsen under igangværende forfølgelse for eksempel i forbindelse med eftersøgning. Alternativt bør jagtperioder også være ens i begge lande og frem for alt… længere end i dag.

Militante jæger melder sig klar til at skyde danske ulve: Vi holder med landbruget

For det tredje vil vi have en stærk lokal indflydelse gennem øget indflydelse og større koordinering mellem “Vildtpleje-delegationer” og rovvildt-rådene. Vi mener, at etableringen af en ny svensk vildtmyndighed kan bidrage til dette. En øget lokal indflydelse på jagten skal efterstræbes, og lokale beslutninger skal være kendetegnet ved god lokal viden og med støtte fra dem, der først og fremmest er berørt. Beslutningen om at indføre “Vildtpleje-delegationer” i Sverige er et vigtigt skridt i den rigtige retning, det næste skridt er at etablere en vildtmyndighed.

Norge er kommet længere i bestræbelserne på at øge den lokale indflydelse, hvor de lokale Rovvildtnævn har en stærkere position end hvad “Vildtpleje-delegationer” i Sverige har. En stærk lokal indflydelse også på den svenske side vil derfor kunne bidrage til at forenkle mulighederne for en fælles forvaltning.

Dialogen mellem “Vildtpleje-delegationer” og Rovvildtnævn bør styrkes ved at udvikle samarbejdsformer.

Kilde: nationen.no

.

Forskere: Verden går mod globalt selvmord – Ulven symboliserer den manglende naturforståelse

.

Rovdyrforvaltningen skal være baseret på viden, ikke politisk modvilje

af John Willy Hofsvang

Offentliggjort: 23. august 2018

.

Rovviltets Røst

– Hos naturvennerne afventer man stadig en rapport om, hvad der er nødvendigt for at få en sund og levedygtig norske fauna, skriver bestyrelsesmedlem i Rovvildts Stemme, som svar på Ingjerd Schou og Pål Jonson.

Ingjerd Schou (H) og kollega Pål Jonson i den svenske regering kaster sig ind i ulve-debatten med en velkendt populistisk stil. For det første hævder de, at de svenske myndigheder trænger til en fælles forvaltning af den fælles ulve-population!

Sandheden er vel, at Sverige har implementeret EU’s arts- og habitatdirektiv og det har Norge ikke?

Vi har forskellige love, der danner grundlag for forvaltning af ulvene. Sverige EUs arts- og habitatdirektiv og Norge Naturmangfoldighedsloven.

Ellers er fakta, at bestandstørrelsen er politisk bestemt. Hvor Sverige er mere forskningsbaseret, end Norge.

Desuden hævder de, at den skandinaviske ulvepopulation ligger langt over det nødvendige antal levedygtige og livskraftige ulve, og de er indstillet på 100 ulve.

Rapporten Ingjerd Schou refererer til, blev forkastet efter protester over misbrug af enkelte bidrag. Denne rapport kom efter, at Lena Ek skrottede Vargutredningen fra 2012. Forskningen, som det svenske bestandsmål er baseret på, er enten:

En ny reproduktiv ulv indvandrer med 3 års interval. Hvilket betyder, at 96,5 procent af bestanden forbliver efter 100 år, hvis den skandinaviske bestand består af ca. 300 ulve.

Kilde: naturvardsverket.Se

Eller dette punkt, hvor YouTube interview med Linda Laikre påviser, at for eksempel en for lille ulve-population også går til grunde.

 

 

Hun er professor i populationsgenetik og er specialiseret i bevarelse-genetik, og har stor indsigt i baggrunden for, at vi mister biologisk variation med svindende populationer af en art. Det er kendsgerninger, der spiller ind når bestand størrelsen bliver politisk bestemt.

Sverige mere forskningsbaseret end Norge.

Den naturbeskyttende side venter stadig på rapporten om, hvad der skal til for at opnå levedygtige og livskraftige artsrigdom i den norsk fauna! Vi forventer, at forvaltningen af vores rovdyr er baseret på den biologisk/zoologisk viden, og ikke på politisk modvilje..!

Erfaringerne med ordningen for politisk udnævnte Rovdyrnævn og mangelfulde regler viser, at lokal forvaltning ikke sikrer rovdyrbestandene nationalt. Noget den nuværende bestand-status på de fleste af vores rovdyrarter viser.

Ulvevenner forventer, at fagmiljøerne og forskningsbaseret viden, danner grundlag for forvaltningen af vores rovdyr!

Schou og Jonson understreger i deres indlæg behovet for at gøre forfølgelsen af ulvene mere effektiv.

Skyter jervevalper med nakkeskudd

Forvaltningen – og forordninger- åbning i dag for en række uetiske jagtmetoder og undtagelsesvis ophæver alle moralske begrænsninger for at dræbe rovdyrarter.

Kan i flæng nævne: Hijakt på jærv i yngletiden og jagten på brun bjørn på Vårsnø er den mest emblematiske.

Ledelsen – og dermed jagthold – har tilstrækkelig med instrumenter i “værktøjskassen”.

Jagt som sport er ikke almindeligt accepteret i Norge.

På den anden side vil den naturbeskyttende side støtte en mere koordineret forvaltning mellem Sverige og Norge – og det med EU’s arts- og habitatdirektiv som grundlag!

Kilde: f-b.no

.

Ulveforsker: Tager politikerne ikke ansvar for ulven, kan de politiske konsekvenser blive alvorlige.

.