Beskyttelsen af de nordiske rovdyr forsøges undergravet af jægerne

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen

.

Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen udtrykke ifølge jagtbladet – Vi har gået målrettet efter at få skabt en effektiv lobbyplatform i Bruxelles. Det har været højt prioriteret for alle medlemmer i Nordisk Jægersamvirke, at vi fik større gennemslagskraft i forhold til hele EU-systemet, fortsætter:

Knut Arne Gjems som ny forbundsleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund udtrykker sin støtte til den svenske ulvedræbere: Karl Hedin.

– Samtidig har vi i fællesskab udviklet en mere klar arbejdsplan til indfrielse af de fælles mål. For eksempel har vi arbejdet med store rovdyr, gæs, bly i riffelammunition og ikke mindst det nye EU-våbendirektiv.

I november 2017 vedtog Europa-Parlamentet med overvældende flertal en resolution, der fremhævede de negative påvirkninger, som store rovdyr, især ulve, kan have på en bæredygtig udvikling af økosystemer og andre socioøkonomiske aktiviteter i beboede landområder i Europa.

Er der nogen art i denne verden, der ikke er bæredygtig, så er det ikke naturens rovdyr, men alene arten Homo sapiens (mennesket), og dermed jægerne selv.

Der med målrettet europæisk lobbyvirksomhed manipulerende vil fremstille sig selv, som de rette til at forvalte naturen til helhedens bedste.

Militante jæger melder sig klar til at skyde danske ulve: Vi holder med landbruget

Ifølge Danmarks Jægerforbund (DJ) opfordrede Parlamentet Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger til at løse disse problemer for ikke at bringe en (økonomisk) bæredygtig udvikling af landdistrikterne i fare.

Parlamentet opfordrede navnlig Kommissionen til at gøre det muligt at ændre beskyttelsesstatus for arter som ulven, så snart den ønskede bevaringsstatus er nået.

Ifølge jægerne er ulven ikke længere truet af udryddelse i Europa, men behandles fortsat som sådan i EU-lovgivningen.

Deres holdning er, at i mange regioner af EU er koncentrationen af ulve uholdbart høj, hvilket resulterer i stigende konflikter, herunder økonomiske tab for landmænd, dræbte (jagt)hunde og lokal påvirkning af vildtet, som jægerne ser som deres ejendom.

Jæger til ulven: Som brødre vi dele, men vi vil have det hele

Industrimiljardären Karl Hedin väntar nu på besked om han ska släppas fri eller kallas till en ny häktningsförhandling om den misstänkta jakten på varg. Han har hela tiden förnekat brott

For jægerne er det derfor dybt beklageligt og uansvarligt, at EU-kommissionen har truffet en politisk beslutning om, at der ikke skal ske ændringer i den strenge beskyttelsesstatus for ulven eller andre arter som f.eks. bæver i Danmark, der er beskyttet i henhold til EU-lovgivningen.

Dette, uanset hvordan antal og koncentration af ulve udvikler sig i hele Europa og i de nordiske lande.

Denne holdning blev bekræftet af EU-kommissionens repræsentant, der talte på Den Europæiske Jagtkonference, der blev afholdt i forlængelse af FACE-medlemsmødet i Holland den 11. april 2019.

Kronik om norsk ulvejagt: Ikke fårene, med jæger i “fåreklæder”, der opdyrker ulvehadet

Stod det til de norske jægere fandtes der ikke los, jærv, ulv eller kongeørne i Norge.

Jagtorganisationerne finder det opmuntrende, at et stigende antal medlemsstater nu overvejer behovet for en revision af ulvens og andre (rovdyr) arters beskyttelsesstatus, hvor de finder der er behov for en bedre forvaltning, der er mere aktiv og tilpasningsorienteret i forhold til arternes bevaringsstatus, og i forhold til hensynet til behovene hos de mennesker, der lever i samme områder som disse arter.

I et brev til EU-medlemsstaternes landbrugsministre beskriver det rumænske EU-formandskab situationen som alarmerende:

“Mange medlemsstater står over for en affolkning af landdistrikterne. Blandt de største problemer i forbindelse med affolkningen af landdistrikterne nævnes den vanskelige sameksistens med store rovdyr.”

EU-formandskabet inviterer derfor landbrugsministrene til en frokostdebat den 15. april for blandt andre mulige foranstaltninger – at drøfte en mere aktiv forvaltning af de store rovdyrpopulationer.

Derfor opfordre Danmarks Jægerforbund sammen med de øvrige organisationer i Nordisk Jægersamvirke den danske regering til at udnytte denne mulighed og arbejde hen imod en mere fleksibel og pragmatisk forvaltning af ulven i Europa.

Dette skal ske ved en hurtig gennemgang af beskyttelsesstatussen for Europas ulvebestande i EU’S habitatdirektiv, helt som Europa-Parlamentet har anmodet om i deres resolution.

Kilde: face.eu – Kilde: nordichunters.eu/ – Kilde: jaegerforbundet.dk – Kilde: jaegerforbundet.dk