Anklager Ulrik Panduro: Derfor beholder den dømte sit jagttegn

Anklager Ulrik Panduro, Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, kræver en 66-årig vestjysk mand idømt mindst tre måneders ubetinget fængsel for at have skudt og dræbt en ulv.

.

Præcedens eller præjudikat er et juridisk udtryk for, at en domstol tager hensyn til tidligere og lignende domme i en given sag og lader disse spille ind i afgørelsen af sagen.

Hvis en sag danner præcedens, vil den således påvirke den fremtidige retstilstand.

Sagen om den nedskudte ulv er den første af sin slags i Danmark.

Hvorfor dommen vil danne præcedens for vurderingen af fremtidige sager.

Ankes sagen ikke, er præcedens for nuværende for drab på totalfredede ulve (om der er tale om en enkelt ulv eller flere):

Jægeren slipper med en betinget dom, dersom denne: ikke tidligere er straffet, har passende høj alder, et svækket helbred, gode personlige forhold (kontakter?), at sagen har personlige konsekvenser for pågældende (det har f.eks. være mistet omdømme, tilsværtet familienavn, eksempelvis udvalgsposter i Vildtforvaltningen, tab af jagtindtægter o.lign. personlige konsekvenser.)

.

Det vakte opsigt da ulven blev skudt – Nu vækker dommen opsigt.

Ulovligt nedskudt krondyr straffes hårde, end nedskydning af totalt fredet ulv…..!

.

Rettens vurdering af den anklagede:

Når der henses til, at T ikke tidligere har overtrådt jagtloven eller hertil beslægtede love, hans alder, helbredsmæssige forhold samt de personlige konsekvenser, som sagen har haft for ham, finder retten, at der efter en samlet bedømmelse af hans forhold ikke er grundlag for at antage, at han fremover ikke vil udøve jagt på forsvarlig måde. T frifindes derfor for påstanden om, at han skal fratages retten til at have eller erhverve jagttegn, jf. jagtlovens § 55.

.

Anklager i ulveretssagen forklarer, at retten blandt andet har lagt vægt på den dømtes alder og risikoen for, at han vil gøre det igen i forhold til ikke at fratage den 66-åriges jagttegn.

Den dømte i sagen om den nedskudte ulv har af byretten i Herning fået lov at beholde sit jagttegn.

Herefter har flere sat spørgsmålstegn ved, om politiet efterfølgende kan gå ind og fratage manden jagttegnet på baggrund af en separat vurdering.

Det kan politiets anklager i sagen, Ulrik Panduro, med stor sikkerhed afkræfte.

“Jeg er 99,9 procent sikker på, at man ikke vil gå ind og fratage jagttegnet administrativ, nu hvor beslutningen er prøvet for en domstol.

Den eneste måde beslutningen kan ændres er, hvis dommen ankes, og sagen prøves igen“, fortæller Ulrik Panduro, der bekræfter, at mange er overraskede over beslutningen:

“Der er måske 50, som har kontaktet mig med spørgsmål til jagttegnet. Sagen er, at domstolen vurderer, at der ikke er risiko for, at han begår en lignende gerning igen. Derfor får han lov at beholde jagttegnet”, lyder det fra anklageren.

Beslutningen bliver taget på grundlag af jagtlovens paragraf 55, der lyder, at man ved overtrædelse af jagtloven kan fratage jagttegn, hvis der er grund til at antage, at den pågældende person ikke vil udøve jagt på forsvarlig måde i fremtiden.

“Her tager man højde for mandens alder, og at han har gået på jagt i 50 år uden at begå en lignende handling”, siger anklageren.

Det vides stadig ikke om den dømte eller anklageren vil anke dommen.

Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Er lovløse norske terror-tilstande mod ulven nu også Danmark politik?

.

Reaktionerne på ulvedom er flere, de fleste slemt overrasket over den ubetydelige straffe

.

Domfældelse for overtrædelse af blandt andet jagtloven.. ved at have skudt en ulv

04-10-2018

En 66-årig mand var tiltalt for blandt andet overtrædelse af jagtloven ved forsætligt at have skudt en ulv. I rettens begrundelse for at dømme manden anføres det:

Rettens begrundelse og afgørelse:

Ved T’s forklaring, som støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger, lægges det til grund, at han den 16. april 2018 kl. 14.26 skød og dræbte et dyr på adressen … fra et motorkøretøj, som holdt stille, og at han ud over det dræbende skud afgav to yderligere skud.

Retten finder det bevist, at dyret, som T skød, var en ulv og ikke en såkaldt ”hybrid”. Retten har herved lagt særlig vægt på udtalelsen fra Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet og oplysningerne om ulvens genetiske oprindelse. Herudover har retten tillagt det vægt, at ulven havde de kendetegn, som en ulv ifølge forvaltningsplanen for ulv i Danmark har.

Ulven er et fredet, vildt og sjældent dyr i den danske natur. Biolog Y har forklaret, at der er få ulvepar i Danmark, og at den nedskudte ulv var efterkommer af et ulvepar, som i 2017 havde fået et kuld på 8 unger. T medbragte sit skydevåben i bilen alene med det formål at nedskyde ulven, og nedskydningen var imod alle almindelige etiske bestemmelser for jagt uden hensyn til beskyttelse af dyret, som blev efterladt anskudt på marken. Ved forsætlig at have nedskudt en ulv under de anførte omstændigheder, finder retten, at T har gjort sig skyldig som anført i anklageskriftet.

Retten finder det efter de forklaringer, som er afgivet om ulvens adfærd i området, ikke sandsynliggjort, at ulven var en såkaldt “problemulv”, og retten afviser T’s forklaring om, at han mente, at han nedskød en ulv, som burde have været reguleret.

Det er ikke ved de forklaringer, som er afgivet, sandsynliggjort, at ulve har angrebet mennesker og været til fare i området. Når der samtidig henses til, at T og hans søn befandt sig på henholdsvis en traktor og i en bil, finder retten, at T ikke har skudt ulven i nødværge, eller at der forelå en situation, som på rimelig måde kan have fremkaldt sådan en skræk eller ophidselse hos T, at der forelå en nødværgelignende situation. T er derfor ikke straffri efter nødværgebestemmelserne i straffelovens § 13, stk. 1, eller stk.  2.

T skal straffes med fængsel i 40 dage, jf. lovbekendtgørelse om jagt og vildtforvaltning (jagtloven) § 54, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, jf. § 3, stk. 1 og § 25, samt bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt (artsfredningsbekendtgørelsen) § 34, stk. 3, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 10, stk. 1, jf. bilag 1, jf. Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), jf. bilag IV, jf. lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) § 1, stk. 1, og stk. 2, og lovbekendtgørelse om jagt og vildtforvaltning (jagtloven) § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 3.

Der er ikke tidligere i nyere tid blevet nedskudt ulve i Danmark. Retten har ved strafudmålingen lagt afgørende vægt på karakteren af de lovovertrædelser, som T har begået, herunder at han forsætligt har skudt et fredet, sjældent og vildtlevende dyr, som er naturligt forekommende i den danske natur, og at han skød dyret fra sin bil. Når der henses til T’s alder, helbred, gode personlige forhold, og at han er ustraffet, finder retten, at straffen kan gøres betinget som bestemt nedenfor, jf. straffelovens § 56.

Konfiskationspåstanden tages til følge som bestemt nedenfor, jf. straffelovens § 75, stk. 1 og stk. 2.

Når der henses til, at T ikke tidligere har overtrådt jagtloven eller hertil beslægtede love, hans alder, helbredsmæssige forhold samt de personlige konsekvenser, som sagen har haft for ham, finder retten, at der efter en samlet bedømmelse af hans forhold ikke er grundlag for at antage, at han fremover ikke vil udøve jagt på forsvarlig måde. T frifindes derfor for påstanden om, at han skal fratages retten til at have eller erhverve jagttegn, jf. jagtlovens § 55.

Den 66-årige mand udbad sig betænkningstid.

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 28. september 2018

SS 99-3284/2018

Kilde: domstol.dk

.

Flere politiker på højrefløjen ser gerne ulven udryddet.

Vildforvaltningsrådet: Politikere skal stoppe med at opfordre til selvtægt

.