Amager Fælled: Den sidste oprindelige natur i København er truet af storhedsvanvid!

.

Amager Fælled kvarterets sidste bid af naturen står for at skulle bebygges.

2.500 nye boliger rykker ind på Amager Fælled i Ørestaden.

By & Havns byggeplaner er fremskredne for at bebygge dele af det 40 hektar store naturområde lige syd for Grønjordssøen og nord for Vejlands Allé.

På området skal der efter planen bygges boliger på 18 hektar, mens de omgivende arealer skal være en blanding af fælled og grønne byrum. By & Havn forventer, at der skal bygges 260.000 etagemeter overvejende boligbyggeri, som skal tilbyde et mangfoldigt boligområde.

.

Narcissisme er blevet en folkesygdom

Der også omfatter politikerne!

.

Området ligger ud til Sundby Metrostation, og planen er, at der skal bygges 2.000-3.000 boliger i op til syv etagers højde. Det nye kvarter vil også få butikker, dagligvareforretninger, parkering og daginstitutioner.

Beslutningen blev taget allerede i 1992, men det er først nu, at byudviklingen er kommet til Ørestadens sidste kvarter. Pengene fra det kommende salg af grunden, mellem 1,5 og 2 mia. kroner (1,5-2% af svindet i statskassen), er allerede brugt til opførelsen af metroen.

Håbet er, at byggeriet kan gå i gang i 2017-2018, og de første boliger skal potentielt være indflytningsklare omkring 2019-2020.

Det fortæller By & Havn, som står for udviklingen af Amager Fælled Kvarter.

Området, der er i spil, har været en naturlig strandeng de sidste 7000 år. Arealet har aldrig været pløjet, bebygget eller påfyldt jord. Helt tilbage til jægerstenalderen var der strandeng og strandoverdrev her.

.

Voksne kan også blive bange: Politikerne den største trussel mod menneskeheden

.

Det er et alt for betydningsfuldt areal at udpege til bebyggelse, gør Danmarks største grønne organisation, Danmarks Naturfredningsforening, gældende, der er bekymret for byggeplanerne.

Det vil betyde, at den sidste rest af oprindelig natur i Københavns Kommune forsvinder, oplyser Louise Holst Hemmingsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i København:

– København risikerer at miste en hel del sjældne arter og et stykke værdifuldt natur, som vi ikke har noget andet sted i kommunen – og som ikke vil kunne genskabes. Det kan sammenlignes med en kendt kulturarv, som hvis københavnerne fik tilbudt at flytte Rundetårn sten for sten for at blive genopført i Albertslund. Det ville aldrig lykkes. Rundetårn ville ikke bestå i sin form igen. Denne natur kan ikke flyttes og vil blive udryddet.

.

Politikerne begår ødelæggende psykisk vold mod samfundets børn

.

Amagers oprindelige natur er en kulturarv

Stort set hele Amager Fælled består af inddæmmet havbund og arealer med fyldjord, der har en relativt ringe naturværdi. På nær ét eneste sted, nemlig det areal, hvor Amager Fælled Kvarteret er planlagt.

Det er den sidste rest af oprindelig, uspoleret natur i København. Og det var her urokserne gik og græssede, for så senere at blive afløst af Amagerbøndernes kvæg, fortæller DN’s lokalformand:

– Den lange historie betyder, at planterne, insekterne, svampene og alt andet liv på arealet udgør en unik økologisk sammensætning af arter, der kun findes i oprindelig natur. Derfor er området også uerstatteligt og planerne om at flytte den rødlistede plante brændeskærm til et andet areal hjælper ikke alle de andre sjældne og truede planter, insekter og svampe på arealet, slår Louise Holst Hemmingsen fast.

.

Børnene er et spejlbillede af det samfund de er vokset op med

.

  • Den lange historie betyder, at planterne, insekterne, svampene og alt andet liv på arealet udgør en unik økologisk sammensætning af arter, der kun findes i oprindelig natur. Derfor er området også uerstatteligt. Der er planer om at flytte den rødlistede plante brændeskærm til et andet areal, men selv hvis det lykkes (det er forgæves forsøgt tidligere), hjælper det ikke alle de andre sjældne og truede arter på arealet. Der er mange hundrede følgearter fra andre organismegrupper, der udelukkende kan leve der, bl.a. alle de insektbestøvere, der er tilknyttet de sjældne planter, der vil uddø fra kommunen, når projektet realiseres.

.

Børn lider mentalt af natur-mangel

.

  • Sårbar og sjælden natur som dette vil som udgangspunkt altid være beskyttet, men det gælder ikke for lige præcis dette her område. I starten af 90érne ved tog man lov om Ørestad, der siger, at der må bygges på netop dette areal uden, at der skal tages hensyn til naturen. Derfor må man helt lovligt bebygge beskyttede naturtyper, hvor der lever fredede og udryddelsestruede dyr og planter. Den type lovgivning ser man ikke sjældent i vores civiliserede del af verden.

 

  • Orkideen sump-hullæbe findes i kommunen kun på dette areal. Desuden er hedelyng, bakketidsel, brændeskærm, knude-firling, lancetbladet høgeurt, almindelig kamgræs, katteskæg, skov-kløver, sump kællingetand, lav skorsonér, almindelig mælkeurt, krybende pil, blød filt-rose, nyse røllike, hare-star, pille-star, ræve-star, enskællet sumpstrå, hunde-viol og læge-ærenpris kommunalt kun registreret på projektarealet og vil dermed uddø i kommunen, hvis projektet realiseres med det nuværende byggefelt. Hertil kommer mange hundrede følgearter fra andre organismegrupper, der udelukkende kan leve der – f. eks. alle de insektbestøvere, der er tilknyttet de planter der uddør – ligesom der er registreret syv arter af sjældne rødlistede svampe på arealet, der alle vil blive udryddet fra Københavns Kommune som følge af projektet.

.

Organiseret børnemishandling i den vestlige verden

.

Der findes et alternativ
Byggebehovet kan afhjælpes, mener Danmarks Naturfredningsforening i København, der anbefaler at lægge låg på motorvejen og bebygge arealet hen over motorvejen:

– Det er vigtigt at gennemgå alle potentielle alternativer, når et så sårbart og væsentligt naturområde er i spil. Det er ikke som en skov, der kan reetablere sig selv igen. Når først området er endevendt og bebygget, er den historiske natur væk for altid. Vi har ikke råd til at miste den sidste oprindelige natur, der findes i København, slutter lokalformanden af.

 .

Tør man fortælle børnene sandheden om natur- og klimaødelæggelserne?

.

Amager Fælled, er det sidste område i Ørestad, der skal byudvikles. Det nye Amager Fælled Kvarter skal bygges på et område af fælleden, som ikke er fredet.

19 hektar eller cirka 6 procent af det københavnske naturområde Amager Fælled står overfor at blive lavet om til boliger.

Det blev besluttet i 1994, hvor området blev solgt og udlagt til boliger i forbindelse med finansieringen af metrobyggeriet.

De planer er nu tæt på at blive eksekveret, men det er ikke alle, der synes, at det er en god idé.

Derfor mødte et sted mellem 5.000-6.000 personer op i forbindelse med en Facebook-begivenhed for at lave en folkering om fælleden.

.

Socialdemokratiet opprioriterer vækst – før miljø og klima – For det er der stemmer i…

.

Naturpark Amager

Fokus på natur- og landskabelige sammenhænge mellem natur og by ved at skabe en naturpark af international klasse.

Projektbeskrivelse

Naturpark Amager er 3.500 ha sammenhængende landskab, storslået natur og en fantastisk kyststrækning, der ligger som en del af Danmarks hovedstad. Det er en naturperle, overset af mange, men med enestående natur- og friluftsoplevelser mindre end en halv times gang fra Københavns Rådhusplads.

Naturpark Amager er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By & Havn.
Naturparken skal udvikles over mange år, og med en bred inddragelse af borgere og interessenter. Det vi ser som målet i dag, kan måske være et andet om 10, 20 og 30 år. Den dynamik der ligger i samfundet og nye generationer, skal der også være plads til.

Samarbejdet skal sætte fokus på natur-, friluftsliv og landskabelige sammenhænge mellem natur og by, og dermed kunne tiltrække en bred gruppe af borger. Det er ønsket om at skabe en naturpark af international klasse til glæde for alle omkring hovedstaden.

.

.

Udviklingsmål:

  • Naturpark Amager skal tilbyde enestående naturoplevelser tæt på hovedstaden samt et righoldigt friluftsliv.
  • Naturpark Amagers natur skal beskyttes og forvaltes, så den rummer stor mangfoldighed i dyre og plantelivet og forbedrede levevilkår for sjældne og beskyttede arter.
  • Naturpark Amager skal være kendt af alle i hovedstadsområdet og samtidig bidrage til branding af hoved stadsområdet som international grøn storby.

Partnerne har tilsluttet sig en fælles Naturparkplan 2015-2020 for naturparken. Det er blandt andet et stort ønske at kunne binde området bedre sammen med veje og stier. Som et eksempel kan nævnes den nye kystcykelsti fra Islands Brygge helt ned til Kongelunden og videre om til Dragør. Et andet særligt fokusområde er udviklingen af kanten mellem by og fælled for at skabe bedre overgange og synergi mellem aktiviteter. Link Naturparkplan

I januar 2015 blev det samlede område Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand formelt udpeget til Naturpark Amager under Friluftsrådets mærkningsordning. Parallelt med forarbejdet til denne udpegning har Københavns Universitet undersøgt status og udviklingspotentialer og udarbejdet et visionskatalog med mulige konkrete indsatser, der vil kunne styrke parkens oplevelseskvaliteter.

Læs mere om Naturpark Amager i Naturguiden: Naturpark Amager

Naturparkråd

Naturparkrådet for Naturpark Amager er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv og kulturmiljø inden for Naturpark Amagers udbredelsesområde.

Formålet med samarbejdet er:

  • At sikre og udvikle områdets store natur- og friluftsmæssige betydning og fremme muligheder for natur- og friluftsoplevelser inden for Naturparkens område.
  • At være rådgivende for Dragør, Tårnby og Københavns kommuner, By- og Havn og Naturstyrelsen i drift og udvikling af Naturparken

Læs mere om brugerråd, komisorium og mødereferater Naturparkråd

Kilde: naturstyrelsen.dkKilde: information.dkKilde: tv2lorry.dkKilde: facebook.comKilde: koebenhavn.dn.dk

.

Klimaet varsler død og ødelæggelser – Men har det nogen seriøs interesse overhovedet?

.