Bjørn med unger, så er det forår – Eller er det i virkeligheden godnat for bjørnene i Norge?

Bjørn med unger, så er det forår – Eller er det i virkeligheden godnat for bjørnene i Norge?

.

Brev om bjørneforvaltningen

Den 22. oktober 2018

.

Foreningen Vore Rovdyr har sammen med WWF Verdensnaturfonden, NOAH – for Dyrs Rettigheder og Naturværns-forbundet sendt brev til Energi- og miljøkomiteen om forvaltning af bjørnene i forbindelse med et repræsentantforslag fra Senterpartiet.

Laila Davidsen (H) siger til Dagbladet, at hun ikke mener der er brug for rovdyr i Norge…!

Et forslag om at reducere dagens bestand af bjørne

Repræsentantforslaget har som mål at stoppe udvidelsen af forvaltningszonen for bjørnene i Rovvildtregion 6, og åbne for brug af alle virkemidler i bekæmpelsen af bjørne, samt et nyt system for at bestands-registrere bjørnene. Forslagene er efter vore mening både konfliktskabende, og rettet mod at minimere bestanden af bjørn og er et direkte brud på Stortingsforliget og Naturmangfoldloven.

Dårligt arbejde af Rovvildtnævnet i region 6

Hvis ikke Rovvildtnævnet i region 6 ændrer deres holdning til forvaltningsområdet for bjørn, som Miljødirektoratet har påpeget at de bør, er dette et misbrug af deres mandatet og den tillid Rovvildtnævnet har.

Opgaven for Rovvildtnævnet er at sørge for at bestandsmålet for bjørn, så de har de bedste muligheder for at opnås, noget som nævnet på ingen måde har arbejdet for.

Bestandsmålet for bjørnene er langt fra opnået, og har på intet tidspunkt været det, siden det nationale bestandsmålet på 13 ungekuld blev besluttet for bjørnene.

.

For natur-turisten bliver der mindre og mindre at se i Norge

.

Her kan du læse hele brevet:

16.10.2018

.

Brev angående udvidelsen af forvaltningsområde for bjørn i  region 6 / Midt-Norge og repræsentantforslag fra Senterpartiet (Dokument 8:1 S (2018-2019)

Foreningen Vore Rovdyr, WWF Verdensnaturfonden, Naturvernforbundet og NOAH – for Dyrs Rettigheder, sender herved et brev til Energi- og miljøkomiteen angående Senterpartiets repræsentantforslag om at standse udvidelsen af forvaltningsområdet for bjørn i region 6 – Midt-Norge.

I udgangspunktet er det ingen stor overraskelse at Senterpartiet fremmer sager som er ment for at minimere bestandene af rovdyr i Norge til endda et mere kritiske niveau, end det vi ser i dag. Men det er svært alvorlig at de fremmer forslag, som gør det endda vanskeligere at nå det allerede meget lave bestandsmål for bjørn i Norge.

Dette er direkte i strid med både lovgivningen og Stortingets rovdyrforlig, og bidrager til yderligere at fremme konflikterne i Rovvildt-politikken.

.

Bjørnene i Norge

.

.

Bjørnen er kategoriseret som stærkt truet på den Norsk Rød Liste, med stor sandsynlighed for at uddø fra norsk natur. De store påvirknings-faktorer er jagt, indskrænkning af leveområder og fauna-kriminalitet.

Bestanden af ynglende bjørn blev udryddet ved intensiv jagt i 1900-tallet i Norge, men indvandringen fra Sverige, Finland og Rusland sørget igen for at brunbjørnen kom tilbage til sine naturlige leveområder.

I 2017 blev det påvist 125 brunbjørne i Norge, 55 hunbjørne og 70 hanbjørne. Rovdata er ansvarlige for bestands-registreringen som sker ved hjælp af DNA-registrering. Bestanden har været nedadgående siden man begyndte med kortlægningen i 2010.

Bestandsmålet er på 13 årlige ungekuld, mens det i 2017 kun blev registreret 6,9 ungekuld. Den norske bjørnebestand har aldrig nået det bestandsmål, som er bestemt af Stortinget. Norge er altså langt under målopnåelsen af bestandsmålet, og bjørn er den art, som ligger længst under det nationale bestandsmål for de fire store rovdyrarter.

Brunbjørn har lang reproduktionstid og ny forskning har vist, at jagt på bjørn gør at hunnerne beholder ungerne i længer tid, hvorfor det går længere tid mellem de får unger. Et resultat af jagt på bjørn, som den praktiseres i Skandinavien i dag, er at total reproduktionen i bjørnebestanden reduceres. (Walle, 2018).

.

.

Forvaltningsplanen i Region 6

Det som er kendetegnende Rovvildtnævnene er de er ansvarlige for love og vedtage forvaltningsplaner for Rovvildtregionene.

Rovvildtnævnet i region 6 ledes af Gunnar Alstad fra Senterpartiet (Se video), sammen med én repræsentant fra Ap, én repræsentant fra SP, én repræsentant fra FRP og to repræsentanter fra Sametinget.

Region 6 er en central region for bjørnene med et regionalt bestandsmål på 3 årlige ungekuld. I tillæg grænser regionen op til flere vigtige leveområder for bjørne. Udvælgelsen af forvaltningsområder i regionen er derfor helt afgørende for opnåelse af bestandsmålet, for udviklingen for arten i sin helhed, for udviklingen for bjørne i tilgrænsende regioner og for konflikt-niveauet, som specielt er knyttet op mod de tilgrænsende græsningsområder.

Organisationerne, som er afsendere af dette brev, mener, at det er på høje tid at forvaltningsplanerne inkluderer og lægger forskning og biologi til grund for udvælgelse af leveområderne, så de bliver de bedste for rovdyrene, som Rovvildtnævnet skulle tage vare på, snarere end at planerne udarbejdes som et politisk kompromis uden hensyn til dyrenes biologi og behov.

Bjørnen er afhængig af store sammenhængende leveområder, som giver arten mulighed for længere vandringer og for leveområder uden store naturindgreb. En udvidelse af egnede leveområder for bjørn i region 6 er derfor helt nødvendig, dersom det skal være mulig at nå bestandsmålet for bjørn i Norge.

Dersom Rovvildtnævnet i region 6 overser eller vælger ikke at tilrettelægge til fordel for bjørnene i regionen, så de har mulighed for at nå bestandsmålet, løser de heller ikke opgaven i forhold til deres mandat.

En bevist obstruktion af rovdyrenes leveområder og mulighed for at nå bestandsmålet, er ikke mindst særdeles stærkt konflikt-skabende og tilfredsstiller kun mindretallets ønske om at minimere dagens bestand af rovdyr.

.

.

Miljødirektoratets vejledning til Rovvildtnævnene

Vi vil gør komiteen opmærksom på regelsættet som er underliggende den aktuelle problemstillingen.

Rovvildtnævnet skal gennemføre vedtagende national rovvildtspolitik i egen region, og er i dette arbejde underlagt Klima- og miljødepartementets instruktions- og organisationsmyndighed, jf. § 5 i Rovvildtforskriftet.

Miljødirektoratet har ansvar for forvaltning af rovvildt-arterne på regionalt niveau, dersom bestandsmålene for den enkelte art ikke er opnået i Rovvildt-regionen, jf. § 7 i Rovvildtforskriftet. 

Ifølge kommentarerne til § 6 i Rovvildtforskriftet må forvaltningsplanen reguleres med jævne mellemrum for at sikre den er opdateret i forhold til udviklingen i rovvildtbestandene og skadesituationen. Det kræver dermed ikke en vedtagelse af Stortinget for at gennemføre arbejdet, som allerede er reguleret i detaljer i regelsættet.

Miljødirektoratet repræsenterer faginstansen i Rovvildtforvaltningen og hidtil har der været en høj tærskel for at lægge tydelig styring ud til Rovvildtnævnene. I denne sag har Miljødirektoratet imidlertid kommet med konkrete tilbagemeldinger og udtalelser direkte rettet mod forvaltningsplanen i region 6.  

I brev fra Miljødirektoratet til Rovvildtnævnet dateret 29.01.2018 er det tydelig tilkendegivet, at forvaltningsområdet for bjørn sandsynligvis er for utilstrækkelig til at forvalte en stabil bestand på tre ungekuld, som det regionale bestandsmålet er.

Arealet, som Rovvildtnævnet har valgt ud, omfatter ikke skov eller skovklædte fjelde, som bjørnens leveområder gerne skal bestå af. Det anbefales i tillæg, at forvaltnings-områdene bør udvides til at gælde tilliggende områder med regulære forekomster af bjørne.

Det er derfor svært tydeligt, at i dette tilfælde er der enorme problemer med forvaltningsplanen, og at det er helt nødvendig at lave forandringer for i det hele taget at komme i nærheden af bestands-opnåelsen for bjørn.

Det er opsigtsvækkende at Rovvildtnævnet i region 6 overser sådanne faglige råd og således modarbejder den nationale målsætning i Rovviltforvaltningen.

.

.

Repræsentantforslaget

I repræsentant-forslaget fra Senterpartiet gives der udtryk for at Rovvildtsforliget fra 2011 skal tolkes sådan, at yngleområder ikke kan udvides for at nå bestandsmålene. Dette er i bedste fald en misforståelse, i værste fald en søgt tolkning for at give indtryk af, at yngleområder ikke kan tilpasses sådan, at bestandsmålene for hver enkelt rovdyrart opnås.

Det kan umuligt være meningen, at yngleområder ikke kan tilpasses eller forandres i revideringen af forvaltningsplanerne til Rovvildtnævnene. I så fald vil Rovvildtnævnenes mandat med at vedtage forvaltningsplaner være totalt kasseret, og rovvildtpolitikken være så rigid, at den umulig kan tilpasses ulige arter eller ulige områder.

I forslag nr. 2 til repræsentanterne fra Senterpartiet foreslås det at alle tilgængelige virkemidler skal bruges for at dræbe såkaldte «skadedyr».

Repræsentanterne mener at dette bør inkludere brug af helikopter, hunde som jager vildtet og andre aktuelle virkemidler. Vildtloven fastsætter et vigtigt princip i Norsk vildtforvaltning, nemlig princippet om human jagt. Dette indebærer at jagt og fangst skal udøves på en sådan måde, at vildtet ikke udsattes for unødige lidelser.

Selv om et område er prioriteret til græssende dyr, kan norske regler om respekt for dyr og human jagt ikke tilsidesættes.

Det er også vigtigt at tage hensyn til, at der ikke er adgang til at bruge helikopter for lokalisering eller drab af fredet vildt efter Bern-konversionen (artikel 8). Luftfartøj kan kun bruges i undtagelsestilfælde, når alle vilkår for det er til stede. Og taget i betragtning af den dårlige bestands-status for brunbjørn i Norge, er hovedvilkårene for brug af luftfartøjer og andre forbudte jagtmetoder uanset ikke opfyldt.

Det virker for øvrig for organisationen som om, rovdyrmodstanderne ønsker at omdefinere begrebet ‘prioriterede græsningsområder’ derhen, at ingen rovdyr skal have lov at bevæge sig ind i disse områder.

Det er ikke det, som er hensigten med prioriteret græsningsområder i Rovvildtforliget, at de græsnings-prioriterede områder defineres som områder, hvor kun de græssende dyr skal have forrang, og der derfor ikke må findes ynglende rovdyr. Det er ikke intensionen i rovvildt forliget, at strejfende eller enlige dyr ikke kan opholde sig i de græsnings-prioriterede områder.

I forslag nr. 3 forslår repræsentanterne et nyt system for bestands-registrering af bjørn. Dagens kortlægning, med omfattende DNA-analyser, gennemføres av Rovdata, som har omfattende erfaring og kompetencer på området. Et nyt omfattende system med registrering af bjørnene fremstår for os som meningsløst, da dagens system er svært godt udviklet med de mest nøjagtige metoder som er tilgængelige.

Det fremstår uklart, hvorfor repræsentanterne foreslår et nyt system og hvilke forbedringer dette skal kunne bidrage til.

.

.

Vore råd til EMK

Foreningen Vore Rovdyr, WWF Verdensnaturfonden, Naturværnforbundet og NOAH – for Dyrs Rettigheter anbefaler på det stærkeste, at forslagene fra repræsentanterne fra Senterpartiet afvises.

Forslagene er svært konflikt-fremmende og vil på ingen måde øge chancen for at bestandsmålet for bjørn bliver opnået eller forbedrer statussen for bjørn på den norsk Rød Liste.

 

Foreningen Våre Rovdyr   WWF   Naturvernforbundet   NOAH – for dyrs rettigheter

v/daglig leder                 v/rådgiver                 v/fagleder                 v/leder

Ingvild Elise Ihle (sign.)  Marte Conradi (sign.) Arnodd Håpnes (sign.) Siri  Martinsen (sign.)

.

Laila Davidsen sier til Dagbladet, at hun mener at vi ikke trenger rovdyr i Norge…!

Norge: Konservativ politiker vil alle rovdyr udryddes – De giver ingen værdi-skabelse..!

.

You may also like...