År 2100: Dine børn kommer ikke til at dø af alderdom….!

Menneskeheden vokser og vokser. Overudnyttelsen af naturen stiger og stiger. Økosystemerne skrider og skrider. Hvorfor det ikke kan overraske nogen, at dette vanvid vil få konsekvenser for alt og alle.

.

Det er Romerrigets fald

.

Det er ganske uden betydning, hvad Obama eller Mahmoud Ahmadinejad, eller for den sags skyld nogen som helst anden, måtte gå rundt og bekymre sig om lige nu.

For verden vil alligevel være en ganske anden, om ikke så mange år, hvor alt vil vende på hovedet.

Eksisterende stormagter vil gå i opløsning indefra, og vil ende ud i utallige oprindelige befolkningsgrupperinger, der hver især vil kæmpe deres kamp for at få mad og vand.

Af Bjørn Holmskjold, mandag den 21. februar 2011

.

Se videoen først.

.

Det er Romerrigets fald, nu blot i global størrelse, som er under udvikling lige nu.

Startende med en tunesisk mand, der dagligt kæmpede kampen for at skaffe lidt mad til familien, og som fik frataget sig denne mulighed. Hvorefter han i frustration begår selvmord, ved at brænde sig selv af.

Omstændighederne ville, at han, som en lille, og tilsyneladende, ubetydelig sten, ved sit bortfald, afstedkom et efterfølgende stenskred af et format, som vil komme til at forandre den ganske verden. Et skred, der nu breder sig ud i verden med en voldsomhed og et omfang, der kun kan overraske alt og alle. Og dog, måske slet ikke!

Menneskeheden vokser og vokser. Overudnyttelsen af naturen stiger og stiger. Økosystemerne skrider og skrider. Hvorfor det ikke kan overraske nogen, at dette vanvid vil få konsekvenser for alt og alle. Men mennesket er nu ikke så tænkende, som de gerne vil give indtryk af. Hvorfor de i deres indbyrdes magtkampe helt overser det væsentlige i det udbredte oprør. Nemlig den omstændighed, at det var sulten, der udløste stenskredet i skikkelse af den tunesiske mand, der dagligt kæmpede kampen for at skaffe lidt mad til familien.

Ikke blot Kina, men også Indien, Rusland, Asien, ja selv den største skurk og synder af alle, USA, vil blive ramt af det samme oprør, som nu breder sig ud i verden. Hvilket vil opløse disse store lande indefra til utallige mindre nationer. Nemlig de oprindelige, som gennem tiderne er blevet overvundet og underlagt de eksisterende magthavere. Opstanden handler nemlig ikke om demokrati eller religion. Men om den begyndende hungersnød i verden.

I den vestlige verden, der lige nu ikke overkommer at æde al den mad de har, og derfor smide det meste af det ud igen, som affald, er håbet, at opstanden i den muslimske verden vil munde ud i demokrati. Således at verden kan få endnu flere kornfede, overforbrugende mennesker, der vil sig selv det hele, og det uden omtanke for konsekvenserne. For demokratiet er netop kendetegnet ved, at det er opformerende grådigheden i mennesket, og ikke naturligheden i mennesket. Hvilket er grunden til, at naturligheden ikke længere findes i den vestlige verden. Og grunde til, at verden nu har så mange problemer, at den, tvunget af disse omstændigheder, vil søge sine rødder i det oprindelige.

 

I den proces vil der komme til at dø rigtig, rigtig mange mennesker.

Ikke i en fjern fremtid, men indenfor den allernærmeste….!

.

.

Trods evnen til at tænke og forstå, så evner mennesket hverken at tænke eller forstå.

.

Islamismen er verdens redning

 Udlagt på Flix.dk 2008

Lad vestens regeringer og fagkundskab i sammenhæng med de ufravigelige biologiske og psykologiske lovmæssigheder forklare den vestlige tænkning og forståelse omkring det de gør, og man vil meget hurtigt opdage, at der slet ingen tænkning og forståelse er. Ingen sammenhængende logik eller mening. Men at det hele bunder i en primitiv reptil-hjernes ubevidste, behovstyrede refleksioner.

Som intet har med tænkning og forståelse at gøre!

Netop derfor findes der ikke nogen sammenhængende tænkning i den vestlige verden, og derfor heller ikke nogen sammenhængende forståelse for, at tænkningen reelt først indfinder sig, når reptil-hjernens ubevidste, behovstyrede refleksioner underlægges en korrigerende kontrol i form af en dyb, psykoanalytisk indsigt i ubevidsthedens primitive mekanismer.

Islamismen er på den måde ikke et af verdens presserende problemer, men er derimod netop løsningen på verdens presserende problemer!

For i islam finder man ikke blot en forståelse for, at jorden ikke er et overflødighedshorn, men også en dyb forståelse for, at menneskets trang til opfindsomhed for opfindsomhedens skyld skal kontrolleres.

Islam er derfor rummende et samfundssystem, der konsekvent underlægger mennesket disse nødvendige begrænsninger. For som en irakisk imam så rigtigt gjorde gældende i forbindelse med det første valg i Irak efter besættelsen, så er det for farligt at lade mennesket bestemme udviklingen.

Islam er på den måde ophøjet tænkende, hvor man i den vestlige verden alene tænker med den mest primitive del af hjernen. Islam er med sin indretning helt i overensstemmelse med naturens sammenhængende lovmæssigheder ved at være lavteknologisk tænkende, hvor den vestlige verden er modstridende alle naturens sammenhængende lovmæssigheder, på nær de mest primitive, ved at tænke i en uhæmmet, accelererende teknologisk udviklende.

Skal verden overleve, så bliver det som khilafah, og ikke som demokrati. For mennesket skal konsekvent dikteres en vej. Den vestlige verden er med alt de gør selv bevisende rigtigheden af denne ufravigelige sandhed.

Den vestlige verden skal med andre ord bekæmpes med alle midler, om menneskeheden skal overleve. Dén findes nemlig ikke, som kan modargumenter dette sammenhængende med naturens ufravigelige lovmæssigheder.

Erkend denne ufravigelige sandhed!

Eller modargumenter denne sandhed i fuld overensstemmelse med naturens biologiske og psykologiske lovmæssigheder, og man vil da her erkende, at det er en ufravigelig sandhed!

.

Så lad dette være Jer, den største udfordring, som ikke tror, og derfor intet forstår.

.

.

Teknologien er ikke løsningen, men problemet!

Lagt ud på Flix.dk – 23. marts 2008

Da det er teknologien, der er årsagen til problemerne, da kan den i sagens natur ikke også være løsningen på problemerne!

.

Af Bjørn Holmskjold

Grunden er den, at teknologien ikke bidrager til naturlighed hos mennesket, men er derimod ødelæggende naturligheden hos mennesket.

.

.

Mennesket begyndte den teknologiske udvikling med udviklingen af flækkestenen, som så på et senere tidspunkt fik et skæfte, og blev på den måde til en økse. Bevidstheden, og hjernes begyndende opfindsomhed, har i de tidlige stadier af menneskets udvikling sandsynligvis været udslagsgivende for artens overlevelse. Men hjernes opfindsomhed kender ingen grænser. Hvorfor den teknologiske udvikling blot fortsætter og forsætter. For nu at være uden anden mening, end at det nu blot gælder om at finde på noget nyt i en uendelighed. Herunder i et væk at skulle modvirke de mange skader, som teknologien i et væk selv skaber til stor skade for menneskene og den hele natur.

Opfindelserne forandrer på den konto menneskets levevilkår med stadig større hastighed, og mange gange hurtigere, end mennesket psykiske mekanismer kan omstille sig. For de psykiske lovmæssigheder er trods udviklingen forblevet de samme, som da mennesket flækkede den første flintesten.

Hjernens stadigt hurtigere frembringelser, med de deraf følgende stadigt hurtigere samfundsændringer, konflikter derfor de urgamle, og ekstremt langsomt foranderlige psykiske mekanismer, hvor mor-barn forholdets psykologi er det helt centrale. For betinger udviklingen sådanne forandringer i levevisen, at moderen ikke kan opfylde barnets medfødte forventninger til opvæksten, da vil disse svigt konsekvent betinge barnet psykiske skader.

.

.

Teknologien afvikler naturligheden

.

.

Det er her det psykisk syge hos menneskeheden indfinder sig, som en psykisk nedbrydende faktor, og som hos samtlige andre arter kun er kendetegnende for Homo sapiens. Den sociale arv, som tidligere overbragte moderens basale naturlighed til barnet, overbringer nu moderens psykiske afvigelser til barnet. Hvorved de psykisk afvigelser dels opformeres, og dels forværres i takt med, at den teknologiske udvikling vedblivende fjerner mennesket fra dets oprindelige naturlighed, som menneskets psykologiske mekanismer, den dag i dag, fortsat er tilpasset.

Derfor kan teknologien på ingen måde hjælpe mennesket. For den vil, som beskrevet, kun gøre mennesket endnu mere psykisk syge. Redningen for menneskeheden og den hele natur ligger derimod i en tilbagevendende til en lavteknologisk levevis. Som dels er i overensstemmelse med menneskets psykiske udviklingstrin, og som dels vil løse alle de problemer, som i dag truer menneskeheden og hele livsgrundlaget.

For i et lavteknologisk samfund råder naturens love.

Dette er en ufravigelig kendsgerning!

.

.

Ligeledes er det en ufravigelig kendsgerning, at et barn altid antager den virkelighed, som det vokser op med, som værende den eneste naturlige. Og det uagtet hvilken! Det vil sige, at mennesket fortrinsvis i den vestlige verden i dag ikke kan forestille sig nogen anden levevis, end den de opvækstbetinget er født ind i. Eksempelvis vil et barn af i dag have svært ved at forestille sig, at det ville kunne overleve uden en mobiltelefon. Mennesker, der er opvokset i en højteknologisk verden, vil derfor se det højteknologiske, som det eneste naturlige, og vil derfor også se teknologien, som deres eneste redning.

At teknologien derimod bliver deres skæbne evner de til gengæld ikke at forstå på grund af de psykologiske faktorer.

.

Mennesket er blevet til et ubegavet organisk vedhæng til teknologien.

.

Mennesket skal derfor dikteres en vejledning!

.

Det sidste kapitel: Det koster en regnskov, at skulle brødføde verdens overbefolkning

.

Skal menneskeheden overleve skal den mod sin vilje påtvinges en forandring mod det lavteknologiske.

En så drastisk samfundsændring kommer forudsigeligt ikke til at ske af frivillighedens vej. For forstand vil møde en psykisk betinget uforstand. Af samme grund hverken kan eller skal der udelades nogle midler, der kan betinge en sådan samfundsændring. Derfor kan end ikke de mest drastiske tiltag lades ude af betragtning.

For selv de mest drastiske tiltag vil være at betragte som ubetydelige, set i forhold til det psykiske vanvid, mennesket allerede nu betinger sig selv i form af en stadig mere karakterafvigende adfærd, og de uoverskuelige konsekvenser, som i logisk konsekvens af det psykiske forfald, helt forudsigelige vil afstedkommes i form af økologiske sammenbrud.

Med de meget fatale følger, som det vil få for livsgrundlaget, det vil sige naturen, og dermed for menneskehedens overlevelse.

Dette er også en ufravigelig kendsgerning!

.

Politikernes største bekymring er ikke det økologiske sammenbrud.

Men alene det økonomiske sammenbrud!

Naomi Klein: Det kræver et opgør med kapitalismen at redde klimaet

.

Således er mennesket blevet sig selv den største trussel. For det er netop forblevet primitivt agerende uagtet, at det tror sig tænkende. Den tænkning, som gør sig gældende, er dog alene reptil-hjernes behovsrefleksioner. Som intet har med tænkning at gøre, men som blot er påvisende menneskets slægtskab med primaterne. Der i modsætning til mennesket er forblevet psykisk sunde.

Mennesket er med andre ord ikke blot forblevet at være et primitivt, behov-reflekterende væsen. Det er tilmed blevet den mest syge art, den hele natur nogensinde har præsteret. En art, der end ikke længere evner den for en arts overlevelse mest basale evne…. Yngelplejen!

Den egentlige tænkning indfinder sig først, når der korrigeres for reptil-hjernes primitive form for tænkning. Måske overraskende for den sekulære verden finder man den ophøjede tænkning repræsenteret i de hellige skrifter. For eksempel i beskrivelse om Edens Have, hvor Gud fortæller Adam, at dersom han spise af Kundskabets Træ på godt og ondt, da skal han dø.

En kendsgerninger er det da også, at aldrig i menneskehedens historie har vi haft flere kundskaber, end tilfældet er i dag. Og aldrig har vi været tættere på at udrydde os selv!

Men de kristne har dog aldrig forstået at rettolke denne altfavnende lignelse. Den forstod Profeten Muhammad til gengæld at rettolke til fulde. Og helt modsat de sekulære samfund, der den dag i dag, stadigt intet har forstået. Hvorfor islam i logisk konsekvens rummer dels sharia, som netop begrænser mennesket dets udfoldelser, og dels i form af kalifatet, hvor Guds vilje alene er vejledende mennesket. Da Guds vilje i Profetens fortolkning er i stor overensstemmelse med den vejledning, som kan udledes af naturens lovmæssigheder, da er oprettelsen af kalifatet ikke blot i overensstemmelse med koranen, men i allerhøjeste grad også i overensstemmelse med den vejledning, som kan udledes af naturens sammenhængende lovmæssigheder.

Når alt på den måde helt sagligt vejes op mod hinanden, da er islam alene alternativet til det forfald, som er så ekstremt kendetegnende de vestlige samfund og deres primitive uforstand.

Dette er naturligvis også en ufravigelig kendsgerning!

.

Klimaet: Vejret bliver kun værre og værre og udsvingene kun større og større…!

.

Nedenstående video viser ikke blot den teknologiske udviklingen frem til i dag, men også de psykopatiske mennesker, der er en konsekvens af udviklingen.

Det er dem, der skal udryddes!

 For ellers udrydder de os alle sammen

 For udviklingen stopper ikke her!

.

Demonstrationer mod det stigende vanvid i verden hjælper ikke.

For den teknologiske udvikling har kun et formål:

Videreudvikling!

.

Den teknologiske udvikling har den konsekvens, at den fjerner menneskene fra naturligheden. Det har så den konsekvens, at menneskene bliver psykisk syge. Vokser børnene op i en verden uden naturlighed, da vil de se det unaturlige som noget helt naturligt. Hvorfor de kun kan give det unaturlige videre til deres børn.

Konsekvensen er derfor, at menneskenes verden bliver stadig mere unaturlig, hvorfor menneskene som konsekvens også bliver mere og mere psykisk syge. Men da alle er psykisk syge, så ser de ikke hinanden som psykisk syge.

Men som helt naturlige!

De tilbeder derfor teknologien som var det en guddommelighed.

For de kender ikke til andet.

Hvorfor den teknologiske udvikling vil fortsætte uhindret til den slår menneskeheden ihjel…!

.

.

Lidt om den nærmeste fremtid

I dag er det helt naturligt, at alle bliver overvåget på alle niveauer. Alle disse oplysninger bliver løbende samlet med det sigte, at man kan udarbejde præcise psykologiske profiler af hvert eneste menneske.

Det vil ske helt automatisk i takt med de nødvendige supercomputer og programmer udvikles. Det psykoanalytiske system vil så på et tidspunkt blive sammenkoblet med drone-systemet.

Således at de mennesker, der anses som farlige for staten, automatisk opsøges via deres smartphone og dræbes.

.

.

.

Klimaet accelererer mere og mere, dag for dag – Men ingen vil stoppe vanviddet!

.